Brottsmisstanke avskrevs – tidningen rapporterade ej

april 27 2004


Exp nr 40/2004 Oskarshamns-TidningenTidningen hade inte redovisat att brottsmisstankar mot en kommunpolitiker, som tidningen tidigare berättat om, hade avskrivits och att partiledningen hade återtagit sin uppmaning till mannen att tills vidare lämna sina uppdrag.


Publiceringarna

Den 2 juli 2003 löd rubriken högst upp på Oskarshamns-Tidningens förstasida M-politiker behöll felaktig inbetalning. Ännu en gång var den moderate politikern i Oskarshamn, A, i blåsväder för att ha behållit en inbetalning som av misstag gjorts på hans företags konto. Omständigheter kring betalningen, krav, polisanmälan mot A, en tidigare liknande händelse och en uppgörelse A föreslagit beskrevs. Det angavs att Moderaternas partiledning på orten ville vänta med att kommentera saken. Tidningen hade också sökt A utan resultat.

Den 3 juli löd rubriken i topp på Oskarshamns-Tidningens förstasida Politiker i blåsväder ombeds ta time out. Den moderata partiledningen på orten hade uppmanat A att ta time out från politiken. Politiskt ansåg partiet att hans agerande var en belastning. Saken var allvarlig eftersom det hänt en gång tidigare. Han borde omedelbart ta en time out men det var inte tal om uteslutning ur partiet. A själv förklarade att han hela tiden varit inställd på
att betala tillbaka pengarna. Men han ville vara säker på att de kom irätta händer. Det angavs att A lovat se till att det par som betalat honom fick tillbaka sina pengar samt att paret på vissa villkor kunde tänka sig att ta tillbaka sina anmälningar till polis och kronofogde. Tidningen tillade dock att det var inte säkert att det gick att ta tillbaka en polisanmälanom olovligt förfogande eftersom förundersökning redan inletts.

Anmälan

A anmälde Oskarshamns-Tidningen till Allmänhetens Pressombudsman (PO). Åklagaren hade avskrivit ärendet. Tidningen hade publicerat en ensidig, förvanskad och förenklad version och brukat ett nedsättande ordval, som gav en negativt färgad bild av honom. Felet i betalningen kunde skyllas på inbetalarna och postgirot. A var en fritidspolitiker utan makt. Mot den bakgrunden var den insinuanta och vinklade uppmärksamhet tidningen bestått honom helt utan proportioner. Oskarshamns-Tidningen hade inte redovisat åklagarmyndighetens nedläggning av ärendet och inte heller att styrelsen för ortens moderatförening återkallat sin uppmaning om time out och uttryckt en önskan om att han skulle återuppta samtliga politiska uppdrag.

Tidningens yttrande

Oskarshamns-Tidningen svarade att det inte fanns några sakfel i de anmälda artiklarna. Anmälaren hade inte heller påtalat några sådana. Vid den första publiceringen hade det inte gått att få tag på honom för en kommentar. Den andra publiceringen hade redovisat hans förklaring till att pengarna ännu
inte återbetalats. Tidningen hade inte insinuerat någonting om honom. Hans kommentar, att han ångrade att han grävt ner sig för mycket i detaljer, hade återgetts. Tidningen hade rapporterat att paret avsåg att ta tillbaka sin polisanmälan. Därmed borde det stå klart för läsarna att de inte längre anklagade A för brott. Men det hade varit lämpligt att även rapportera åklagarens beslut samt att partiets förtroende för A var återupprättat.

Anmälarens kommentar

Anmälaren påpekade att det var insinuant att skriva att han behöll en felaktig inbetalning och vägrade betala tillbaka. Genom publiceringen i tidningens nätupplaga hade artiklarna om honom fått världsspridning. Han erinrade också om att de pressetiska reglerna manade till återhållsamhet med namnpublicering, uppmärksamhet på att anmälningar av olika slag kunde ha till syfte att skada, att en person var oskyldig om inte en dom förelåg samt att utgången av en skildrad rättssak borde redovisas. Totalintrycket av vad Oskarshamns-Tidningen skrivit hade förorsakat anmälaren och hans närstående skada.

PO:s beslut

I beslut den 7 januari 2004 hänsköt PO ärendet till Pressens Opinionsnämnd och anförde följande:

Anmälaren får som kommunal förtroendeman tåla namnpubliceringen. Ämnet har allmänintresse, bl a mot bakgrund av att anmälaren tidigare varit inblandad i en återbetalningstvist. Tidningen har så snart det var möjligt redovisat anmälarens kommentarer till frågan. Internetpubliceringen föranleder ingen annan bedömning än den som gäller den tryckta tidningen.

Publicitetsreglerna anger uttryckligen i punkt 14 att den ”slutliga utgången av en skildrad rättssak bör redovisas”. Avsikten är givetvis att förhindra intrycket att en omskriven person gjort sig skyldig till något brottsligt eller på annat sätt oegentligt, när rättsapparaten fastslagit att det inte finns skäl för sådana misstankar. Att inte upplysa om att en tidigare skildrad förundersökning lagts ner kan medföra en allvarlig publicitetsskada för en omskriven person. Det citerade avsnittet i punkt 14 har stor principiell betydelse i strävan att skydda enskilda mot sådan orättvis behandling i pressen.

I detta fall har Oskarshamns-Tidningen inte meddelat läsarna att polissaken mot anmälaren avskrivits. Tvärtom har tidningen spekulerat i
att det vore omöjligt att återta polisanmälan. Det har tillfogat den omskrivne politikern en icke godtagbar publicitetsskada. Den förstärks av atttidningen inte heller har rapporterat om att den moderata partiledningen (på orten) återtagit sin uppmaning till anmälaren att tills vidare lämna sina politiska uppdrag.

Oskarshamns-Tidningens har således på två punkter uraktlåtit att respektera den pressetiska regeln om att den slutligautgången av en skildrad rättssak bör redovisas. Det ger skäl till pressetiskt klander.

Därför överlämnas ärendet till Pressens Opinionsnämnd.

Skriftväxlingen hos nämnden

Oskarshamns-Tidningen och A yttrade sig hos nämnden. Därvid anförde A bl a att han ifrågasatte om hans partitillhörighet borde ha pekats ut.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Att tidningen angivit A:s partitillhörighet ger inte anledning till klander. Det som tidningen och A i övrigt anfört hos Pressens Opinionsnämnd motiverar inte särskilda kommentarer. Nämnden ansluter sig i stället till den bedömning som PO har gjort i ärendet. Tidningen har på sätt PO angivit vållat A en icke godtagbar publicitetsskada. Tidningen har härigenom åsidosatt god publicistisk sed.