Expressen kom med svepande anklagelser mot ungdomspolitiker − klandras av Mediernas Etiknämnd

oktober 10 2023


 

Nämnden delar inte MO:s bedömning och klandrar Expressen för att ha brutit mot god publicistisk sed. Detta efter att tidningen kommit med svepande anklagelser mot en politiker om att han betett sig ”olämpligt mot kvinnor”.

Expressen, dnr. 23136, exp. nr. 42/2023

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd klandrar Expressen för att ha brutit mot god publi­cistisk sed.

Genom beslut den 16 juni 2023 avskrev Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot Expressen.

MO:s beslut, som riktade sig till anmälaren, hade följande lydelse.

Du har i en anmälan till Allmänhetens Medieombudsman (MO) riktat kritik mot Expressens artikel med rubriken X-Toppens (ungdomsförbundets partitillhörighet angivet) kuppförsök mot ordförande i A-län (län angivet) som publicerades på expressen.se, den 11 mars 2023.

Vad mediet publicerade

Ingress (i dess helhet)

Y-partistiska (partinamn angivet) ungdomsförbundet-toppen NA försökte få A-länsordföranden NN (namn angivet) bortröstad, avslöjar TV4 Nyheterna. I en läckt gruppchatt beordrade han att nya medlemmar som värvats till röstkuppen skulle få medlemsavgiften betald. I bakgrunden finns en infekterad falangstrid inom ungdomsförbundet X – men också anklagelser om att NN betett sig olämpligt.

’Jag valdes för att göra ungdomsförbundet X tryggt, särskilt för unga tjejer’, säger NA i en skriftlig kommentar.”

Artikeln (i dess helhet)

” Ungdomsförbundet X i A-län hade stämma i B-ort i februari. I valet av distriktsordförande hade valberedningen föreslagit omval av sittande ordföranden NN. Men X:s förbundsordförande NA ingrep i hemlighet för att i stället få motkandidaten NB vald. NA startade en gruppchatt med namnet ’Operation A-län’ som hade syftet att rekrytera nya medlemmar som skulle rösta bort NN. Chatten, som TV4 Nyheterna var först att rapportera om, och som även Expressen tagit del av, inleddes av NA med orden:

‘This is now the official hype party chat. För det jag ser mest fram emot I världen just nu, att få se er styra A-län.’

[Mellanrubrik:] Ville betala nya medlemmars avgift

Därefter diskuterades olika namn som man hoppades kunna värva inför stämman. NA skrev att man skulle samla personernas uppgifter och anmäla dem sista halvtimmen innan anmälan stängde. De nya medlemmarna skulle inte behöva stå för medlemsavgiften på 40 kronor själva.

’Bäst är om de gör det från deras telefoner men du swishar dem’, skrev NA till en deltagare i chatten.

Han försökte också flytta medlemmar från granndistriktet C-län till A-län, men det visade sig att de inte skulle hinna få rösträtt i valet av distriktsordförande för ungdomsförbundet X i A-län. Ett par veckor före stämman skrev NB att hen talat med NN, som enligt hen hade låtit som att han var ’beredd att ge upp typ allt förutom ordförandeposten’. NA svarade: ’Hahaha, säg att han kan få vara vice. Hade varit en otrolig kränkning mot honom haha.’

NA:s svar: Valdes för att göra ungdomsförbundet X tryggt

Röstkuppen misslyckades dock, och NN omvaldes. NA vill inte låta sig intervjuas om sin inblandning i distriktsordförandevalet i X men skriver i en kommentar:

’Jag valdes för att göra X tryggt, särskilt för unga tjejer. Eftersom förklaringen till mitt agerande rör sig om känsliga medlemsärenden, kan jag inte ge någon ingående bakgrund. Med det sagt ångrar jag hur jag har uttryckt mig. Medlemmarna ska kunna förvänta sig mer än så av mig.’

Det framgår inte av chatten om det verkligen gjordes några betalningar till nyvärvade medlemmar, och X svarar inte på frågan med hänvisning till GDPR. ungdomsförbundet s generalsekreterare ND säger i en skriftlig kommentar:

’Jag deltog på stämman och kan konstatera att inga oegentligheter ägde rum på stämman och att röstlängden var stadgeenligt upprättad.’

Anklagelser om olämpligt beteende

I höstas utmanade NA sittande X-toppen NG om makten. Efter en kampanj som beskrevs som ovanligt bråkig och polariserad vann NA omröstningen med röstsiffrorna 52–49. Expressen har talat med flera centralt placerade källor inom X, både bland NA:s anhängare och motståndare, om försöket till röstkupp i A-län. Flera av dem delar NA:s uppfattning att NN inte är lämplig som distriktsordförande. Orsaken de lyfter fram är att han ska ha uppträtt olämpligt mot kvinnor vid tillställningar där det serverats alkohol.

– Det var beklagligt hur NA uttryckte sig. Men jag förstår varför han gjorde som han gjorde. Jag hade gjort samma sak, säger en person från NA:s läger i falangstriden.

En annan, som stod på NG:s sida i förbundsordförandevalet, säger om NN:

– Det finns fall där han inte har betett sig bra, så det finns faktiskt fog för de delarna. Men det ska ju hanteras på ett annat sätt.

Kritiken mot NA

Flera tar upp att det inte är något nytt att X förbundsordförande lägger sig i maktkamper på distriktsnivå, men att intrigerna normalt inte når offentlighetens ljus. Men det finns också X-medlemmar som anser att NA:s handlande var helt oacceptabelt.

– Jag tycker att det är jätteolämpligt. Som förbundsordförande ska man vara neutral. När NA blev vald, med en väldigt knapp majoritet, sa han i sitt tal att han skulle ena förbundet efter all splittring. Att det här nu kommer fram ser inte bra ut för X, säger en person.

Hen låter sig inte övertygas av NA:s förklaring och menar att han själv bidrar till en otrygghet i förbundet genom hot om repressalier mot personer som inte sluter upp på hans sida i falangstriden.

– Det pratas mycket om tjejers trygghet, men när det kommer till kritan känner sig inte alla tjejer trygga. Jag känner mig inte trygg med honom som förbundsordförande.

Expressen har sökt NN och utmanaren NB men inte fått något svar.

Y-partiets partisekreterare NE säger i en kommentar:

’Vi ser allvarligt på de uppgifter som framkommit. X måste utreda dessa och hantera situationen enligt de processer och stadgar som organisationen har. Vi förväntar oss att så sker, och det har jag framfört på ett mycket tydligt sätt.’.”

Övrigt

I artikeln fanns en länk till det inslag som TV4 Nyheterna gjort.

Det förekom tre bilder som läsaren kunde bläddra mellan. En av dessa var en porträttbild på dig från ungdomsförbundet X i A-län med bildtexten: ”NN”.

Anmälan

Flera påståenden och delar av artikeln var felaktiga och ditt anseende hade skadats i och med publiceringen. En felaktig bild av dig hade målats upp. Påståendet i artikeln – om att flera personer delade NA:s uppfattning om att du inte var lämplig som distriktsordförande med anledning av att du skulle ha uppträtt olämpligt mot kvinnor vid tillställningar där det serverades alkohol – och att reportern valt att citera NA – där han sade att han hade valts för att göra X tryggt – hade grovt skadat ditt anseende hos allmänheten.

Påståendet att du varit part i ett medlemsärende stämde inte. Hur skulle ett sådant påstående kunna bekräftas, partiet lämnade inte ut denna typ av uppgifter. Det var otroligt oansvarigt av mediet att publicera detta med det lilla belägg, om ens något, som de hade för denna publicering.

Inför publiceringen hade mediet hört av sig till dig för en kommentar angående försöket att kuppa bort dig och bakgrunden till det, inkluderat NA:s påstående om att göra ungdomsförbundet X tryggt, och om anklagelserna mot dig. Du återkom inte, det fanns enligt dig ingen anledning att bemöta dessa rykten och spekulationer. Hänvisningen till två anonyma vittnen hade tagits bort efter publiceringen, men då var skadan redan skedd.

Medieombudsmannens bedömning

MO:s uppgift är att bedöma om en utpekad person orsakats en oförsvarlig skada när skadliga uppgifter om personen publicerats. Jag prövar primärt inte vad som är sant eller falskt, utan ser om mediet haft underlag (belägg) för det som publicerats och om den utpekade personen fått möjlighet att bemöta uppgifterna. Här bör tilläggas att jag i regel tittar på vad som faktiskt publicerats, inte vilka åtgärder som en läsare kan vidta i form av till exempel internetsökningar efter en publicering.

Inledningsvis kan jag konstatera att du är utpekad med namn och bild i publiceringen. Mediet skriver att du uppträtt olämpligt mot kvinnor vid tillställningar där det serverats alkohol och även om detta inte preciseras närmare handlar det om känsliga uppgifter som är skadliga för dig. Frågan är om de varit oförsvarliga eller inte.

En utgångspunkt för prövningen är om det finns ett allmänintresse för publiceringen, vilket ska vägas mot intrånget i ditt privatliv.

Du är politiskt aktiv i ungdomsförbundet X i A-län och var valberedningens förslag till distriktsordförande, en post du vid tidpunkten redan innehade. Inför valet hade det förekommit interna splittringar i X i A-län. Frågan om vem som skulle kandidera till posten har ett allmänintresse, inte minst då det rör sig om ett av regionens politiska ungdomsförbund. Även bakgrunden till att andra kandidater än valberedningens förslag lagts fram har ett allmänintresse. Du blev sedermera omvald till denna post. Mot bakgrund av detta har du en sådan position att du behöver tolerera att granskas och kritiseras gällande frågor som kan påverka förtroendet för dig.

Vad gäller det underlag som mediet haft för sin rapportering framgår att intervjuer gjorts med X-medlemmar och partirepresentanter, att mediet tagit del av handlingar och en gruppchatt. Detta utgör, sett ut ett medieetiskt perspektiv, tillräckliga belägg för att publicera. Att mediet, såvitt MO förstått det, uppdaterat artikeln efter publiceringen leder inte till någon annan bedömning i detta avseende. Vilken information som lyfts och vilken vinkel en artikel får är upp till ansvarig utgivare.

Det framgår även att mediet sökt dig för att ge dig tillfälle att bemöta uppgifterna och anklagelserna mot dig. Det är upp till var och en att bestämma om man vill låta sig intervjuas eller inte. Om man avstår från att uttala sig hindrar det dock inte mediet från att rapportera om ämnet. Du har enligt min bedömning fått möjlighet att bemöta uppgifterna på ett sådant sätt att det är medieetiskt acceptabelt.

Även om jag har förståelse för att du reagerat negativt på publiceringen, då den innehåller känsliga påståenden, är min bedömning att den skada som du orsakats varit försvarlig. Det finns inte skäl att klandra mediet. Ärendet avskrivs.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Anmälaren har överklagat MO:s beslut och sammanfattningsvis anfört att det inte finns några belägg för de anklagelser mot honom som Expressen har publicerat.

Tidningen har sammanfattningsvis anfört följande. Redaktionen bedömde uppgifternas hållfasthet och fann efter sedvanligt journalistiskt arbete att berättelserna var trovärdiga. Anmälaren fick dessutom möjlighet till samtidigt bemötande, men valde att avstå från att kommentera uppgifterna.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning att anmälaren är utpekad och att Expressen har publicerat känsliga uppgifter som är skadliga för anmälaren. Nämnden delar också MO:s bedömning att det finns ett allmänintresse kring frågan om valet till distriktsordförande i det politiska ungdomsförbundet och att anmälaren har en sådan position att anmälaren behöver tolerera att granskas och kritiseras gällande frågor som kan påverka förtroendet för anmälaren.

De skadliga uppgifter som Expressen publicerat om anmälaren är emellertid svepande och saknar konkretion. Sådana oprecisa uppgifter är i princip inte möjliga att bemöta, eftersom den som blir utpekad på ett sådant oprecist sätt inte vet vad den har att försvara sig emot. Om tidningen ville gå vidare med en publicering som innehöll skadliga uppgifter för anmälaren borde tidningen först ha undersökt om det fanns belägg för mer konkreta händelser. Om tidningen fått fram sådana belägg borde tidningen i så fall framfört de konkreta anklagelserna till anmälaren och givit denne möjlighet att bemöta dessa före en publicering. Det har tidningen inte gjort.

Expressen ska därför klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

I beslutet har deltagit ordförande Christine Lager samt Martin Schori, utsedd av Publicistklubben, Andreas Ekström, utsedd av Svenska Journalistförbundet, Hermine Coyet Ohlén utsedd av Sveriges Tidskrifter, Mikael Rothsten, utsedd av Svenska Tidningsutgivareföreningen, Alice Petrén, utsedd av Sveriges Radio, Thomas Nilsson, utsedd av Sveriges Television, Kajsa Stål, utsedd av TV4, Kerstin Brunnberg, utsedd av Utbildningsradion, Sven Hagströmer, Ruth Mannelqvist, Robert Hårdh, Göran Collste och Gertrud Åström representerande allmänheten.

Sven Hagströmer och Gertrud Åström var av skiljaktig mening och anslöt sig till MO:s bedömning.