Aftonbladet utsatte förre talmannen Urban Ahlin för en oförsvarlig publicitetsskada

april 3 2019


Pressens Opinionsnämnd klandrar Aftonbladet för att i en ledarartikel i januari 2018 ha publicerat oreserverade påståenden om övergrepp som ska ha utförts av den dåvarande talmannen Urban Ahlin och för att ha underlåtit att redogöra för hans uppfattning om anklagelserna. Tidningen har härigenom brutit mot god publicistisk sed.

Aftonbladet, exp. nr. 16/2019, dnr. 18130

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Aftonbladet för att ha brutit mot god publicistisk sed._______________

Genom beslut den 30 november 2018 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) ett ärende avseende en anmälan mot Aftonbladet till Pressens Opinionsnämnd.

PO:s beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen publicerade

Den 9 januari 2018 publicerade Aftonbladet en ledarartikel med rubriken Hanteringen av Ahlin skadar S.

I november 2010 hade Aftonbladet kunnat avslöja att Urban Ahlin – då utrikes­politisk talesperson för S – anklagades för sexuella trakasserier. Han skulle ha givit löften till en ung, kvinnlig medarbetare om bättre jobb i utbyte mot sexuella tjänster och även ha skickat sms med sexuellt innehåll.

Efter mellanrubriken Befordrad efter övergrepp uppgav tidningen att kvinnan hade omplacerats och Ahlin inte hade blivit utrikesminister. Istället hade han blivit talman, det högsta ämbete man kunde väljas till.

Hösten 2017 hade Dagens Nyheter uppgivit att Ahlin anklagades för nya fall av sexuella trakasserier, mobbning och hot. En advokatbyrå skulle titta på den tio år gamla händelsen, S hade tillsatt en extern utredning och lovat gå till botten med anklagelserna.

Det imponerade inte på Cecilia Eklund, som under många år arbetat som pressek­reterare åt S-företrädare. Nu trädde hon fram i DN. Hon menade att det fanns en rädsla bland kvinnor inom S för vad som kunde hända med deras karriärer om de talade om kränkningar och trakasserier.

Hon citerades:

” – Man försöker förminska rösterna för att de är anonyma, det tyder på en tystnadskultur och det gör bara ärendet mer angeläget. Jag är också så van­sinnigt trött på att när sådana här historier nystas upp, så flyttas de här männen åt sidan eller snett uppåt och får andra toppjobb.”

Ledarskribenten höll med henne. Hanteringen av ärendet Ahlin skadade talmans­ämbetet, socialdemokratin och hade uppenbarligen skadat kvinnors karriärer inom arbetarrörelsen och i talmanskollegiet.

Anmälan

Publiceringen anmäldes av Urban Ahlin. Han framförde att han i texten anklaga­des för nya fall av sexuella trakasserier, mobbning och hot.

Det påstods finnas en ”hantering” som ”uppenbart skadat kvinnors karriärer både inom arbetarrörelsen och i talmanskollegiet”.

Mellanrubriken Befordrad efter övergrepp utmålade anmälaren som brottsling.

Det fanns inga belägg för några av dessa påståenden.

Tidningens svar

Tidningen svarade genom sin ställföreträdande utgivare, Lena Mellin.

När det gällde citatet som handlade om anklagelser om nya fall av sexuella trakasserier, mobbning och hot, så var det just vad som publicerats av DN och som ledaren refererat.

Citatet om skador på kvinnors karriärer syftade bland annat på uttalandet av Cecilia Eklund.

Urban Ahlin menade att mellanrubriken Befordrad efter övergrepp utmålade honom som brottsling. Men ordet övergrepp kunde betyda lite allt möjligt, som kränkning, oförrätt, intrång, våld, övervåld och olaglighet. Den som läste texten såg att anklagelserna mot Ahlin 2010 gällde sexuella trakasserier, vilket inte be­hövde vara brottsligt.

Anmälarens kommentar

Anmälaren anförde att han förstod att Aftonbladet uppfattat DN:s artiklar som att han anklagades för nya fall av sexuella trakasserier. De var nämligen försåtligt skrivna. I sak stämde inte uppgiften då endast en kvinna anklagat honom för sådana trakasserier.

Aftonbladet var emellertid ansvarigt för sina publiceringar, liksom DN för sina.

När det gällde hanteringen som ”uppenbart skadat kvinnors karriärer” framhöll anmälaren att den aktuella kvinnan omplacerats på egen begäran.

Mellanrubriken byggde endast på spekulationer. Lena Mellin verkade mena att eftersom övergrepp kunde betyda ”lite allt möjligt” legitimerade det en formule­ring som han ansåg inte kunde förstås på annat sätt än att han skulle ha befordrats efter att ha begått ett övergrepp. En oerhört kränkande formulering utan något som helst belägg.

Att han skulle ha erbjudit kvinnan ett bättre jobb i utbyte mot sexuella tjänster var i hans värld liktydigt med att påstå att han begått en brottslig handling. Denna anklagelse var Aftonbladet ensamt om att publicera. Han hade inte i något annat sammanhang mött detta påstående och han var helt oskyldig.

Ytterligare skriftväxling

Lena Mellin svarade att hon var väl medveten om att varje publikation ansvarar för sina egna publiceringar. Vad hon skrivit i sitt yttrande var att ledarartikeln refererat DN.

Att en person omplaceras på egen begäran stod inte i motsats till att karriären kunde påverkas negativt.

I ledaren stod inte att Urban Ahlin begått brottsliga handlingar. Det stod att han anklagades.

Anmälaren svarade att publicerade felaktigheter inte kunde försvaras med att man använde en annan tidning som källa. Han upprepade att påståendet om att han lovat kvinnan bättre jobb i utbyte mot sexuella tjänster var lögn och djupt kränkande för honom.

Lena Mellin svarade att tidningen inte påstått att han lovat bättre jobb mot sexuella tjänster, utan att det var en anklagelse som riktats mot honom. Det fram­gick av formuleringen ”Han ska ha gett löften till en ung kvinnlig medarbetare om bättre jobb…”.

Anmälaren menade, i ett avslutande yttrande, att orden ”ska ha” inte motiverade att tidningen publicerade en falsk anklagelse mot honom. Det framgick till exem­pel inte av artikeln varifrån påståendet kom.

PO:s övriga åtgärder

PO har tagit del av DN:s rapportering om anklagelserna mot Urban Ahlin från den 8 december 2017 och framåt.

PO har även tagit fram Aftonbladets artikel från den 9 november 2010, som ledarartikeln syftar på när det gäller anklagelsen om löfte om bättre jobb mot sexuella tjänster. Saken omnämns endast i följande mening:

”Enligt Aftonbladets källor handlade det om löften om bättre jobb i utbyte mot sexuella tjänster och sms med sexuellt innehåll.”

PO:s bedömning

Uppgiften för en ledarskribent är att analysera och kommentera i första hand samtida händelser på politikens område. Att redovisa sina egna åsikter i frågorna ingår i uppdraget.

Att hämta upp ett ämne från ett annat medium och kommentera det är vanligt i opinionsbildande journalistik. Det får också betraktas som godtagbart i de flesta fall, som en del av det öppna politiska samtal som förs på den offentliga arenan. Att generellt kräva att den som gör så, ska säkerställa att det andra mediets upp­gifter i alla delar är korrekta, är inte rimligt och i många fall inte ens möjligt på grund av källskydd.

Däremot är det viktigt att tidningen som kommenterar ett annat mediums upp­gifter är noggrann med att ange varifrån uppgifterna kommer. Referatet av det andra mediet ska också göras på ett korrekt sätt. I detta ligger att upplysa om hur en utpekad person förhåller sig till tidningens påståenden.

I det här fallet har Aftonbladet berättat att de nya uppgifterna kommer från DN och korrekt återgivit att DN berättat om nya anklagelser mot Urban Ahlin. Däre­mot har tidningen underlåtit att tala om att Urban Ahlin nekar till anklagelserna.

Då påståendena är av allvarligt slag är det grund för pressetiskt klander av Aftonbladet.

Att hänvisa till andra skrivna källor för en uppgift är inte alltid pressetiskt oproblematiskt. För att återge allvarliga eller känsliga uppgifter krävs att upp­gifterna kan bedömas vara belagda.

I DN:s fall är granskningen av Urban Ahlin omfattande. Tidningen redovisar bland annat att man intervjuat ett 30-tal personer som arbetat i hans närhet. När det gäller ledarsidans hänvisning till den egna tidningens artikel från 2010 är nivån en annan.

Den artikeln anger endast att det enligt Aftonbladets källor handlat om löfte om bättre jobb i utbyte mot sexuella tjänster. Saken utvecklas inte, källorna citeras inte vare sig öppet eller anonymt. Beläggen får anses som svaga.

Att åtta år senare upprepa samma allvarliga påstående, med reservationen ”ska ha” har mer karaktären av ryktesspridning än redovisning av ett sakförhållande.

Även i denna del förtjänar Aftonbladet pressetisk kritik.

Det gäller även mellanrubriken Befordrad efter övergrepp.

Det stämmer att ordet övergrepp kan tolkas på olika sätt. Tidningen lyfter fram de mer eller mindre synonyma ord som redovisas av sajten Synonymer.se: kränk­ning, oförrätt, intrång, våld, övervåld och olaglighet.

När samma sajt utvecklar betydelsen av ordet skriver den bland annat att över­grepp är ”otillbörligt eller olagligttvång eller våld mot en enskild person”.

Oavsett tolkning innebär övergrepp att någon behandlats mycket illa.

Mellanrubriken slår fast att ett övergrepp har inträffat. För det påståendet saknas underlag.

Sammanfattningsvis bör Aftonbladet klandras för att inte ha angivit att Urban Ahlin nekar till anklagelserna mot honom, för formuleringen att ”Han ska ha givit löften till en ung kvinnlig medarbetare om bättre jobb i utbyte mot sexuella tjänster” och det oreserverade påståendet i mellanrubriken att det förekommit övergrepp.

Ärendet överlämnas till Pressens Opinionsnämnd, PON.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Varken tidningen eller anmälaren har yttrat sig i sak i nämnden.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Pressens Opinionsnämnd instämmer i PO:s bedömning att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.