Falsk dödsannons medförde klander

oktober 23 2007


Exp nr 85/2007 Göteborgs-Posten (G-P)En falsk dödsannons över en ung kvinna innebar en oförsvarlig publicitetsskada för henne. Att tidningen införde en dementi ansågs inte tillräckligt för att undgå pressetiskt klander.


Publiceringen

Den 27 oktober 2006 publicerade GP en dödsannons för en 21-årig kvinna, A. Den 6 november 2006 publicerades en dementi där det framgick att uppgifterna i den tidigare publicerade dödsannonsen var falska. Tidningen bad även om ursäkt för det inträffade.

PO-initiativ

Allmänhetens Pressombudsman (PO) begärde och erhöll medgivande från A till att pröva publiceringen av den falska dödsannonsen.

Tidningens yttrande

GP anförde att i sakfrågan kunde bara konstateras att en felaktig och integritetskänslig uppgift hade publicerats. Tidningen beklagade detta djupt.

Tidningenförklarade i sitt yttrande varför motringning till beställaren inte hade skett i detta fall. Rutinerna hade också skärpts på tidningen. Vidare hade en dementi publicerats. Utpekandet av A i en större krets var inte heller uppenbar eftersom hennes födelsetid i annonsen inte stämde.

Vidare ifrågasatte GP på närmare angivna grunder om Pressens Opinionsnämnd borde behandla en annons som tillkommit på det sätt som skett i detta fall.

PO:s beslut

I beslut den 3 juli 2007 hänsköt PO ärendet till Pressens Opinionsnämnd med följande motivering:

Innehållet i annonser kan prövas i förhållande till de pressetiska reglerna (se t ex PON:s beslut exp nr 53/2007).

I detta fall har en falsk dödsannons för A publicerats i tidningen. Det har tillfogat henne en oförsvarlig publicitetsskada som Göteborgs-Posten bör ansvara för. Det var bra att tidningen införde en dementi, men inte tillräckligt för att undgå klander.

GP förtjänar således pressetiskt klander.

Yttrande till Pressens Opinionsnämnd

Tidningen har anfört bl.a. följande: Annonser av detta slag hanteras strikt på marknadssidan och är inte föremål för pressetiska överväganden på redaktionen. Ärendet bör därför inte behandlas i Pressens Opinionsnämnd. Tidningen kunde omöjligen i förväg ha genomskådat att annonsen var falsk. En motringning hade inte lett till ett klarläggande. Allmänheten kunde inte identifiera A eftersom ingen ort var utsatt och födelsedatum var felaktigt.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Nämnden instämmer i PO:s bedömning och finner att tidningen har åsidosatt god publicistisk sed.