Funktionshindrad utpekad med namn, handikapp och familjehemsplacering

december 5 2006


Exp nr 124/06 Upsala Nya TidningOmsorgsnämnden hade beslutat att inte köpa en omsorgsplats åt en kvinna med funktionshinder. Tidningen skrev om händelsen och namngav kvinnan samt publicerade andra integritetskänsliga uppgifter.


Publiceringen

Den 11 maj 2006 publicerade Upsala Nya Tidning, i papperstidningen och nätupplagan, en notis med rubriken ”Handikappad nekas hjälp”. I ingressen stod att en omsorgsnämnd inte ville hjälpa en handikappad kvinna (kvinnans namn, ålder och bostadsort angavs) med att köpa en omsorgsplats i en namngiven ort. Av notistexten framgick att kvinnan hade Downs syndrom och att hon vid späd ålder hade familjehemsplacerats hos sin faster (orten angavs). Länsrätten hade slagit fast att nämnden var skyldig att ge kvinnan begärd hjälp. Nämnden gick dock vidare till kammarrätten med begäran om prövning.

Anmälan

Publiceringen anmäldes till Allmänhetens Pressombudsman (PO) för kvinnans räkning av hennes gode man. Han kritiserade att tidningen hade publicerat hennes namn, ålder och bostadsort tillsammans med uppgifterna om diagnos och familjehemsplacering. Det innebar en allvarlig kränkning av hennes personliga integritet.

Tidningens yttrande

Upsala Nya Tidning anförde att rättstvisten hade allmänintresse. Tidningen hade en restriktiv hållning till namnpublicering och det inträffade var ett olycksfall i arbetet. Dock menade tidningen att det knappast kunde anses kränkande att en person hade Downs syndrom eller var familjehemsplacerad hos en faster. Inte heller frågorna kring rättstvisten var kränkande. Efter påpekande från den gode mannen hade tidningen också anonymiserat kvinnan i notisen på nätet.

Ytterligare skriftväxling

Anmälarens gode man vidhöll att utpekandet av kvinnan i sammanhanget var oacceptabelt. Varför kunde tidningen inte be om ursäkt?

Upsala Nya Tidning beklagade det misstag som skett och framförde sin ursäkt till kvinnan. Dock höll tidningen fast vid att de publicerade uppgifterna inte kunde uppfattas som kränkande.

PO:s beslut

I beslut den 27 september 2006 hänsköt PO ärendet till Pressens Opinionsnämnd med följande motivering:

Rättstvisten har ett visst allmänintresse. Tidningen har medgett att det var ett misstag att namnge anmälaren. Uppgifter om en enskild persons utvecklingsstörning och familjehemsplacering är inte automatiskt kränkande. Men de är under alla förhållanden synnerligen integritetskänsliga. De måste i publicistiska sammanhang behandlas med eftertanke och ansvarskänsla. Anmälaren skall inte behöva finna sig i att tidningens läsare utan hennes samtycke får ta del av de uppgifter om henne som publicerades. Upsala Nya Tidning har tillfogat henne en oförsvarlig publicitetsskada och bör därför klandras.

Ärendet överlämnas till Pressens Opinionsnämnd.

Tidningens yttrande till Pressens Opinionsnämnd

Tidningen vidhåller att namnpubliceringen var ett misstag, men att den för den skull inte var kränkande.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Nämnden instämmer i PO:s bedömning och finner att Upsala Nya Tidning skall klandras för att ha åsidosatt god publicistisk sed.