Dala-Demokraten frias från kritik mot rapportering om assistansbolag

maj 20 2021


Tidningen rapporterade om att Försäkringskassan riktat ett antal IVO-anmälningar mot ett assistansbolag och även stoppat utbetalning av assistansersättning till bolaget. IVO hade beslutat att dra in bolagets tillstånd att bedriva personlig assistans men bolaget hade överklagat beslutet. Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning att granskningen har ett betydande allmänintresse och att den kritik som framkommer ligger inom ramen för vad en person i anmälarens ställning får tåla. Det finns därför inte skäl att rikta medieetisk kritik mot Dala-Demokraten.

Dala-Demokraten, exp. nr. 16/2021, dnr. 20264

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd finner inte skäl till pressetiskt klander av Dala-Demokraten.Genom beslut den 27 oktober 2020 avskrev Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot Dala-Demokraten.

MO:s beslut, som riktade sig till anmälaren, hade följande lydelse.

Du har i anmälan till Medieombudsmannen, MO, riktat kritik mot följande artiklar som Dala-Demokraten publicerade på sin webbplats, dalademokraten.se.

  • Försäkringskassan IVO-anmäler Bolaget X [företagsnamn angivet] (publicerad den 27 maj 2020)

  • IVO drar in tillstånd för Bolaget X: ”Allvarliga brister” (publicerad den 7 juli 2020)


Vad Dala-Demokraten publicerade

Försäkringskassan IVO-anmäler Bolaget X

Assistansföretaget Bolaget X, ursprungligen från [orten], riskerade att bli av med sitt tillstånd. Detta sedan Försäkringskassan vid flera tillfällen IVO-anmält företaget.

NN [namn angivet] grundade Bolaget X 1997 i [orten].

Sedan dess hade företaget växt, och numera hade det säten i [orter angivna].

Men företaget hade hamnat i blåsväder. Försäkringskassan hade riktat fem IVO-anmälningar mot företaget, och stoppat alla utbetalningar.

”- Det har varit olika typer av misskötsel, och det ser vi allvarligt på hos Försäkringskassan”, sade Linus Nordenskär, nationell försäkringssamordnare på Försäkringskassan.

Enligt Nordenskär hade Försäkringskassan riktat ett återbetalningskrav på 3,5 miljoner kronor mot bolaget. Kravet kom efter att det rapporterat att en brukare haft assistans under tre år, vilket brukaren inte hade. Brukaren befann sig utomlands under den perioden.

”- Det blir många timmar där assistans inte utförts. Det är inte ovanligt att det blir sådana belopp när det gäller assistans. Det är tyvärr inget unikt.”

Något som dock stack ut var storleken på företaget. Totalt var det runt 70 personer som hade assistans via Bolaget X.

”- Sett till hur många brukare det rör sig om, så är det här ett av de absolut största bolagen som Försäkringskassan stoppat utbetalningarna till.”

Nordenskär menade att de fem anmälningarna var tillräckliga för att IVO skulle ifrågasätta Bolaget X:s tillstånd att utföra personlig assistans.

”- Vi vill att IVO ska göra en tillsyn, och utreda om bolaget är lämpligt att bedriva den här sorten av verksamhet. Det är viktigt både för brukarna och skattebetalarna att den här ersättningen sköts med kvalité.”

Tidningen hade sökt NN för en kommentar, utan att lyckas.

Invid artikeln publicerades ett fotografi på NN.

IVO drar in tillstånd för Bolaget X: ”Allvarliga brister”

IVO meddelade att de drog in företagets tillstånd för att bedriva personlig assistans.

I beslutet stod: ”IVO har gjort en sammantagen bedömning av de omfattande och allvarliga brister som framkommit rörande bolaget och dess företrädare som innebär att Bolaget X inte uppfyller det krav på lämplighet som finns i 23 § tredje stycket LSS”.

Myndigheten listade flera punkter som låg till grund för beslutet. Bland annat handlade det om att Bolaget X fått ersättning grundat på oriktiga uppgifter, och att Försäkringskassan därför krävde assistansföretaget på 3,5 miljoner kronor. En brukare skulle ha befunnit sig utanför Sverige i flera år, och då inte varit berättigad assistans, något som Bolaget X inte anmält till Försäkringskassan.

Migrationsverket menade att Bolaget X upprepat använt sig av skenanställningar när det gällde arbetssökande personliga assistenter.

Enligt Arbetsmiljöverket förekom det flera brister i arbetsmiljön, där medarbetare vittnat om ohållbara arbetstider, hot och trakasserier. Arbetsmiljöverket riktade också kritik mot att assistenter tvingats utföra sysslor som inte ingick i uppdraget om assistans. Att timmarna som skulle läggas på assistans i stället lades på andra saker.

I vissa fall kunde företag som granskades av IVO få chansen att åtgärda de brister som fanns, men IVO hade bedömt att Bolaget X inte hade möjlighet att göra det.

”Detta beror på att bristerna inte är möjliga att läka i efterhand och på att en av bolagets företrädare i flera avseenden bedöms vara olämplig”, skrev IVO i beslutet.

Bolaget X hade överklagat IVO:s beslut till Förvaltningsrätten, och tills vidare fortsatte företaget med sin verksamhet, enligt VD:n A [namn angivet].

”- Vår verksamhet påverkas inte eftersom Förvaltningsrätten beviljat inhibition och vi har kvar vårt tillstånd att bedriva personlig assistans.”

A var kritisk till IVO:s agerande. A menade att Bolaget X inte hade gjort något fel.

”- IVO har anmärkningsvärt nog varken tagit kontakt med oss och ställt några frågor eller gjort en inspektion av vår verksamhet. Vi har bjudit in till en inspektion och IVO har tackat nej. Vi har ställt frågor till IVO utan att få svar. Till exempel har vi frågat IVO, och till dagens datum har de ej kunnat redogöra för vad vi skulle ha gjort på ett annat sätt?”

När det gällde Försäkringskassans återbetalningskrav på tre och en halv miljon kronor, menade A att Bolaget X inte haft all information om var deras brukare befunnit sig.

”- Anledningen till att Bolaget X inte vänt sig till Försäkringskassan, är att det saknas lagenligt krav att anmäla resor inom tidsramen sex månader till kassan. Den information Bolaget X fått av kunden är att hen skulle vistas fyra månader utomlands för att sedan komma tillbaka till hemorten. Att kunden beslutat att förlänga vistelsen är inget företaget haft någon som helst information om och är helt utom vår kontroll.”

Invid artikeln publicerades ett fotografi på NN.

Anmälan

Du (NN – nämndens anmärkning) anförde att den mediala rapporteringen orsakat följande skador mot dig som person. Du hade fått ta emot hot via anonyma telefonsamtal och i brev hem till dig. När du rört dig i utomhus hade du två gånger hamnat i situationer där du fruktat för din säkerhet. Du hade också blivit spottad på vid flera tillfällen. Ditt barn hade fått höra att föräldern var en tjuv.

Det hade skadat relationerna mellan dina kunder och ditt företag. Osanningar och faktafel hade skrämt vissa kunder till att lämna företaget. Dina möjligheter att få föreläsningsuppdrag och att verka som juridiskt ombud hade också påverkats.

Medieombudsmannens bedömning

Det finns ett stort allmänintresse av att rapportera om granskningar av bolag som arbetar med personlig assistans. Det beror på att dessa företag riktar sig till kunder som i vissa fall är helt beroende av företagets tjänster, och att verksamheten finansieras av allmänna medel. Det finns därför ingenting att invända mot att tidningen skrev om kritiken som framkommit mot Bolaget X.

MO har till uppdrag att pröva om den anmälda publiceringen har orsakat dig en oförsvarlig publicitetsskada.

I egenskap av grundare, styrelseordförande och ägare av Bolaget X var det motiverat att tidningen namngav dig. Tidningen hade intervjuat företrädare för Försäkringskassan och tagit del av beslutet från IVO. Därmed hade tidningen tillräckliga belägg för de uppgifter som publicerades. Kritiken i artikeln riktas inte mot dig som person utan mot bolaget. Det är förståeligt att du reagerar över att namnges och kopplas samman med den hårda kritik som framkommer i publiceringen. Men det är inom ramen för vad en person i din ställning får tåla.

Dessutom har tidningen kontaktat dig och bolaget. När bolaget valde att bemöta uppgifterna i den uppföljande publiceringen redogjorde tidningen för Bolaget X:s kommentarer. Uppgifterna stod alltså inte oemotsagda.

Sammantaget har granskningen ett betydande allmänintresse. Mot bakgrund av det har du inte orsakats en oförsvarlig publicitetsskada. Därmed saknas grund för att klandra Dala-Demokraten. Ärendet avskrivs.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Anmälaren har överklagat MO:s avskrivningsbeslut men i övrigt inte yttrat sig i nämnden.

Tidningen har inte yttrat sig i sak i nämnden.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning att det inte finns skäl att rikta pressetisk kritik mot Dala-Demokraten.