Fel om politikers skatteskuld

september 12 2006


Exp nr 71/2006 Barometern


 


Tidning klandrad för felaktigt påstående om skatteskuld hos kronofogden. Senare införd rättelse var bristfällig.

 Publiceringen


Den 12 december 2005 publicerade Barometern en artikel med rubriken ”Politiker jagas av kronofogden”. I artikeln redogjordes för en granskning av politikers skulder som Aftonbladet hade gjort. Det framgick att ett tiotal av de förtroendevalda i Kalmar län hade skatteskulder och ärenden hos kronofogden. Bredvid artikeln fanns en lista med namn på de lokala politikernas skulder. Med i listan fanns A. Enligt listan hade han fyra betalningsanmärkningar och 69 174 kronor i skuldsumma. I kolumnen för skatteskuld stod ett kryss.


Den 4 januari 2006 publicerades en ytterligare artikel om politikernas skulder. Reaktionerna på den tidigare artikeln hade varit många. En av dem som hade hört av sig var A. Han sade att uppgifterna inte stämde. Han hade inte längre några skulder hos kronofogden. Han hade haft det, men de var nu återbetalade.


Anmälan


Den 20 december 2005 inkom A med en anmälan till Allmänhetens Pressombudsman (PO). Uppgiften om att han hade en skatteskuld var felaktig. Han hade ringt till kronofogden och fått bekräftat att han inte hade någon skatteskuld. Därefter hade han kontaktat tidningen och begärt rättelse och genmäle. Han hade bemötts av arrogans. Både han och hans företag hade lidit skada av publiceringen.


Tidningens yttrande


Tidningen ansåg att det fanns skäl för en uppföljande publicering. Den hade sökt A för att få en kommentar med inte lyckats nå honom. Citatet i publiceringen den 4 januari 2006 var därför hämtat från ett tidigare samtal med honom.


Anmälarens kommentarer


Han var inte nöjd med publiceringen. Påståendet om skatteskulden hade skadat hans namn och rykte. Han ville ha skadestånd och en ursäkt av tidningen.


PO:s bedömning


I beslut den 7 april 2006 hänsköt PO ärendet till Pressens Opinionsnämnd och anförde följande:


Först skall klargöras att PO inte handlägger skadeståndsanspråk. Det är en sak för domstolarna.


Politiker har en sådan ställning att de ibland får tåla en granskningav förhållanden som går utanför deras yrkesutövning, exempelvis ekonomiska förehavanden.


Det är inte pressetiskt klandervärt att publicera en lista där politikers skulder redovisas. Det har ett visst allmänintresse. Dock är det angeläget att uppgifterna i sådana sammanställningar redovisas på ett korrekt sätt.


Uppgiften om att PO-anmälaren hade en skuld var felaktig. Han hade visserligen haft en skuld men betalat av hela beloppet. Det framgick ingenstans i artikeltexten att det även kunde röra sig om gamla skulder. Felaktigheten åsamkade PO-anmälaren en publicitetsskada.


Det var visserligen bra att tidningen publicerade en uppföljande artikel vari det framgick att PO-anmälarens skuld var återbetald. Som rättelse är den dock långtifrån föredömligt utformad. Själva korrigeringen är otydlig eftersom den ligger instoppad mitt i en artikel som handlar om mycket annat. Vidare dröjde tidningen mer än tre veckor med att publicera rättelsen trots att PO-anmälaren kontaktat tidningen och påpekat att han inte hade några skulder.


Mot bakgrund av den felaktiga uppgiften, otydligheten i rättelsen och det omotiverade dröjsmålet anser jag att anmälaren har lidit en sådan publicitetsskada att Barometern förtjänar pressetiskt klander.


Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd


Parterna fick del av PO:s beslut och tillfälle att yttra sig.


Pressens Opinionsnämnds beslut


Nämnden ansluter sig till PO:s bedömning och finner att Barometern genom den anmälda publiceringen åsidosatt god publicistisk sed.