Bildpublicering av barn klandrad

december 9 2008


Exp nr 107/2008 Se & HörEtt foto på en känd persons barn publicerades i samband med att tidningen skrev om förälderns kärleksförhållanden. Bildpubliceringen medförde en oacceptabel publicitetsskada. PON uttalade att stor försiktighet ska iakttas vid publiceringar av bilder på barn.


Publiceringen

I Se & Hör nr. 14/08, som utkom den 26 mars, fanns en artikel med rubriken (A.:s) nya flickvän är (B.) VÄNSKAPEN HAR VÄXT TILL KÄRLEK. I artikeln stod att A. separerat från C. efter fem år. De hade träffats på Pridefestivalen 2002 men kärleken hade tagit slut. A.:s nya flickvän hette B. och bodde i närheten av programledaren på Södermalm i Stockholm. Paret sågs enligt artikeln ofta ute tillsammans. En bild som illustrerade artikeltexten hade tagits när de var ute och gick med A.:s dotter D., 1 år, på Söder nyligen. B. tyckte mycket om D. och hjälpte gärna A. med henne, uppgav en källa. Pappa till barnet var en tv-man, E.. Han och A. hade delad vårdnad om dottern. Tidningen hade utan framgång försökt att nå A. för en kommentar om hennes nya kärlek.

Bilden visade A. och B. på promenad med A.:s dotter i en barnvagn.

A., som är en kvinnlig känd programledare, B., C. och E. angavs i publiceringen med sina för- och efternamn och D. med sitt förnamn.

Anmälan

Publiceringen anmäldes till Allmänhetens Pressombudsman (PO) av A. som motsatte sig publiceringen av den smygtagna bilden på dottern. Hon anförde att dottern inte var en offentlig person och det hade inte varit motiverat att publicera en bild där barnets ansikte syntes. Saken förvärrades av att det fanns en hotbild mot anmälaren från nynazistiska kretsar.

Tidningens yttrande

Se & Hör anförde att A. var en offentlig person som fick acceptera medial uppmärksamhet även kring sitt privatliv. Den publicerade bilden visade A., hennes flickvän samt dottern liggande i barnvagn. Barnets kläder dolde till stor del barnets ansikte och utseende. Barnet vände också bort sitt ansikte från kamerans fokus. Sammantaget kunde barnet därför inte identifieras, menade tidningen. Vad anmälaren anfört om att det fanns en hotbild var inte av den arten att tidningen kunde hållas ansvarig.

Sammanfattningsvis menade tidningen att publiceringen följde gängse pressetiska regler. A. hade likaväl som andra offentliga personer rätt till en privat sfär, men publiceringen kränkte i detta fall inte denna rätt. Barnet kunde inte identifieras genom bilden och tidningen hade därför inte visat någon ovarsamhet.

Anmälarens kommentar

Anmälaren vidhöll att dottern kunde identifieras genom bilden. Det hade inte varit motiverat att peka ut henne i sammanhanget. Att det fanns ett ständigt hot mot öppet bi- och homosexuella var väl känt.

PO:s bedömning

I beslut den 16 september 2008 hänsköt PO ärendet till Pressens opinionsnämndoch anförde följande.

(A.) är välbekant för allmänheten som programledare från radio och tv. Hon är en känd person som får acceptera viss medieuppmärksamhet även kring sitt privatliv. Barn är dock särkilt skyddsvärda och förtjänar extra omtanke vid publiceringar. Det gäller även barn till kända personer.

På bilden syntes A. och B. som drog barnvagnen i vilken A.:s ettåriga dotter satt. Dottern hade mössa på sig men ansiktet syntes. Hon blev således identifierad genom bilden.

I detta fall handlade artikeln om A.:s kärleksförhållanden. Artikeln framstår inte som kränkande för A. och ligger inom ramen för vad hon som offentlig person får acceptera. Uppgifter om kärleksrelationer ger dock en inblick i familjeförhållanden som är integritetskänsliga.

Det är ett intrång i den personliga integriteten när barn till kända personer exponeras i samband med sådana närgångna uppgifter. Känt folks barn bör för det mesta skyddas från publicitet om deras föräldrar och/eller de själva så vill. Något allmänintresse som motiverade Se & Hörs publicering av bilden på A.:s dotter förelåg inte.

Se & Hörs publicering av bilden på barnet kan enligt min bedömning inte anses förenlig med en ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften.

Ärendet överlämnas till Pressens Opinionsnämnd.

Tidningens yttrande till Pressens Opinionsnämnd m.m.

Se & Hör anförde bl.a. följande. Även barn till offentliga personer, liksom personernas hela familj, fick räkna med, och acceptera, en viss närgångenhet från media. Det ligger ett stort allmänintresse i att den offentliga personens familjesfär presenteras. Skyddet för personens minderåriga barn var i många fall motiverat men fick inte tolkas in absurdum så att barnets existens förnekades. Något integritetsintrång mot det ettåriga barnet kunde inte hävdas.

Tidningen åberopade till stöd för sin uppfattning ett ärende mot tidningen som prövats av PO för fyra år sedan och där PO inte riktat kritik mot bilder av ett tvåårigt barn tillsammans med två kända män i en familjesituation. Tidningen kunde inte se någon skillnad mellan fallen och undrade om de pressetiska reglerna hade ändrats utan att detta blivit känt.

A. svarade och menade sammanfattningsvis att tidningen brustit i ansvar när den valde att publicera en bild på dottern. Bilden var inte relevant för artikeln i övrigt.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Nämnden vill inledningsvis redovisa följande.

Nämnden har enligt sin instruktion i uppgift att behandla ärenden som gäller tilllämpningen av god publicistisk sed. Nämnden har vidare enligt instruktionen att fritt pröva innebörden av detta begrepp.

Som bekant görs anmälningar till PO och PO beslutar att hänskjuta ett ärende till nämnden eller att avsluta ärendet utan sådan åtgärd. I det senare fallet kommer inte ärendet upp till nämnden som en fråga om tillämpningen av begreppet god publicistisk sed om inte PO:s beslut överklagas av anmälaren.

De pressetiska reglerna har inte ändrats sedan år 2004 i något avseende som är av intresse i detta fall. Pressetiken är emellertid inte något statiskt regelsystem. Det är i stället så att pressetiken utvecklas och förändras över tid. Allmänt sett kan en mera restriktiv pressetisk syn på publiceringar om barn tydligt iakttas under senare år. Barnperspektivet uppmärksammas ju också alltmer i många skilda sammanhang.

Att pressetiken inte är något statiskt regelsystem kommer till klart uttryck i in-ledningen till ”Etiska regler för press, radio och tv”. Där står bl.a.

Etiken tar sig inte i första hand uttryck i en formell regeltillämpning utan i en ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften. De etiska reglerna för press, radio och tv skall vara ett stöd för denna hållning.

Härefter går nämnden över till att bedöma det nu aktuella ärendet.

Det tidigare ärendet hos PO som tidningen har åberopat har inte prövats i Pressens Opinionsnämnd. Nämnden vill betona vikten av att stor försiktighet iakttas med publiceringar av bilder på barn. I det nu aktuella fallet har bildpubliceringen enligt nämnden medfört en publicitetsskada som inte är acceptabel. Tidningen här härigenom åsidosatt god publicistisk sed.