DN klandras för rapportering om skadegörelse

februari 20 2020


I samband med rapporteringen av en skadegörelse namngav Dagens Nyheter anmälaren i en kontext som innebar att det fanns en risk för att läsarna kunde koppla ihop honom med skadegörelsen. Nämnden finner att tidningen genom publiceringen har tillfogat anmälaren en oförsvarlig publicitetsskada.

Dagens Nyheter, exp. nr. 5/2020, dnr. 19119

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd klandrar Dagens Nyheter för att ha brutit mot god publicistisk sed.

_______________

Genom beslut den 29 mars 2019 avskrev Allmänhetens Pressombudsman (PO) [1] ett ärende avseende en anmälan mot Dagens Nyheter.

PO:s beslut, som riktade sig till anmälaren, hade följande lydelse.

Du har genom ombud anmält en artikel till Allmänhetens Pressombudsman, PO, i Dagens Nyheter. Artikeln hade rubriken Angrepp mot DN:s chefredaktör polisanmäls och publicerades på dn.se den 30 november 2018. Artikeln publicerades i den tryckta utgåvan den 1 december 2018.

Vad tidningen publicerade

I ingressen stod att flera angrepp hade riktats mot Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski. Det hade skett genom upprepad skadegörelse vid hans föräldrars bostad, bland annat vid entrén där kod, porttelefon och lås förstörts.

I artikeln stod att vid ett tillfälle sattes en lapp upp i entrén till bostadshuset, märkt med [namn angivet]. Lappen hade klistrats över namnet Wolodarski på porttelefonen.

”- Vi vet inte vem som gjort detta men vi tar det på mycket stort allvar eftersom vi bedömer att det hela riktats direkt mot chefredaktören och vår redaktionella verksamhet. Händelserna har polisanmälts”, sade DN:s säkerhetschef Crister Ohlsson.

En rättsprocess pågick i [tingsrätt angiven] där [namn angivet] stämt Dagens Nyheter för förtal efter en publicering om honom.

[Namn angivet] hade kontaktat DN för att framhålla att han självklart tog avstånd från och beklagade hoten och skadegörelsen som DN:s chefredaktör utsatts för.

Anmälan

Du har anmält tidningen för brott mot god publicistisk sed med anledning av publiceringen.

Det pågår en förtalsprocess i [tingsrätt angiven] där du har stämt ansvarig utgivare Peter Wolodarski för grovt förtal, alternativt förtal.

I publiceringen har tidningen hänvisat till rättsprocessen. Tidningen har i nätupplagan också länkat till publiceringen som ska prövas i processen.

Efter en uppdatering, på anmodan av dig, har tidningen i artikeln angett att du självklart tar avstånd från och beklagar hoten och skadegörelsen som chefredaktören utsatts för.

Namngivningen av dig var i strid med god publicistisk sed, regel nummer 15. Det har inte funnits något beaktansvärt allmänintresse att i en artikel om angrepp mot Peter Wolodarski namnge dig. Att förövaren ska ha klistrat upp en lapp med ditt namn föranleder ingen annan bedömning. Du är ingen offentlig person. Du kan inte klandras för den okände förövarens gärning, vilket måste stått helt klart för DN.

Otillbörligheten i namngivningen förstärks ytterligare av att du sedan flera år tillbaka lever under en allvarlig och påtaglig hotbild från högerextrema och nynazistiska grupper. DN och Peter Wolodarski har tidigare informerats om hotbilden. Hotbilden har förstärkts efter publiceringen och det har i hög grad påverkat ditt privatliv. Artikeln har inneburit en ökad riskexponering. DN:s kränkning av ditt privatliv är i strid med god publicistisk sed, regel nummer 7.

Det har inte varit motiverat att i artikeln behandla den pågående förtalsprocessen och sammankoppla den med vad den okände förövaren gjort. Du och förtalsprocessen är irrelevanta för rapporteringen om angreppen.

I artikeltexten har tidningen haft mer fokus på dig och förtalsprocessen än angreppen. Tidningen har redan rapporterat om förtalsprocessen i tidigare publiceringar.

Det är av uppenbart allmänintresse att medier rapporterar om angrepp mot yttrande- och tryckfriheten. Det är däremot inte motiverat av ett uppenbart allmänintresse att i den här publiceringen namnge dig. Integritetskränkningen har förstärkts av hur DN använt utrymmet i artikeln, att tidningen behandlar den i sammanhanget irrelevanta förtalsprocessen och att du blir utsatt för en ökad riskexponering. DN har vållat dig stor publicitetsskada.

Till anmälan har det bifogats flera bilagor. Bilagorna handlade bland annat om hotbilden och DN:s tidigare publiceringar.

PO:s bedömning

Det finns ett uppenbart allmänintresse av att rapportera om hot mot tryck- och yttrandefriheten, såsom angrepp riktade mot en tidnings chefredaktör.

I förevarande fall har angreppen riktats mot DN:s chefredaktör Peter Wolodarski. Det är ostridigt att ditt namn har skrivits på lappen och att det pågår en förtalsprocess mellan dig och Peter Wolodarski. Varken ditt namn eller förtalsprocessen är därför irrelevanta i sammanhanget.

Även med beaktande av en eventuell riskexponering anser PO att det inte finns något att invända mot att tidningen i artikeln har namngett dig och redogjort för den pågående förtalsprocessen.

Det finns inget i artikeln som antyder att du skulle ha något ansvar för angreppet eller att tidningen anser att så är fallet. Det framgår också i artikeln att du har tagit avstånd från hoten och skadegörelsen som Wolodarski utsatts för.

Mot den bakgrunden har publiceringen inte orsakat dig en oförsvarlig publicitetsskada.

Ärendet avskrivs.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Anmälaren har överklagat PO:s beslut. Därutöver har såväl tidningen som anmälaren yttrat sig i nämnden.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Det finns, som PO framhåller, ett uppenbart allmänintresse av att rapportera om hot mot tryck- och yttrandefriheten, såsom angrepp riktade mot en tidnings chefredaktör i dennes roll som utgivare. Samtidigt ska emellertid, enligt de pressetiska reglerna, konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor noga övervägas. En sådan publicering bör ske endast om ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges. Nämnden anser att publiceringen av namnet på lappen i kombination med uppgifterna om att den utpekade stämt tidningen för förtal innebär en risk för att läsare kopplar ihop de båda händelserna på ett för den namngivne personen, dvs. anmälaren, negativt sätt, i synnerhet som publiceringen sker under en pågående process. Det hade varit fullt möjligt att rapportera om skadegörelsen utan att namnge personen i fråga. Något allmänintresse av att ange namnet finns inte. Att det av artikeln framgår att anmälaren tar avstånd från det inträffade ändrar inte nämndens bedömning.

Nämnden finner att tidningen genom publiceringen har tillfogat anmälaren en oförsvarlig publicitetsskada. Tidningen bör därför klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

_______________

Ledamöterna Hans Larsson och Göran Gräslund var av skiljaktig mening och ansluter sig till PO:s bedömning.

[1] Pressens Opinionsnämnd och Allmänhetens Pressombudsman ombildades den 1 januari 2020 till Mediernas Etiknämnd och Allmänhetens Medieombudsman.