Brott mot barn

oktober 4 2011


Exp nr 83/2011, Barometern, 2011-10-04


En tidning skrev om ett fall där en man hade dömts för sexualbrott mot barn. Även om de utpekande uppgifterna i artikeln var knapphändiga gav tidningen en detaljerad beskrivning av vad brottsoffret hade utsatts för. Inför den grupp som visste vem brottsoffret var tillfogades hon en allvarlig publicitetsskada.

Pressens Opinionsnämnds beslutPressens Opinionsnämnd klandrar Barometern för att ha brutit mot god publicistisk sed.__________


Genom beslut den 8 juni 2011 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) en anmälan mot Barometern till Pressens Opinionsnämnd.


Publiceringen


Den 12 mars 2011 publicerade Barometern en förstasidespuff i papperstidningen med rubriken Man dömd för barnövergrepp.Puffen var ortsbestämd till x och formulerad enligt följande:


Kompisens pappa hade utsatt en x-årig flicka för ett övergrepp. Efter


bl a DNA-bevis hade x-åringen dömts till två års fängelse för våldtäkt mot barn.


En insidesartikel hade rubriken Fängelse för barnvåldtäkt. Flickan hade utsatts för ett övergrepp av kompisens pappa samma dag hon fyllde x år.


Omständigheterna kring gärningen, inklusive själva övergreppet, angavs ingående och detaljerat.Anmälan


Flickans far anmälde Barometern till Allmänhetens Pressombudsman (PO) och anförde bl a följande:


Eftersom flera andra barn varit inblandade i händelsen var det förmodligen oundvikligt att skvaller spred sig bland kamraterna.


Tidningen hade dock publicerat en artikel på nätet och i papperstidningen där övergreppet beskrevs med intima detaljer på ett sätt som inte hade allmänintresse och som inte visade offret behörig hänsyn.


Flickan tog mycket illa vid sig av att de intima detaljerna fanns med i artikeln. Hon ville inte att nära släktingar och andra skulle få någon detaljkännedom om händelsen.


Tidningen hade heller inte kontaktat dem före publiceringen.Tidningens yttrande


Tidningen anförde följande genom sin ansvarige utgivare:


Det var självklart att Barometern rapporterade om allvarliga brott i spridningsområdet. Våldtäkten på den x-åriga flickan var en mycket tråkig nyhet. När domen föll var det naturligt att tidningen skrev om utgången i fallet.


Barometern medgav att artikeln om domen innehöll en alltför detaljerad beskrivning av våldtäkten. Att skriva så ingående om hur gärningsmannen gick tillväga stämde inte överens med tidningens policy för hur man rapporterade om sådana övergrepp.


Samma dag som artikeln publicerades tog den ansvarige utgivaren upp sin kritik med skribenten. När redaktionen var samlad tog hon upp artikeln till diskussion och som ett varnande exempel. Därefter kallade hon till en intern utbildning som genomfördes i mars. Utöver detta hade en genomgång gjorts av rutinerna för artiklar som särskilt borde granskas före publicering.


Tidningen hade i mejlväxling med anmälaren bett flickan och hennes familj om ursäkt för artikeln.


Normalt kontaktade inte tidningen de berörda innan man återgav utgången av en dom, såvida inte en intervju skulle göras, vilket inte varit aktuellt i detta fall.PO:s bedömning


Frågor om sexualbrott mot barn har ett allmänintresse. För brottsoffret är saken emellertid av ytterst känslig och integritetskränkande natur. Vid en publicering måste tidningen därför iaktta mycket stor försiktighet och undvika alla möjligheter till identifiering av det minderåriga brottsoffret. Därför bör till exempel exakta åldersuppgifter och geografiska bestämningar undvikas.


Även om de utpekande uppgifterna var knapphändiga, finns det en relativt stor grupp runt den minderåriga flickan som vet att något inträffat, något av känslig art. I den gruppen ingår såväl jämnåriga vänner, som andra vuxna, till exempel släktingar eller skolpersonal.


Genom den detaljerade beskrivningen av vad flickan blivit utsatt för tillfogades hon en allvarlig publicitetsskada inför denna grupp. Dessa uppgifter var inte av en sådan karaktär att ett oavvisligt allmänintresse berättigade publiceringen.


Det är bra att tidningen på eget initiativ gjort en genomgång av rutinerna vid känsliga publiceringar och diskuterat det inträffade internt. Den skada flickan lidit gör dock att tidningen inte kan undgå pressetiskt klander fördet inträffade.


Pressens Opinionsnämnds bedömning


Nämnden instämmer i PO:s bedömning. Tidningen ska därför klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.