Detaljerat om tidigare missbrukare

oktober 13 2016


Expressen.se/kvallsposten rapporterade om ett landstings dåliga bakgrundskontroll av vikarier. En person med ett långt missbruk bakom sig hade fått anställning som sjuksköterska – utan sjuksköterskelegitimation. PO skriver: Det är av stor vikt att tidningar uppmärksammar förbiseenden inom sjukvården. Men tidningen publicerade så mycket information om anmälaren att denne utpekades för en större krets.

Expressen.se/kvallsposten, exp. nr: 62/2016, dnr: 35/2016

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Expressen.se/kvallsposten för att ha brutit mot god publicistisk sed.

_______________

Genom beslut den 24 maj 2016 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) ett ärende avseende anmälan mot Expressen.se/kvallsposten till Pressens Opinionsnämnd (PON).

PO:s beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen publicerade

Den 4 december 2015 publicerade Expressen.se/kvallsposten en artikel med rubriken Knarkdömd fick jobb på sjukhus – utan leg.

En x-årig person (ålder och kön angivet) med långt heroinmissbruk bakom sig hade fått en anställning som sjuksköterska – utan sjuksköterskelegitimation. Hen hade tagit sjuksköterskeexamen på Y högskola (skolan angiven) under våren.

Personen hade inte fått ta ut sin legitimation från Socialstyrelsen eftersom hen var dömd för flera brott, bland annat narkotikabrott, skadegörelse, häleri och grova stölder. Under 2012 hade personen brutit sig in i ett hotellrum i Malmö och stulit 5
000 kr ur plånböcker. Då hade hen återfallit i sitt heroinmissbruk.

När sjuksköterskan skrev under sitt anställningskontrakt var hen ren, men arbetsgivaren kände inte till sjuksköterskans historia.

” – Det var en olycklig slump. Personen anställdes liksom några nyutexaminerade sjuksköterskor inför sommaren, men just i hens fall gjordes det aldrig någon kontroll av legitimationen innan hen skrev under anställningen, säger personaldirektör Johan Kullberg till lokaltidningen

Historian uppdagades efter att någon på avdelningen fick kännedom om problemen med legitimationen. Tidningen skrev:

Är det lämpligt att en person med narkotikadomar jobbar på ett sjukhus?

– Nej, verkligen inte. Vi beklagar att det blev så. Men vi har inte fått några indikationer på att hen har misskött sig på jobbet.

Anställning hade upphört, och ingen visste var hen befann sig.

Anmälan

Den omskrivna personen anmälde artikeln till Allmänhetens Pressombudsman, PO.

Anmälaren var den enda i sin ålder som tog examen på den aktuella högskolan år 2015. Identiteten hade således blivit röjd genom de uppgifter som tidningen publicerat.

Familj, vänner och bekanta från skolan ringde och berättade att anmälaren var omskriven i tidningen, överöstes med jobbiga frågor och en del av hens bekanta tog avstånd.

Anmälaren hade påbörjat ett nytt liv i Z (stad angiven) och utbildat sig efter att ha lidit av ett mångårigt narkotikamissbruk. Efter examen fick anmälaren arbete på sjukhuset utan legitimation i avvaktan på Socialstyrelsens besked, detta kände sjukhuset till. När anmälaren fick avslag sade hen upp sig och överklagade beslutet till förvaltningsrätten. Chefen ville veta varför anmälaren sade upp sig, hen erkände då för denne att hen tidigare missbrukat och varit involverad i kriminalitet.

Anmälaren ansåg att artikeln gav intryck av att hen sökt arbetet utan legitimation och att hen gjort något hemskt eftersom hen var en kriminell missbrukare.

Tidningens svar

Kvällsposten svarade genom Lina Modin, administrativ redaktionschef.

Tidningens publicering följde på nyheten att en sjuksköterska anställts vid A landsting (län angivet) utan att landstinget hade kontrollerat om sjuksköterskan var legitimerad. Landstinget hade överhuvudtaget inte utfört någon bakgrunds-kontroll vid anställningen.

Tidningen tillbakavisade anmälarens påstående om att personen skulle ha utsatts för en oförsvarlig publicitetsskada. För det första namngavs anmälaren inte i publiceringen och identifieras inte heller på annat sätt. Exempelvis utelämnades namnet på det sjukhus där personen hade arbetat. För det andra hade tidningen endast publicerat de uppgifter som varit nödvändiga för att läsaren skulle kunna förstå rapporteringen.Tidningen hade därför skäl att namnge det landsting där händelsen inträffade. Det var också nödvändigt att publicera tidsmarkörer.

I publiceringen fokuserade tidningen på landstingets bristande rutiner. Någon kritik riktades inte mot anmälaren personligen. Istället framgick det att anmälaren inte hade misskött sitt arbete på något sätt.

De anonymiserade uppgifterna om anmälarens heroinmissbruk, brottmålsdomar och återfall kastade ett ljus på allvaret i landstingets förbiseende och bristande kontroller. Med hänsyn till tillgången av narkotiska preparat på ett sjukhus var det minst sagt egendomligt att sjukhuset inte hade kännedom om anmälarens bakgrund och avsaknad av legitimation.

Kravet på yrkeslegitimation var en viktig del i uppfyllandet av patientsäkerheten.

Uppgifterna som tidningen publicerat var korrekta. Anmälaren medgav i sin anmälan att hen arbetade tiden före avslaget på sin ansökan om legitimering som sjuksköterska.

Tidningen hade varit så varsam beträffande anonymiseringen som rimligen kunde begäras. Efter att tidningen tagit del av anmälan till PO har man ändå tillmötesgått anmälaren genom att redigera den publicerade artikeln. Tidningen hade tagit bort de uppgifter som anmälaren uttryckt största missnöje över, det vill säga åldersangivelsen och uppgiften om vilket lärosäte hen studerat vid.

Tidningen vidhöll dock att publiceringen var tillräckligt anonymiserad redan vid den version som anmälaren avsåg.

PO:s bedömning

PO har till uppgift att pröva om enskilda blivit utsatta för oförsvarliga publicitetsskador genom det som skrivits om dem i pressen. För det krävs både att uppgifterna är nedsättande och att den berörda är utpekad.

Det är av stor vikt att tidningar uppmärksammar förbiseenden och bristande kontroller vid anställningar inom sjukvården. Det finns därmed inget att invända mot att tidningen valt att uppmärksamma den aktuella händelsen.

Det är begripligt att anmälaren inte önskar att uppgifter om tidigare missbruk och brottslighet publiceras. En person som dömts för brott och avtjänat sitt straff bör, som huvudregel, slippa att få lida ytterligare. Men med hänsyn till att artikeln har fokuserat på landstingets bristande kontroll av nyanställda sjuksköterskor, får anmälaren acceptera i att tidningen publicerar dessa uppgifter. Det är även av allmänintresse att anmälaren inte var legitimerad när hen anställdes vid sjukhuset.

Eftersom det är fråga om mycket känslig information för anmälaren är det dock viktigt att tidningen är varsam med att publicera utpekande information om hen.

Anmälaren beskrivs i artikeln som en X-årig person (ålder och kön angivet) som tagit sjuksköterskeexamen på Y högskola under våren 2015. Dessa uppgifter har inte tillfört något till artikelns ämne, utan har enbart bidragit till att peka ut anmälaren för en större krets av personer än de med omedelbar insyn i förhållandena.

Sammantaget har tidningen publicerat nedsättande uppgifter som innebär att anmälaren utsätts för en publicitetsskada om hen också pekas ut. När det gäller informationen om den kriminella bakgrunden var det rimligt att publicera dessa, för att belysa landstingets bristande bakgrundskontroller. Men då tidningen publicerat mer information om anmälarens identitet än vad som varit behövligt, samt då denna information utpekat anmälaren för en större krets av personer, har tidningen åsamkat anmälaren en oförsvarlig publicitetsskada.

Av denna anledning bör tidningen klandras. Ärendet överlämnas till Pressens Opinionsnämnd, PON.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Såväl anmälaren som tidningen har yttrat sig till nämnden.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Pressens Opinionsnämnd delar PO:s bedömning. Expressen.se/kvallsposten ska därför klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.