Felaktig uppgift om koppling till narkotika medförde klander

september 16 2008


Exp nr 59/2008 ExpressenEn person kopplades ihop med ecstasy utan att det fanns grund för det, vilket bedömdes medföra en oförsvarlig publicitetsskada. Den rättelse som publicerades var inte tillräcklig för att tidningen skulle undgå klander.


Publiceringen

I Expressens sportbilaga den 26 maj 2007 samt i tidningens veckobilaga Hallå! den 27-28 maj 2007 fanns publiceringar om en namngiven kvinnlig idrottare (A) som hade avtjänat ett fängelsestraff för grovt dopingbrott och vapenbrott. Hon siktade nu på en ny idrottskarriär. Det framgick att hon dömts till 14 månaders fängelse för två år sedan.

I artikeltexten uppmärksammades att A följande dag skulle tala ut i Expressens bilaga Hallå! om tiden i fängelse och framtiden som proffs i USA. I mars 2005 hade hon skapat rubrikernär hon greps av polis i hennes och pojkvännens lägenhet utanför Stockholm. Där hade beslagtagits ett stort dopinglager, mejl från kunder, ecstasy, vapen och massor av kontanter.

Uttalanden från A återgavs. Hon sade bl.a. att hon aldrig hade tagit något preparat själv. På sätt och vis hade domen och straffet varit bra menade hon, för nu fick hon börja om från noll.

I Hallå! publicerades en utförligare artikel med rubriken Dopingdömda … slår tillbaka. Även här publicerades bilder på A. I artikeln fanns bl.a. uppgifter om att A greps av polisen i mars 2005 i hennes och pojkvännens lägenhet i södra Stockholmsområdet. Det stod att polisens bilder från beslaget visade ett stort dopinglager, mejl från kunder, ecstasy, vapen och massor av kontanter.

Anmälan

Publiceringarna anmäldes till Allmänhetens Pressombudsman (PO) av A. Hon anförde att hon hade gått med på en intervju som skulle inrikta sig på hennes framtid och vad hon åstadkommit sedan frigivningen. Hallå!-artikeln hade skickats till henne för granskning inför publiceringen. Utkastet hade innehållit en mängd sakfel och hon hade ägnat stor möda åt att ändra den. Sedan hade hon blivit mycket besviken när hon såg att sportbilagan hade gjort en artikel om henne utan att fråga om lov. När hon därefter läste Hallå!-bilagan konstaterade hon att hennes ändringar inte hade beaktats.

Det som hade upprört henne mest var att det i båda publiceringarna stod att hon hade haft ett stort lager av ecstasy och massor av kontanter hemma hos sig vilket inte stämde. Hon försökte stå för det hon hade gjort, men att hon skulle behöva kommentera och dementera oriktiga uppgifter var befängt. Hon hade kontaktat en av redaktörerna för Hallå! som ställt sig oförstående till hennes invändningar. A ansåg att det var helt oacceptabelt.

Tidningens yttrande

Expressen anförde att rapporteringen om domen i förhållande till A:s liv och planerade karriär efter att hon hade avtjänat straffet var relevant och motiverad. Hon hade tidigare öppet kommenterat brottmålsdomen som inte låg långt tillbaka i tiden. Rapporteringen skulle också bli obegriplig utan referens till hennes historia som hon ju talade om i intervjun.

Det fanns i publiceringarna inte heller någon uppgift om att anmälaren hemma hos sig hade haft ett stort lager av ecstasy. Expressen hade dock i efterhand insett att formuleringen om vad som syntes på polisens bilder borde ha uttryckts på ett klarare sätt. Tidningen publicerade därför ett förtydligande på framträdande plats i påföljande nummer av Hallå!

De delar av klagomålen som gällde förutsättningarna för intervjun och hur den publicerade intervjun förhöll sig till dessa förutsättningar bemöttes inte närmare. Tidningen anförde att den kritiken inte gav anledning till pressetiska överväganden. Dock kunde det ändå sägas att Expressen inte ansåg sig ha brutit mot några överenskommelser och att tidningen inte hade lovat att begränsa rapporteringen till bilagan Hallå!

Uppföljande publicering

Uppföljningen i Hallå! publicerades på sidan 4 med rubriken Rättelse. I texten stod att A hade berättat om sitt liv idag i förra numret av Hallå! En del av artikeln hade handlat om att hon 2005 dömts till fängelse för grovt dopingbrott och vapenbrott. Domen gällde anabola steroider. Av artikeln kunde läsaren felaktigt få uppfattningen att domen också gällde andra droger. Tidningen beklagade detta.


PO:s beslut

I beslut den 2 april 2008 hänsköt PO ärendet till Pressens Opinionsnämnd med följande motivering:

PO prövar om enskilda utsätts för oförsvarliga publicitetsskador genom kränkande eller på annat sätt skadande uppgifter om dem som publicerats i pressen.

I detta fall har A medverkat i en intervju. Det förhållandet att publiceringar skedde i både sportbilagan och Hallå! var inte kränkande eller skadande frånpressetisk utgångspunkt. Den allmänna kritik som anmälaren framfört mot att publiceringarna innehöll felaktigheter och hade en annan inriktning än hon förväntat sig, ger inte heller tillräcklig anledning till klander.

Dock var den koppling som gjordes till ecstasy klart missvisande. Hon hade visserligen dömts för grovt dopingbrott. Att bli ihopkopplad med narkotika som ecstasy, när det inte fanns grund för det, måste bedömas medföra en oförsvarlig publicitetsskada för henne.

Det var bra att en rättelse publicerades, men felaktigheten var i detta fall för allvarlig för att tidningen skall undgå klander. Tidningen underlät dessutom att publicera något tillrättaläggande i sportbilagan.

Min bedömning är således att Expressen inte har iakttagit en ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften och därför förtjänar pressetiskt klander.

Tidningens yttrande till Pressens Opinionsnämnd

Tidningen har anfört att uppgiften om att ecstasy fanns i polisens beslag var känd före Expressens publicering och hade refererats i en annan tidning i juni 2005. Tidningen har vidare understrukit att artiklarna inte innehöll påstående om att A dömts för narkotikabrott; det angavs istället att hon dömts för grovt dopingbrott. De kompletterande och förtydligande uppgifterna publicerades på framträdande plats i bilagan.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Nämnden instämmer i PO:s bedömning och finner att Expressen bör klandras för att ha åsidosatt god publicistisk sed.