Bild på fel person leder till att Expressen klandras

november 9 2023


I en nätartikel, där det avslöjades att ett spelbolag använde hemligt manus vid försäljning, gjordes en bildförväxling. Mediernas Etiknämnd klandrar nu Expressen för att ha åsidosatt god publicistisk sed genom den felaktiga bildpubliceringen.

Expressen, dnr. 23226, exp. nr. 52/2023

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd klandrar Expressen för att ha åsidosatt god publi­cistisk sed.

Genom beslut den 14 september 2023 hänsköt Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot Expressen.

MO:s beslut hade följande lydelse.

I en anmälan till Allmänhetens Medieombudsman (MO) har Jonas Lindholm riktat kritik mot bilden i artikeln Kombispel avslutar samarbete med Reko Marketing efter avslöjande om hemligt manus publicerad på Expressens sajt, expressen.se, den 3 maj 2023.

Vad mediet publicerade

Av artikeln framkom huvudsakligen följande.

Kombispel ägdes av A-lotterierna, som ägdes av Socialdemokraterna och SSU. Lotteriförsäljningen inbringade årligen mångmiljonbelopp till det socialdemokratiska partiet. Expressen hade tagit del av ett hemligt manus som lottförsäljarna på företaget använde sig av. I det listades frågor som kunderna eventuellt kunde ha och hur säljarna skulle svara. Om en person till exempel inte kände att hen hade råd skulle säljaren säga:

Nää, jag förstår, min mormor är vad man kallar för fattigpensionär och hon har ju förklarat att man behöver vända på varenda krona nu för tiden men jag menar… nu när det handlar om ynka 99 kronor – det är inte ens en bulle och kaffe på pressbyrån i dag…”, enligt manuset.

Artikeln fortsatte med en bild av en man och sedan med ett citat från Kombispels vd Jonas Lindholm:

”Det manus som förekommer i artikeln är helt oacceptabelt. Har det använts i samtal under 2021 är det förkastligt och i strid mot våra riktlinjer. Vi har med anledning av detta avslutat samarbetet med Reko Marketing i Uppsala”.

Efter artikeln gick att läsa:

”RÄTTELSE: I en tidigare version av artikeln var det fel person på bild i anslutning till Kombispels vd:s uttalande. Den bilden är nu borttagen.”

Anmälan

Anmälaren hängdes ut på bild, trots att han inte hade något med artikeln att göra. Det hade lätt kunnat undvikas med en snabb sökning på internet. Nu fanns en digital version av den felaktiga artikeln för evigt.

Anmälaren var affärsrådgivare och konsult för svenska exportföretag. Förtroendet för honom var av högsta vikt för den verksamhet han bedrev. Att förknippas med den negativa artikeln var extremt negativt och fick förödande effekter för hans affärer men även personligen.

Han hade fått omkring 25–30 skärmbilder från affärskontakter och vänner i Sverige och för dem hade han kunnat förklara vad som skett. Den tiden hade han dock i stället kunnat använda för att skapa värde för sina kunder – arbete som han hade kunnat fakturera. Han hoppades att han inte skulle behöva ägna mer tid åt till att förklara att det gick att lita på honom som person och rådgivare.

Än värre var dock det stora okända och otäcka mörkertal av kontakter som aldrig skulle komma att höra av sig – de som bara slutade att jobba med honom eller valde att inte inleda projekt.

Anmälaren hade varit i kontakt med Expressen, som tyckte att det hela var åtgärdat då de i anslutning till artikeln skrivit att det tyvärr inledningsvis blivit fel bild. Det hjälpte ju bara för de som läste artikeln efter att detta fördes in och var 24 till 48 timmar för sent. Det gjorde ju inget för alla de digitala kopior som låg kvar på internet. Tidningen hade heller inte velat kompensera honom för den tid han behövt ägna åt detta. Expressens agerande visade bara att mediet inte förstod och/eller brydde sig om vilken skada de orsakat.

Till sin anmälan bifogade Johan Lindholm flera filer, däribland Expressens puff där artikelns rubrik och Johan Lindholms bild förekom och en bild på hur Expressens artikel hade blivit retweetad av en privatperson.

Mediets svar

Expressen svarade genom Karin Olsson, biträdande chefredaktör och stf ansvarig utgivare.

Expressen beklagade bildförväxlingen. De vinnlade sig alltid om att göra rätt bildval, men kunde konstatera att det inte lyckats i detta fall.

Händelseförloppet i korthet:

Den helt igenom korrekta nyhetstexten infördes på sajten den 3 maj 2023 klockan 13.18. Till följd av ett förbiseende kom texten att förses med en felaktig bild. Förväxlingen blev känd för redaktionen kort därefter. Den felaktiga porträttbilden togs bort och ersattes med korrekt foto. Denna korrigering skedde inom 40 minuter från publiceringsögonblicket, eller klockan 13.54 samma dag. Rättelsen omfattade både text och puff. Dagen därpå, den 4 maj, klockan 15.08, kompletterade Expressen publiceringen med en uttrycklig upplysning om att rättelse hade skett.

Till grund för värderingen av den publicitetsskada som anmälaren uppgav, borde MO således lägga att Expressen snabbt korrigerade artikeln och dessutom följde upp med en uttrycklig förklaring om att rättelse hade skett. Dessutom hörde till bedömningen att Kombispels VD fick sägas ha svarat för det enda rätta beslutet i den rapporterade situationen, nämligen att genast avbryta allt samarbete med Reko Marketing i Uppsala. I detta senare hänseende bör MO ta hänsyn till att Kombispel bedrev en laglig och etablerad verksamhet i Sverige. Bolagets försäljning skedde med tillstånd eller koncession från Spelinspektionen. Det var med andra ord ingen tvivelaktig aktivitet som Kombispel ägnade sig åt. Kombispels raska och korrekta agerande mot Reko Marketing i Uppsala vittnade om en god ambition och handlingskraft från Kombispels företagsledning. En publicitetsskada i medieetisk mening var därför långtifrån självklar.

För ordningens skull borde understrykas att andra medier hade att ta ansvar för sina publiceringar. Det exempel som nämns i anmälan, stonyheter.se, var inte Expressens kanal. Expressen hade svårt att fullt ut bedöma vilket slags verksamhet som den sajten bedrev och föreskrivna ursprungsuppgifter gick inte att hitta. Vid en snabb kontroll tycktes sajten inte indexeras av KIA. Att stonyheter.se skulle ha någon beaktansvärd spridning kunde Expressen inte godta utan utredning.

Det problem som anmälaren uppgav vad avser personer som inte hör av sig till honom måste rimligen avse endast de i hans bekantskapskrets som läste artikeln under knappa 40 minuter som den felaktiga bilden var införd på expressen.se och som inte därefter vare sig läst artikeln igen samma dag eller senare.

Expressen hade för anmälaren beskrivit de rutiner som fanns för rättelser, vilka åtgärder tidningen vidtagit i det här fallet och tidningen hade framfört sin uppriktiga ursäkt för införandet av den felaktiga bilden. Det fanns ingen skyldighet för Expressen att utge någon kompensation i pengar. Ett ärende hos MO var heller ingen arena för den typen av anspråk.

Expressen insåg att anmälaren inte var nöjd men ville ändå uttrycka att Expressen i detta fall visat en ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften.

Med hänvisning till ovanstående uppmanade Expressen MO att avskriva klagomålet.

Anmälarens kommentar

Att en av Sveriges största kvällstidningar å ena sida erkände att den gjort fel och å andra sidan ansåg att den gjort vad den borde var beklagligt. Med sin storlek hade de ett ansvar att agera som ett föredöme och en ledande aktör.

Det var ironiskt att Expressen lade stor kraft på att förklara att texten var försvarbar eftersom Kombispel valt att avsluta samarbetet med Reko Marketing. Den enda personen på bilden var han och han förknippades därför med de negativa rubrikerna. Ingen som endast läst rubrikerna fick uppfattningen att personen på bilden hade gjort något positivt. Expressen nämnde inte med ett enda ord någon av dessa rubriker.

Expressen undanhöll vidare exakt hur många som såg den felaktiga bilden under de 40 minuter den låg ute. Enligt en artikel från 2021 hade Expressen 3,2 miljoner läsare per dag, vilket innebar ca 135 000 läsare per timme. Om mellan 80 000–100 000 personer såg den felaktiga bilden och merparten inte läste om artikeln när Expressen väl rättat den, var det svårt att köpa Expressens logik kring att det inte var fråga om en ”publicitetsskada i medieetisk mening”.

Expressen hade agerat först efter påtryckningar från honom eller andra. Hans kompis mejlade journalisten Michael Syrén och påpekade att bilden i artikeln var fel. Då, drygt 40 minuter efter publicering, ändrades bilden. Inte ens efter 24 timmar hade Expressen kontaktat honom. Först efter att han mejlat Expressen ringde de tillbaka och beklagade det inträffade. De ville veta hur han ville att rättelsen skulle utformas. Sedan skickades ett mejl om att de infört rättelsen.

Medieombudsmannens bedömning

Det är ostridigt att den första versionen av artikeln felaktigt innehöll en bild på anmälaren i stället för Kombispels vd, att rätt bild infördes 40 minuter efter publicering och att en skriftlig rättelse tillfördes artikeln dagen därpå.

Det finns ett allmänintresse av att rapportera om den försåtliga säljstrategi som har använts av Kombispels säljare. Detta särskilt som vinsterna för försäljningen har direkta kopplingar till ett av Sveriges största och äldsta politiska partier.

En tidning har ett stort ansvar för att allvarlig kritik är baserad på korrekta faktauppgifter. Om bilder på ansvariga personer används i en sådan publicering, ligger ett lika stort ansvar på mediet att bilderna verkligen föreställer de berörda.

Varken Kombispels vd eller anmälaren är personer som är kända för allmänheten. De läsare som såg den första versionen av artikeln, den med fel bild, har därför felaktigt kunnat koppla bilden av anmälaren med de allvarliga uppgifterna som framkommer av artikeln.

Jag tvivlar inte på att Expressens bildpublicering var ett oavsiktligt misstag. Men även om tidningen agerat så snart den fått kännedom om misstaget, och försökt ställa saker till rätta med såväl bildbyte som rättelse, så är skadan av att oförskyllt ha pekats ut med allvarliga anklagelser på en av Sveriges största nyhetssajter, om än under en tämligen kort tid, sådan att mediet inte kan undgå klander.

Ärendet överlämnas till Mediernas Etiknämnd.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Både Jonas Lindholm och Expressen har yttrat sig i nämnden men inte framfört något nytt i sak.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning och klandrar Expressen för att ha åsidosatt god publicistisk sed.

I beslutet har deltagit ordförande Kristina Svahn Starrsjö samt Hermine Coyet Ohlén utsedd av Sveriges Tidskrifter, Mikael Rothsten, utsedd av Svenska Tidningsutgivareföreningen, Alice Petrén, utsedd av Sveriges Radio, Thomas Nilsson, utsedd av Sveriges Television, Kajsa Stål, utsedd av TV4, Ruth Mannelqvist, Göran Collste, Laura Hartman, Gertrud Åström och Anders Forkman, representerande allmänheten.