Publicering av personnummer ej förenligt med god publicistisk sed

februari 22 2011


I ett reportage publicerades en bild av en värnpliktig. Bilden visade när hon fyllde i en rapport och av formuläret kunde hennes personnummer utläsas.Även om publiceringen inte skedde i ett kränkande sammanhang utgör personnummer integritetskänsliga uppgifter som kan ge tillgång till omfattande information om en enskilds personliga förhållanden. Tidningen klandrades för att ha åsidosatt god publicistisk sed.

Exp nr 17/2011, Värnpliktsnytt, 2011-02-22

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Värnpliktsnytt för att ha åsidosatt god publicistisk sed.

Genom beslut den 30 november 2010 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) ett ärende avseende anmälan mot Värnpliktsnytt till Pressens Opinionsnämnd.

PO:s beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen publicerade

I Värnpliktsnytt, som utkom den 5 juni 2010, fanns ett reportage med rubriken Befälens högra hand. Det handlade om vardagen för värnpliktiga kvartersmästare med ansvar för försvarets materiel. I artikeln nämndes bl a A (namngavs) som också fanns med på bild. Bildtexten var SÖMNRAPPORT. A (namnet) rapporterar att hon har sovit de sex timmar under natten som krävs för att hon ska få köra bil under dagen. Bilden visade när hon fyllde i rapporten och hennes personnummer kunde utläsas på formuläret.

Anmälan

A anmälde publiceringen till PO. Hon kritiserade att hennes fullständiga personnummer kunde utläsas samtidigt som hon förekom med namn och bild i publiceringen. Hon ansåg att detta innebar en allvarlig kränkning av hennes integritet.

Tidningens yttrande

Värnpliktsnytt anförde genom sin ansvariga utgivare att publiceringen av personnumret inte hade skett i ett kränkande sammanhang. Bakgrunden till publiceringen var att skildra en kvartersmästares vardag. Alla som medverkade i reportaget var införstådda med att de kunde komma med i tidningen. Inga restriktioner hade getts till reportern eller fotografen om vad som fick fotograferas.

Vid redigeringen av materialet hade ingen kunnat uppmärksamma att de fyra sista siffrorna i personnumret syntes. Den ansvarige utgivaren kunde inte heller i efterhand inse att siffrorna i den tryckta versionen var läsbara. Det var i och för sig praxis att dölja hela eller de fyra sista siffrorna i personnummer. Men denna praxis hade utvecklats i situationer där sammanhanget på ett eller annat sätt var misskrediterande för personen, vilket inte var fallet här.

Ytterligare skrivelser från parterna

Anmälaren

Trots att personnummer är offentliga uppgifter ansåg anmälaren att publiceringen av hennes fullständiga personnummer saknade allmänintresse och kränkte hennes integritet. Anmälaren hänvisade även till ett tidigare beslut av Pressens Opinionsnämnd i vilket nämnden hade klandrat en tidning för publicering av ett personnummer.

Tidningen

Tidningen anförde att det fall som anmälaren hänvisade till gällde en publicering av ett personnummer i ett sammanhang där den omskrivna personen utpekades som klandervärd, vilket inte var fallet i Värnpliktsnytts publicering.

PO:s bedömning

Jag konstaterar till att börja med att publiceringen av anmälarens personnummer i detta fall inte skedde i ett kränkande sammanhang.

Personnummer utgör dock integritetskänsliga uppgifter somkan ge tillgång till omfattande information om den enskildes personliga förhållanden. Visserligen är uppgifter om personnummer offentliga och kan erhållas från olika myndigheter. Att skaffa en persons personnummer kräver dock en viss arbetsinsats och kan förutsättas ske i ett visst syfte. Ett publicerat personnummer kan, som PO och PON konstaterat i tidigare fall, leda till missbruk och även impulshandlingar, föranledda av publiceringen.

Publiceringen av anmälarens personnummer är inte förenlig med god publicistisk sed. Värnpliktsnytt bör därför klandras.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Nämnden instämmer i PO:s bedömning och finner att tidningen ska klandras för att ha åsidosatt god publicistisk sed.