Fråga om bemötande

augusti 31 2009


Exp nr 72/2009 E24


 


Tidningen skrev att X-firman med finansmannen A i spetsen var en spindel i nätverket kring misstänkt insiderhandel. På så sätt framstod det som att A personligen var delaktig i oegentligheter. Uppgifterna var sådana att A borde ha fått tillfälle att bemöta dem. Publicitetsskadan ansågs oförsvarlig.


Publiceringen


I januari 2008 publicerade E24 tre artiklar som handlade om misstankar rörande insiderhandel i Ericsson.


Två artiklar publicerades den 17 januari. Den ena rubriken löd ”Besvärligt för Ericsson”. I ingressen stod att härvan kring misstänkta insideraffärer, där Ericsson spelade en central roll, svällde hela tiden.


Mäklarfirman X (namngavs) hade nu dragits in i affärerna. Firman, som tidigare kastats ut från Stockholmsbörsen, hade kopplingar till en rad kontroversiella skandinaviska affärsmän. En av X-firmans kunder hade sagt till den norska tidningen Dagens Naeringsliv ”Jag har flera gånger fått veta vad de andra X-kunderna har tänkt göra inför Ericssons kvartalsrapporter”. Sådana kommentarer var onekligen besvärande.


Några norska finansmän och en insidermisstänkt svensk, Y (namngavs), hade tjänat storapengar på att inta rätt positioner i samband med Ericssonrapporter. Själva menade de att de inte hade haft någon insiderinformation överhuvudtaget.


E24:s andra artikel, som publicerades samma dag, bar rubriken Nya insiderkopplingar till Ericsson. Ingressen löd: ”Nu dyker nya spelare upp med kopplingar till den misstänkta insiderhandeln i Ericsson-aktien. En spindel i nätverket är den svensk-schweiziska mäklarfirman X, med finansmannen A (namngavs) i spetsen.”


Den norska tidningen Dagens Naeringsliv hade under en tid undersökt X-firmans roll i nätverket kring en norsk finansman som misstänktes ha handlat Ericssonaktier efter insiderinformation. Även insidermisstänkte Y kunde kopplas till nätverket och hade enligt tidningen haft ett kundförhållande till X-firman under fem års tid. Hur många och vilka av Y:s affärer som skett med assistans av X-firman var okänt. Dagens Naeringsliv hade fångat Y och en av X-firmans delägare på bild när de förde ett allvarligt samtal. När Y flytt till Schweiz efter att ha dragits in i insiderhärvan hade han fått sällskap av en person som jobbade på X-firman.


X-firman hade år 2004 kastats ut från Stockholmsbörsen eftersom firman vägrat lämna ut begärd information i samband med en utredning om insiderhandel. Firman hade dock fortsatt verka för sina kunders räkning genom att ha förvaltarkonton hos svenska banker och mäklarfirmor. Enligt E24:s källor var X-firman återigen i fokus för myndigheternas intresse vad gällde misstänkt insiderhandel i både Sverige och Norge. Flera av de personer som arbetade på X-firman hade tidigare bedrivit tvivelaktiga affärer.


Den 21 januari löd rubriken Döljer hemliga ägare. I ingressen återkom uppgiften om att X-firman år 2004 kastats ut från Stockholmsbörsen. E24:s granskning hade dock visat att företaget fortsatte handla med aktier i flera svensknoterade börsbolag, där stora delar av ägandet medvetet doldes. Detta beskrevs närmare.


Anmälan


A, grundare och VD för X-firman, anmälde E24 till Allmänhetens Pressombudsman (PO). Han anförde i korthet följande.


Publiceringarna hade medfört stor skada för A, både ekonomiskt och personligen. A:s rätt att betraktas som oskyldig till dess att dom förelåg hade inte respekterats. Tidningen hade hög trovärdighet och en omfattande läsekrets, vilket gjorde att uppgifterna fått stor spridning. Insideraffärer hade visserligen generellt sett ett allmänintresse, men för publicering av brottsanklagelser måste ett utpräglat sådant intresse föreligga.


E24 namngav A och pekade ut honom såsom misstänkt delaktig i allvarlig ekonomisk brottslighet avseende insiderhandel med Ericssonaktier. Tidningen saknade erforderligt faktaunderlag för påståendena, särskilt mot bakgrund av att det inte fanns någon fällande dom. Artiklarna innehöll flera sakfel.


X-firman hade endast gjort en affär med Ericssonaktier under hösten 2007 och den företogs långt innan de påstådda insiderbrotten skulle ha ägt rum (en rapport från en revisionsfirma bilades som stöd för detta). Således var inte A och hans bolag ”spindeln i nätet” i insideraffären med Ericsson. Varken företaget eller A hade heller uppsökts av någon myndighet eller på annat sätt fått någon indikation om att de skulle vara av särskilt intresse.


Tidningen hade felaktigt beskrivit X-firmans utträde från Stockholmsbörsen. Börsen hade tillfrågat samtliga medlemmar som gjort affärer i Skandiaaktien under den relevanta perioden. X-firman hade lämnat ut information om vilka affärer som gjorts, men inte om enskilda kunders identitet eftersom det hade varit ett brott mot den schweiziska banksekretessen. Inga misstankar från myndigheter i Sverige eller Schweiz hade riktats mot X-firman.


A anförde även att de anonyma uttalanden som E24 citerat inte var sanna.


A hade inte kontaktats inför publiceringarna och inte heller i efterhand erbjudits genmäle, trots att artiklarna innehöll grovt kränkande angrepp. Fastän anmälaren efter publiceringen av den första artikeln påtalat att uppgifterna var grundlösa hade ingen rättelse skett.


Tidningens yttrande


E24 anförde i korthet följande.


Det var av stort allmänintresse att belysa förhållandena på kapitalmarknaden och hur aktörerna på denna uppträdde. Att denna marknad fungerade väl var av avgörande betydelse för många människors ekonomiska trygghet.


Artiklarnas fokuserade på X-firmans kunder, inte på A. E24 förmedlade inte någon bild avatt A var misstänkt för brottslighet eller att han eller hans företag var involverade i allvarlig kriminalitet. Påståenden om insiderhandel hänförde sig till X-firmans kunder. A:s namn nämndes endast i en av de anmälda artiklarna och där uppgavs ostridiga uppgifter, bl.a. att han var en av grundarna till X-firman.


E24:s artiklar byggde på ett reportage som gjorts i den etablerade norska tidningen Dagens Naeringsliv (reportaget bilades yttrandet), vilket också tydligt framgick i artiklarna. Dagens Naeringsliv hade inför sin publicering gjort erforderliga faktakontroller och bl.a. varit i kontakt med företrädare för X-firman, vilka dock vägrat att svara på frågor rörande deras kunder.


Sakuppgifterna i publiceringarna var korrekta. Det fanns uppgifter om att X-firmans kunder utbytt information om hur de tänkt handla med Ericssonaktier. E24 hade inte påstått att X-firman gjort affärer i Ericsson. A hade inte pekats ut som ”spindeln i nätet” beträffande affärerna, det var X-firman som påståtts vara en gemensam nämnare för kunder som genomfört misstänkta insideraffärer.


X-firman hade ”kastats ut” från Stockholmsbörsen. Medlemskapet avslutades eftersom bolaget vägrade lämna ut begärda uppgifter (ett pressmeddelande från Stockholmsbörsen bifogades). Anställda vid svenska myndigheter hade uppgett att X-firman var föremål för myndigheternas intresse. Det förhållandet att bolaget inte hade kontaktats av dessa saknade betydelse.


Mot denna bakgrund hade en rättelse inte varit motiverad. E24 hade ändock företagit vissa ändringar i artiklarna efter att anmälaren kontaktat tidningen. Bl.a. ändrades den tidigare rubriken ”Skandalmäklare kopplas till misstänkt insiderhandel” samt ströks ordet ”beryktade” i ingressen. Efter det hade A inte hört av sig till tidningen. Ett samtidigt bemötande från A hade inte varit nödvändigt eftersom ingen allvarlig kritik framkom.


Ytterligare skriftväxling


Anmälaren vidhöll att uppgifterna om att han och X-firman hade koppling till insiderhandel utgjorde både kritik och en allvarlig brottsanklagelse mot honom som person. Kritik som riktades mot X-firman träffade A personligen eftersom han var företrädare för bolaget. Påståendet att artiklarna handlat om X-firmans kunder och inte om firman eller A saknade grund. Mäklarfirmans verksamhet gick ut på att handla och förmedla affärer för kunders räkning. Helhetsintrycket av publiceringarna var att A och X-firman var kopplade till rättsstridig insiderhandel. A borde ha erbjudits samtidigt bemötande.


A påpekade att det reportage i Dagens Naeringsliv, som E24:s artiklar byggde på, hade fällts i PFU, den norska motsvarigheten till Pressens Opinionsnämnd (beslutet bifogades). PFU hade bl.a. uttalat kritik mot att rätten till samtidigt bemötande och genmäle inte hade respekterats och att nyhetsförmedlingen inte varit saklig. Det var inte tillfyllest att, på sätt som E24 gjort, hänvisa till en annan publicering såsom källa till allvarliga brottsanklagelser.


Tidningen svarade att norska PFU:s beslut rörde en annan person än A. Uppgifterna som tidningarna lämnat om dessa personer var inte jämförbara. E24:s artiklar var inte desamma som de som Dagens Naeringsliv publicerat.


Anmälaren förklarade att PFU:s beslut att fälla reportaget i Dagens Naeringsliv visade på att den artikeln, som utgjorde E24:s källa, hade bristande kvalitet. Tidningarnas artiklar var vidare jämförbara och den kritik som PFU framfört kunde göras gällande även för de till PO anmälda artiklarna. Flera av de felaktiga uppgifterna i E24:s artiklar var direkt hämtade ur Dagens Naeringslivs reportage. A trodde inte att E24 hade något annat faktaunderlag.


PO:s bedömning


I beslut den 27 februari 2009 avskrev PO ärendet med följande motivering:


E24 rapporterade om att nya aktörer, däribland mäklarfirman X, hade kopplats samman med misstänkt insiderhandel i Ericssonaktien. Aomskrevs i egenskap av grundare till X-firman.


Frågor som rör förhållanden på kapitalmarknaden äger allmänintresse. Det berör många människors ekonomi och det är därför av vikt att tidningar tillåts granska marknadens aktörer genom att exempelvis rapportera om misstänkt insiderhandel.


Vad först gäller publiceringarna i den del de rör mäklarfirman X kan följande sägas. Det anges i artiklarna att bolaget har kopplingar till personer som bedrivit tvivelaktiga affärer och att det finns uppgifter om att X-firman skulle vara i fokus för myndigheternas intresse beträffande misstänkt insiderhandel. Det anges också att bolaget tidigare kastats ut från Stockholmsbörsen.


Det påstås således inte att X-firman faktiskt gjort sig skyldigt till insiderhandel utan vad som sägs är att bolaget finns med i en krets av aktörer där kopplingar kan göras till tvivelaktiga affärer. När det gäller myndigheternas intresse för bolaget har tidningen åberopat kontakter med företrädare för sådana myndigheter. Enligt uppgifter från Stockholmsbörsen beslutades vidare att X-firmans börsmedlemskap skulle upphöra eftersom bolaget inte lämnat ut begärd information. Bakgrunden till börsens begäran var att det fanns indikationer på insiderhandel.


Vidare gäller att PO-anmälningar från företag som regel prövas enbart avseende frågor om rättelse eller genmäle, d.v.s. uppföljningar i efterhand.


Det hade förvisso varit bra om någon företrädare för bolaget samtidigt fått bemöta uppgifterna i artiklarna, men något sådant pressetiskt krav kan inte ställas på tidningen. Av vad som framkommit har E24 även utfört vissa ändringar i artiklarna efter att anmälaren kontaktat den. Att tidningen inte publicerat någon ytterligare uppföljning ger inte grund för pressetisk kritik mot tidningen.


Såsom PO uppfattat anmälan gäller den dock främst A personligen. Anmälaren har framfört kritik mot att tidningen namngivit honom. Som grundare och vd för X-firman får A dock tåla att omnämnas med namn i publiceringar som handlar om hans företag.


Anmälaren har anfört att han i artiklarna pekas ut som misstänkt delaktig i allvarlig ekonomisk brottslighet i form av insiderhandel. Detta genom att den kritik som i artiklarna riktats mot X-firman även träffar honom som person eftersom han är företrädare för bolaget.


Specifikt angavs att A är en av grundarna till och företrädare för X-firman samt att han är en ”beryktad” finansman. A omnämns inte ytterligare i artiklarna. Även om ordet ”beryktad” inte för tankarna till något positivt ger benämningen inte tillräckliga skäl att klandra tidningen, särskilt som tidningen efter påpekande tog bort uppgiften. Vidare tog E24 bort en formulering om ”skandalmäklare”, fast den enligt tidningen syftade på bolaget och inte på A personligen.


Sammanfattningsvis: Saken hade allmänintresse och A får som företrädare för bolaget tåla att omnämnas i sammanhanget. Tillräckliga skäl för en ytterligare uppföljande publicering har inte förelegat. Det saknas därför anledning att rikta pressetiskt klander mot E24.


Överklagandet


A har begärt att Pressens Opinionsnämnd prövar hans anmälan. Han har bl.a. anfört följande. Det är A personligen som anmäler att han pekats ut som misstänkt delaktig i ekonomisk brottslighet i form av insiderhandel. Tidningsuppgifterna innebär att han utpekas som spindel i ett nätverk av misstänkt insiderbrottslighet. Uppgifterna är sådana som medför en rätt till samtidigt bemötande före publiceringen. Om A fått tillfälle att kommentera och bemöta uppgifterna hade han kunnat påvisa att de inte var sakligt underbyggda och därför inte höll för publicering.


Tidningens yttrande


E24 har i yttrande till Pressens Opinionsnämnd bestritt att tidningen brutit mot god publicistisk sed och i huvudsak hänvisat till sitt yttrande till PO.


Pressens Opinionsnämndsbeslut


I artiklarna beskrevs kopplingarna mellan X-firman och en person som var misstänkt för insiderhandel. Det uttalades bl.a. att det var okänt hur många och vilka av den insidermisstänktes affärer som skett med assistans av X-firman.


Genom uttalandet att X-firman med finansmannen A i spetsen var en spindel i nätverket kring den misstänkta insiderhandeln framstod det som att A personligen var delaktig i oegentligheter. Dessa uppgifter var sådana att tidningen borde ha berett A tillfälle att bemöta dem. Publiceringen har förorsakat A en oacceptabel publicitetsskada. Nämnden finner att tidningen ska klandras för att ha åsidosatt god publicistisk sed.
____________________________________


Ledamoten Claes Lundblad anmälde skiljaktig mening och anförde att han delar PO:s bedömning.