Fel polis på bild

februari 3 2016


Expressen/GT publicerade en artikel om en Bandidosmedlem som av förvaltningsrätten beviljats vapenlicens. Artikel illustrerades av en bild som antogs visa den polis som överklagat förvaltningsrättens beslut till kammarrätten. Bilden visade emellertid en pensionerad polisman med liknande namn. I PO:s beslut står bland annat att polisyrket medför risker för den enskilde. Publiceringen innebar att anmälaren återigen, inför tidningens läsare, fick ikläda sig ett ansvar som han lämnat för tre år sedan.

Expressen/GT, exp. nr: 5/2016, dnr: 67/2015

Sammanträdesdatum 2016-01-26

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Expressen/GT för att ha brutit mot god publicistisk sed.

___________________

Genom beslut den 9 november 2015 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) en anmälan mot Expressen/GT till Pressens Opinionsnämnd.

PO:s beslut hade följande lydelse.


Vad tidningen skrev

Den 12 maj 2015 publicerade Expressen/GT en artikel i papperstidningen och på hemsidan som hade rubriken Medlem i Bandidos fick vapenlicens. Artikeln puffades också på tidningens förstasida.

Trots polisens protester hade en fullvärdig medlem i Bandidos fått vapenlicens. Mannen hade sagt att han ville ha två gevär – ett kulgevär och ett hagelgevär – för att kunna jaga älg och småvilt vid sitt lantställe.

Den 36-årige vapenintresserade Kungälvsbon var enligt polisens underrättelseuppgifter sedan flera år fullvärdig medlem i Bandidos mc Hisingen. Polisen hade sagt blankt nej tillBandidosmedlemmens ansökan. Men förvaltningsrätten hade gått honom till mötes och gett honom vapentillståndet.

X X (ett namn angavs) som hade arbetat med vapenlicensfrågor i många år vid polisens rättsenhet blev förbannad över domen och menade att rätten inte tagit tillräcklig hänsyn till den riskmiljö som personen levde i.

”Även om den här mannen skulle ha de bästa av avsikter så kan han i den miljön bli utsatt för påtryckningar från andra”, sade X X.

Han jämförde med om en ordentlig och skötsam kvinna levde i ett förhållande med en missbrukare eller våldsam man. Inte heller hon skulle vara självklar som vapenägare, då det finns risk att ett vapen som finns i en sådan miljö skulle kunna missbrukas.

X X hade, som beslutsfattare vid polisens rättsenhet, överklagat domen till kammarrätten. I överklagandet nämnde X X tidigare domar, som han menade styrkte polisens inställning.

Artikeln illustrerades med en bild på X X iklädd polisens uniform, samt bilder på ett gevär och Bandidos emblem.

På hemsidan fanns en rättelse. Där stod att en tidigare version av artikeln hade illustrerats med en annan polisman än den som intervjuats i artikeln.

Den 14 maj 2015 publicerades en rättelse under rubriken Expressen rättar i papperstidningen: Fel bild 1. I vissa upplagor i går hade vi fel polisman på bild, i samband med att en Bandidosmedlem fått licens för jaktgevär. Polismännen hade samma namn, därav förväxlingen. Vi ber om ursäkt för misstaget.

Anmälan

Publiceringen anmäldes av X-Y X (ett namn angavs). Han anförde att hans fotografi felaktigt publicerats i tidningen. Han var pensionerad sedan tre år. Tidningen hade grovt missat att kontrollera bilden. Publiceringen hade allvarligt skadat hans namn och rykte och kunde innebära komplikationer och vedergällning mot honom.

Tidningens yttrande

Expressen/GT svarade genom sin tf. administrativa redaktionschef. Hon anförde att förvaltningsrättens dom hade ett tydligt nyhetsvärde. Av den anledningen söktes och intervjuades polisen X X vid polisens rättsenhet. När intervjun bildsattes kom tidningen av misstag att illustrera polis X X med en bild på den pensionerade X-Y X.

Misstaget blev känt för redaktionsledningen på kvällen den 12 maj. Bilden togs omedelbart bort från artikeln på hemsidan och en rättelse infördes genast.

I fråga om den tryckta tidningen kompletterades med en rättelse i tidningens alla upplagor den 14 maj, i vilken tidningen förbehållslöst tillade enursäkt.

Det aktuella misstaget hade dock inte vållat anmälaren en oförsvarlig publicitetsskada. Uppgiften som anmälaren förknippades med var såväl legitim som okontroversiell och den låg helt i linje med vad polismyndigheten åberopat och argumenterat för i domstol. Dessutom hade redaktionen agerat snabbt och resolut med en rättelse och ursäkt i tidningens alla kanaler när misstaget blev känt.

Ytterligare korrespondens

Anmälaren anförde att tidningen borde ha kontrollerat uppgifterna mer noggrant. Den citerade polismannen hette X X, medan han själv heter X-Y X. Rättelsen som infördes var minimal och i den stod att de båda haft lika namn, trots att detta inte stämde.

Det var oerhört dålig journalistik att inte kontrollera uppgifterna mer noggrant. Att få sin bild publicerad tillsammans med ett Bandidosfotografi var oerhört kränkande och förolämpande.

Ett flertal personer som kände anmälaren hade kontaktat honom efter publiceringen. Historien hade även skadat honom psykiskt.

Anmälaren hade också kontaktat den ansvarige utgivaren, men denne hörde aldrig av sig.

Publiceringen hade skadat honom så pass mycket att han krävde skadestånd. En tidning skulle inte kunna föra in vad som helst, och endast kunna dementera med en rättelse, utan att det kostade någonting.

Han förväntade sig att ärendet drevs vidare, för att markera inför tidningen.

Tidningen beklagade på nytt publiceringen av anmälarens bild i samband med artikeln. Tidningen menade dock att redigeringen varken var förolämpande eller kränkande.

Expressen/GT hade gjort vad som ankom på tidningen när misstaget uppdagades. Tidningens spalt för rättelser hade ett högt läs- och uppmärksamhetsvärde. Vad anmälaren klagade på i detta hänseende var inte korrekt.

PO:s bedömning

Den anmälda publiceringen handlar om en Bandidosmedlem som av förvaltningsrätten beviljats vapenlicens. Artikel illustrerades av en bild som antogs visa den polis som överklagat förvaltningsrättens beslut till kammarrätten. Bilden visade emellertid fel person, en pensionerad polisman med liknande namn som den i artikeln intervjuade polismannen.

Vad PO har att pröva är om enskilda blivit utsatta för oförsvarliga publicitetsskador genom det som skrivits om dem i pressen. PO prövar inte frågor om skadestånd, det gör endast allmän domstol.

Jag har förståelse för att anmälaren har reagerat inför publiceringen. Som pensionär uppbär han inte längre lön från polisväsendet. Det betyder att han inte längre har det ansvar som ankommer på en polisman, att även i obekväma situationer, som ett överklagande av en Bandidosmedlems vapenlicens kan innebära, stå med namn och bild.

När tidningen fick reda på att publiceringen hade bildsatts med fel person ändrades publiceringen. På hemsidan togs bilden bort och en rättelse infördes. En rättelse infördes även i papperstidningen den 14 maj 2015. En observation är dock att den rättelsen hänvisar till en publicering den 13 maj, då uttrycket ”igår” används.

Polisyrket medför risker för den enskilde. Publiceringen innebar att anmälaren återigen, inför tidningens läsare, fick ikläda sig ett ansvar som han lämnat för tre år sedan. Därför blir min bedömning att tidningen, trots den snabbt införda rättelsen, orsakat anmälaren en oförsvarlig publicitetsskada.

Ärendet överlämnas till Pressens Opinionsnämnd.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Tidningen vidhåller att den iakttagit en ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften och anför bl.a. följande. Misstaget korrigerades omedelbart och bör anses som ursäktligt. När PO skriver att ”polisyrket medför risker för den enskilde” är det ett omdöme som inte kan illustreras med några uppgifter i den anmälda publiceringen. Den refererade uppgiften att polisen anser att den som är medlem i Bandidos inte ska meddelas vapenlicens, är korrekt och med alla rimliga mått mätt också okontroversiell.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Pressens Opinionsnämnd gör samma bedömning som PO och finner att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.