Expressen frias för publicering om chefer som gått före i vaccinkön

december 16 2021


Regioners hantering av vaccinationer mot covid-19 har ett stort allmänintresse och tidningen har haft belägg för publiceringen. Etiknämnden delar MO:s bedömning att den skada anmälaren drabbats av inte utgör en oförsvarlig publicitetsskada.

Expressen, exp.nr. 58/2021 dnr. 21163

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd finner inte skäl till pressetiskt klander av Expressen.Genom beslut den 24 augusti 2021 avskrev Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot Expressen.

MO:s beslut, som riktade sig till anmälaren, hade följande lydelse.

Du har i en anmälan till Allmänhetens Medieombudsman (MO) riktat kritik mot Expressen som publicerade en artikel med rubriken [Titel angiven] smet före vaccinkön – får sparken på tidningens webbplats, expressen.se, den 5 mars 2021 och i den tryckta utgåvan av tidningen den 6 mars 2021. De små skillnaderna mellan de olika versionerna av artikeln saknar betydelse för den medieetiska bedömningen.

Vad Expressen publicerade

Ingressen

Två chefer varnades och [titel angiven] NN [namn angivet] fick sparken för att ha gått före i vaccinationskön i X kommun [kommun angiven]. Kommundirektör B menade också att NN ”far med osanning” om vad för typ av dos han hade fått:

” – Jag menar att det är mycket tydligt att det inte är en spilldos, men han hävdar att det var det”, sa B.

Artikeltexten

NN hade på fredagsmorgonen fått sparken som [titel angiven] vid X kommun. Bakgrunden var att han och ytterligare två chefer vid kommunen gått före i vaccinationskön, vilket Expressen tidigare skrivit om. Kommunen hade tillsatt en extern utredning efter att det uppdagats att NN gått före i kön, och det var med grund i utredningen som han sparkades.

” – Vi menar att han inte har följt rekommendationerna om given ordning för vaccination från Folkhälsomyndigheten. Han har undanhållit viktig information”, sa B, kommundirektör i X.

Sättet på vilket han fått till sig vaccinet var genom en länk som kommunen skickat ut till de som skulle vaccineras i fas 1. Kommunen menade att NN anmält sig trots att han varit medveten om att han inte skulle vaccineras med en spilldos.

” – Jag menar att det var en medveten handling, där han haft tid för reflektion och där det har funnits tid att kolla med närmsta chef. Det gick 2-3 dagar från att han fick länken till att han anmälde sig”, sa B.

B tillfrågade vad utredningen hade kommit fram till. Hon svarade:

” – Att det inte var en spilldos.”

Hur många obehöriga som fått vaccinationslänken visste inte kommunen. Ytterligare två chefer på kommunen hade varnats för att ha tagit vaccin utan behörighet. De fick vara kvar eftersom de inte var lika högt uppsatta. Cheferna hade också fått dos 2.

Det var oklart om NN hade fått en andra dos, men han hade tidigare uppgett för Aftonbladet att han skulle få det.

” – Jag fick ett erbjudande och valde att tacka ja”, hade NN då sagt.

Expressen sökte NN för en kommentar.

I artikeln fanns en bild på NN.

Anmälan

Du ansåg att det saknades nyhetsvärde att publicera ditt namn. Du menade att allmänhetens intresse av att ta del av ditt namn var mycket lågt.

Publiceringarna hade orsakat enorma problem för dig. Du hade mottagit mängder av hat, riktat både mot dig personligen och mot din familj.

Publiceringarna hade lett till att din arbetsgivare avskedat dig. Du var nu arbetslös. Din tjänst hade inte varit sådan att du haft någon form av ”fallskärm”. Du stod alltså utan inkomst.

Du ägnade numera dagarna åt att söka jobb och fick till svar ett vänligt ”tack men nej tack”. Du frågade dig om svårigheterna med att skaffa dig ett nytt jobb berodde på bristande kompetens och erfarenhet. Men nej, det berodde enligt dig på hur du hade hängts ut av Expressen.

Medieombudsmannens bedömning

MO prövar om du genom den anmälda artikeln har drabbats av en oförsvarlig publicitetsskada. En sådan skada förutsätter dels att du pekats ut, dels att nedsättande eller kränkande uppgifter om dig publicerats på ett sätt som inte har varit försvarligt.

Regioners hantering av vaccinationen mot covid-19 har ett stort allmänintresse. Intresset var särskilt påtagligt vid tiden som dessa artiklar publicerades eftersom en förhållandevis liten del av befolkningen då hade vaccinerats.

Du har utpekats ut med namn och bild. Din position som [titel angiven] har varit så pass hög att du måste tåla att namnges i vissa sammanhang. Med hänsyn till det mycket stora allmänintresset av att vaccinationsdoser prioriterades till de individer med störst behov måste du tåla att namnges i ett sammanhang som det aktuella.

Artikeln har innehållit negativa uppgifter om dig, och MO har förståelse för att den har kommit att skada dig. Av artikeln framgår att du i början av februari själv bekräftat för en annan tidning att du fått din första vaccinationsdos och att planen var att du inom kort skulle få din andra. Tidningen har även talat med regiondirektören. Tidningen har alltså haft belägg för att publicera uppgifterna.

MO konstaterar att du har getts möjlighet till ett samtidigt bemötande, men att du inte återkommit till tidningen.

Det är förståeligt att du har reagerat negativt på artikelns innehåll. Mot bakgrund av artikelns stora allmänintresse, utgör dock den skada du drabbats av inte en oförsvarlig publicitetsskada. Det finns därmed inte grund för medieetiskt klander av tidningen.

Av dessa skäl kan anmälan inte föranleda några ytterligare åtgärder från MO:s sida.

Ärendet skrivs därför av.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Såväl tidningen som anmälaren har yttrat sig i nämnden. Yttrandena kan sammanfattas på följande sätt.

Anmälaren:
Rubriker och text menar att jag har ”rundat vaccinationskön”. Detta stämmer inte alls och det har fått fruktansvärda konsekvenser för mig som person och i min yrkesroll. För att slippa kassera doser bestämdes att chefer i alla led, lokalvårdare samt vårdstudenter skulle vaccineras. Jag tog vaccin eftersom kommunens vaccinsamordnare uppmanade till detta. Jag är inte dömd för något och kommunen har tagit tillbaka sitt avsked. Det finns inget allmänintresse att hänga ut en av 340 socialchefer med hänvisning till att jag var hög chef.

Tidningen:
Expressen införde publiceringen först efter att kommunen avslutat NN:s anställning. Expressen sökte anmälaren före publicering men utan framgång.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning att det inte finns skäl att rikta pressetisk kritik mot Expressen.