Fick ej bemöta mutanklagelser

maj 9 2006


Exp nr 52/2006 Mitt i Botkyrka


 


Tidningen publicerade uppgifter om mutanklagelser mot en tjänsteman på Botkyrkabyggen. Tjänstemannen fick inte bemöta anklagelserna och led genom publiceringen en oacceptabel publicitetsskada.

 


Publiceringen


Mitt i Botkyrka skrev den 4 oktober 2005 om en hyresgäst hos Botkyrkabyggen som två gånger hotats med vräkning. Företagets vd hade nu skriftligen bett om ursäkt för den andra vräkningsansökan som grundat sig på felaktiga uppgifter. Till tidningen sade han att den första ansökan däremot hade överensstämt med företagets rutiner.


Den dåvarande vd:n för Botkyrkabyggen hade vid det första tillfället skrivit ett brev till den granne som klagat och sagt att de ljud som kom från lägenheten var sådana som man fick acceptera i ett hyreshus. Några dagar senare hade företagets medlare A (namngiven) sammanträffat med den klagande grannen. Samma dag lämnade Botkyrkabyggen, trots det tidigare brevet till den missnöjda grannen, in en vräkningsansökan mot den hyresgäst som påstods störa. Hyresgästen uppgav att A antingen inte vetat vad hennes egen vd skrivit eller också var hon mutad. Hyresgästen hade polisanmält henne eftersom han misstänkte korruption.


Den 18 oktober skrev Mitt i Botkyrka på förstasidan att anklagelsen om mutbrott var utan grund. Den tjänsteman som utpekats i polisanmälan var oskyldig. En åklagare på riksenheten mot korruption menade att anmälan innehöll rena spekulationer. Det fanns över huvud taget inte grund för misstankar och ingen anledning att inleda en förundersökning.


Anmälan


Artikeln den 4 oktober anmäldes till Allmänhetens Pressombudsman (PO) av A. Hon hade inte fått möjlighet att bemöta anklagelsen. När tidningen kom ut var förundersökningen mot henne redan nedlagd. Hon hade en utsatt position i sitt arbete och det förtroende och den trovärdighet som hon åtnjöt hade allvarligt påverkats av publiceringen.


Tidningens svar


Mitt i Botkyrka framhöll att det var ett viktigt uppdrag att granska hur det kommunala bostadsbolaget hanterade vräkningsärenden. Allmänintresset var uppenbart. Anmälaren hade en central funktion i företaget med stort inflytande över enskilda hyresgästers liv. Botkyrkabyggens vd hade kommit till tals i den anmälda artikeln. Varken anmälaren eller Botkyrkabyggen hade kontaktat tidningen efter publiceringen. Det framfördes alltså inte någon begäran om att få ytterligare en möjlighet att besvara anklagelserna. Kammaråklagarens beslut att inte inleda förundersökning hade publicerats så fort det blev känt för tidningen.


Anmälarens kommentar


Anmälaren underströk att den anmälda artikeln helt byggde på hyresgästens uppgifter, vilka fick stå oemotsagda. Tidningen hade aldrig hört av sig till henne. Mitt i Botkyrka borde ha varit mer källkritisk samt även återgett hennes ståndpunkt. Att Botkyrkabyggens vd fått uttala sig gav inte tidningen anledning att bortse från henne. Vd:n hade inte känt till att artikeln skulle innehålla uppgifter om påstått mutbrott. Det fanns inte heller skäl att publicera hennes namn.


PO:s bedömning


I beslut den 13 januari 2006 hänsköt PO ärendet till Pressens Opinionsnämnd med följande motivering:


Anmälaren får tåla att hennes namn publicerats i ett sammanhang som rör hennes arbete. Mutanklagelsen i artikeln den 4 oktober 2005 var utomordentligt allvarlig. Anmälarens integritet och professionella kompetens ifrågasattes. Frånvaron av källkritisk värdering av påståendet om mutbrott var en pressetisk brist. God publicistisk sed hade i detta fall krävt att anmälaren samtidigt fått bemöta den anmärkningsvärda anklagelsen. Genom att det inte skedde led anmälaren en oacceptabel publicitetsskada. Den förstärktes avatt det dröjde två veckor innan tidningen meddelade att åklagaren lagt ner ärendet. Detta trots att beslutet redan var fattat när numret med den anmälda artikeln utkom.


Mitt i Botkyrka har brustit i pressetiskt ansvar och bör klandras.


Skrivelse från anmälaren


Anmälaren uppger hos nämnden att, trots rättelsen den 18 oktober 2005, mutanklagelsen fortfarande orsakar obehag för henne eftersom hyresgäster fortsätter att hänvisa till artikeln och ifrågasätta hennes trovärdighet.


Pressens Opinionsnämnds beslut


Nämnden gör samma bedömning som PO och finner att tidningen genom den anmälda publiceringen brutit mot god publicistisk sed.