Felaktigt utpekad för brott

oktober 7 2014


Exp. nr: 54/2014, dnr: 26/2014

Skånska Dagbladet publicerade en artikel om en konkurs i en turistförening där det framstod som att en anställd bidragit till konkursen genom ekonomiska oegentligheter, trots att skuldfrågan inte var avgjord. Enligt pressetisk praxis är det av yttersta vikt att en utpekad person inte tillskrivs en brottslig gärning när saken fortfarande är på misstankestadiet.

Sammanträdesdatum 2014-10-07

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Skånska Dagbladet för att ha brutit mot god publicistisk sed.
___________

Genom beslut den 7 april 2014 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) en anmälan från A till Pressens Opinionsnämnd.

Vad tidningen skrev

Den 4 oktober 2013 publicerade Skånska Dagbladet på sin webbplats artikeln Har begärt sig själv i konkurs.

Turistföreningen i Höör hade begärt sig i konkurs. Förskingrade pengar och en ny turistorganisation låg bakom konkursen. Föreningens ordförande Lisa Stevens menade att de inte hade råd att betala sina skulder och efter årsskiftet skulle föreningen inte heller få några nya pengar av kommunen.

I maj 2013 uppdagades det att den före detta utvecklingsledaren för turistföreningen skulle ha förskingrat flera hundra tusentals kronor. Mannen stängdes först av och avskedades senare.Föreningen polisanmälde honom och utredningen pågick. Genom utbetalningar till sitt eget konto och slarv med bokföringen hade han satt turistföreningen i en besvärlig sits. Utvägen var att begära föreningen i konkurs. Lisa Stevens sade: ”De här problemen har kommit ifatt oss nu. Vi kan inte betala våra räkningar och måste därför gå i konkurs.”.

De ekonomiska oegentligheterna var inte den enda anledningen till konkursen – efter årsskiftet var tanken att Höörs, Hörbys och Eslövs turistnäringar skulle slås ihop. Det innebar att turistföreningen i Höör inte skulle få mer pengar av kommunen, som var den största sponsorn.

Artikeln handlade i fortsättningen om sammanslagningen av turistnäringen.

Anmälan

Artikeln anmäldes av mannen som omskrivits som utvecklingsledaren.

Det hade bara funnits en utvecklingsledare och alla visste därmed att det var honom artikeln handlade om. Samtliga uppgifter var oriktiga och det fanns därför inget underlag för påståendena i artikeln.

Tidningen hade rapporterat om saken som om den verkligen skett och inte att det rörde sig om misstankar. I tidningens tidigare rapportering hade saken beskrivits som misstankar. Den här gången såg det ut som om han verkligen var skyldig. Efter artikeln hade flera tidigare samarbetspartners och kontakter vänt honom ryggen i tron att sakförhållandet nu var bevisat.

Tidningens yttrande

Tidningen inkom med svar genom sin ansvarige utgivare. Han anförde följande:

Den anmälda publiceringen gällde turistföreningen i Höör, en förening med en 25-åring historia. Föreningen stängde i april 2013 av sin utvecklingschef och senare i maj avskedades han. Beslutet togs efter att föreningens styrelse upptäckt en omfattande ekonomisk brist i kassan. I anslutning till det polisanmäldes mannen. Personen i fråga var en känd person med bl a ett förflutet som framstående miljöpartistisk politiker. Han hade varit en av partiets kandidater till partisekreterarposten 2011. Mannen hade inte namngivits i artiklarna trots att han genom sitt politiska engagemang varit en offentlig person.

Höörs turistförening var en mycket publik verksamhet. Föreningen hade kommunicerat orsaken till sin ekonomiska kris till en mängd medlemmar i Turistföreningen, saken blev därmed känd i en vidare krets. (Den ansvarige utgivaren bifogade två cirkulärmejl). Turistföreningen hade inte kunnat hålla öppet som vanligt. Det hade väckt uppmärksamhet och varit av stort intresse i kommunen.

Skånska Dagbladet hade skildrat händelseförloppet i en rad artiklar och enligt tidningens uppfattning var det inte seriöst att försöka dölja vilken förening det handlade om. Turistföreningen var en välkänd och synlig förening med lång historik och med stor betydelse för turistsatsningarna i Höörs kommun. Detta gäller i synnerhet som att Turistföreningen i höstas också tvingades begära sig i konkurs.

Båda sidorna hade fått komma till tals. I en stort uppslagen artikel den 28 oktober fick den före detta utvecklingsledaren komma till tals och ge sin version av den aktuella händelsen. Likaså Turistföreningens ordförande. Det var utvecklingsledaren som kontaktat tidningen för en kommentar (mejlväxling bifogades yttrandet).

Skånska Dagbladets publiceringar hade stort allmänintresse. Den brottsmisstänkte hade inte nämnts vid namn trots att han var en offentlig person. I den anmälda artikeln hade saken beskrivits som att ”(…) ska ha förskingrat hundra tusentals kronor.” och ”Föreningen har polisanmält mannen och utredning pågår”. För läsarna framgick det att den rättsliga processen inte var slutförd.

Den 28 oktober publicerades ett genmäle från den avskedade utvecklingsledaren under rubriken ”Jag har inte tagit någonting”. På samma sida uttalade sig Turistföreningens styrelseordförande Ordföranden: ”Mannen har orsakat så stor skada”.

Anmälarens yttrande

Anmälaren vidhöll vad han tidigare anfört och utvecklade sin talan. Han hade inte blivit delgiven någon misstanke om brott. Konkursförvaltaren hade dessutom betalat ut anmälarens innestående lön, som föreningen hållit inne med. Förvaltaren ansåg att det var ett rättmätigt krav.

Anmälaren hade endast fått möjlighet att ge enstaka kommentarer fram till artikeln den 28 oktober. Den artikeln hade tillkommit efter att anmälaren kontaktat tidningen. I anslutning till hans svar hade Turistföreningens ordförande än en gång fått ge sina svar utan att de kritiskt granskades.

Det var ytterst enkelt att ta reda på vem han var eftersom både titel och förening angivits. Det var bara han som haft titeln utvecklingsledare.

Artikelserien i Skånska Dagbladet hade orsakat honom stor skada.

PO:s bedömning

I artikeln framför tidningen påståendet att konkursen i Turistföreningen i Höör är en följd av att föreningens utvecklingsledare ”genom utbetalningar till sitt eget konto och slarv med bokföringen har (…) satt turistföreningen i en besvärlig sits”. Han ska ha förskingrat hundratusentals kronor.

Trots att tidningen inte namngav anmälaren är han, genom att hans titel angavs, utpekad i en omfattande krets. Pressetiskt är detta utpekande oacceptabelt framförallt eftersom anmälaren fått lämna en ledande position i den offentligt finansierade turistföreningen.

Enligt pressetisk praxis är det av yttersta vikt att en utpekad person inte tillskrivs en brottslig gärning när saken fortfarande är på misstankestadiet. Även om artikeln innehåller uppgifter om att utredningen pågick står det oreserverat fast att utvecklingsledaren förskingrat hundratusentals kronor. Den skada denna uppgift har förorsakat anmälaren uppvägs inte av att han fått in ett genmäle mer än tre veckor senare.

Det bestående intrycket blir att publiciteten utgör en anklagelse mot anmälaren och framstår som en partsinlaga till förmån för Turistföreningen. En partiskhet som medfört en oförsvarlig publicitetsskada för anmälaren.

Mot denna bakgrund blir min bedömning att Skånska Dagbladet har brutit mot god publicistisk sed.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Såväl tidningen som anmälaren har yttrat sig i nämnden.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Nämnden instämmer i PO:s bedömning. Genom sin position var A en offentlig person och får, som PO anger, anses vara utpekad i en omfattande krets. Det är vidare nämndens uppfattning att den intervju som publicerades några veckor senare inte kan bedömas som ett genmäle, särskilt med tanke på den nya kritik som i anslutning till intervjun redovisades från föreningens ordförande. Nämnden finner att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.