Genrebild på skolgård klandrad

januari 29 2013


Exp nr 8/2013, Expressen, 2013-01-29

Att koppla rubriken ”Rektor åtalas för våldtäkt på barn” till en bild av en identifierbar skola där detta inte hade inträffat, tillfogade rektorn för den avbildade skolan en oförsvarlig publicitetsskada. Tillrättaläggande var inte tillräckligt för att reparera skadan.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Expressen för att ha brutit mot god publicistisk sed.

_______________

Genom beslut den 14 november 2012 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) ett ärende avseende Expressen till Pressens Opinionsnämnd.

PO:s beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen skrev

Den 22 augusti 2012 klockan 18:03 publicerade Expressens nätupplaga en artikel med rubriken Rektor åtalas för våldtäkt på barn.

Av artikeln framgick att en rektor vid en skola i Södermanland åtalats för att ha våldtagit en av sina elever. Offret var en 14-årig flicka som vid tidpunkten varit familjehemsplacerad hos rektorn. Övergreppen pågick i sju månader och uppgavs ha skett vid 15 tillfällen.

Fallet uppdagades då rektorn anmälde flickan för utpressning. Hon uppgavs ha tvingat rektorn att betalahenne 40 000 kronor. Flickan gjorde då en motanmälan om sexuellt utnyttjande och våldtäkt.

Tidningen citerade rektorns advokat som sa att han förnekade brott och menade att inget i gärningsmannabeskrivningen stämde.

Artikeln illustrerades av en bild på en skolgård.

Anmälan

Publiceringen anmäldes av rektorn till X grundskola. Den skola vars gård hade illustrerat artikeln. Han ansåg sig utpekad som den omskrivna rektorn med anledning av illustrationen till artikeln.

Morgonen efter att artikeln lagts ut blev han tidigt uppringd av flera personer som ville uppmärksamma honom på vad Expressen.se publicerat. När han tagit del av publiceringen tog han kontakt med tidningen, som tog bort bilden och publicerade ett förtydligande.

Många hade emellertid hunnit se artikeln och bilden som illustrerade den. Och det var säkert 10 000 personer som kände igen skolan där han arbetade som rektor. Många i hans personal hade blivit upprörda och hans 14-åriga dotter hade tagit illa vid sig.

Tidningens svar

Tidningen svarade genom sin ställföreträdande utgivare att några identifierande uppgifter inte lämnats i artikeln. Bild och text hade inte givit någon information om de personer som var berörda eller den skola där den rapporterade händelsen skulle ha inträffat.

Bilden föreställde mycket riktigt X grundskola i Stockholm, men skolans namn förekom inte på bilden. Bilden var menad och, bedömde utgivaren, uppfattades som en bild av en typisk svensk skolgård. Det fanns inget påstående i bildtexten om att den avbildade skolgården hade med händelsen att göra.

Tidningen noterade även att artikeln innehöll uppgiften att den aktuella skolan ligger i Södermanland. X grundskola ligger i Uppland.

Därmed förelåg det inte någon större risk för att anmälaren skulle utpekas som den brottsmisstänkte.

När tidningen fått vetskap om att anmälaren tagit illa vid sig togs bilden skyndsamt bort och ersattes med ett förtydligande som sa att den bild som tidigare publicerats inte hade samband med texten. Anmälaren hade även fått en personlig ursäkt från tidningen.

Anmälarens kommentar

Anmälaren vidhöll att bildpubliceringen innebar en koppling till hans skola och därmed till honom som rektor.

Ytterligare skriftväxling

Tidningen förklarade sig beredd att, om anmälaren så önskade, ytterligare förtydliga att den publicerade bilden inte hade med artikeln att göra. Det kunde ske antingen på nätet, i papperstidningen eller i båda kanalerna.

PO:s bedömning

Användningen av genrebilder i publiceringar av känslig art är vansklig. Risken är stor att personer som antingen finns med på bilden eller kan associeras till den blir misstänkta för det som artikeln handlar om.

Det kan ha inträffat i det här fallet. Det är helt klart att bilden föreställde X grundskola och att tidningen inte angav att det rörde sig om en genrebild utan koppling till det som inträffat. Det är ett allvarligt misstag av tidningen.

Av anmälarens uppgifter framgår att flera personer funnit publiceringen så anmärkningsvärd att de ringt honom redan tidigt på morgonen för att påtala den. Bilden hade också upprört såväl hans personal som hans 14-åriga dotter. Att publiceringen var obehaglig för anmälaren är uppenbart.

En genrebild på en skolgård tillför ytterst lite av journalistiskt värde till berättelsen. Allmänintresset för denna bild är mycket lågt då de flesta redan vet hur en skolgård kan se ut. Det enda bilden kan göra är att vilseleda dem som faktiskt råkar känna igen den och ser den kopplad till rubriken Rektor åtalas för våldtäkt på barn.

Detta ringa allmänintresse ska vägas mot den skada rektorn för den uppvisade skolan lidit.

Tidningen har visserligen hanterat den uppkomna situationen på ett rimligt sätt. Så fort den fick reda på problemet togs bilden bort och ersattes med ett förtydligande. Anmälaren har fått en skriftlig ursäkt. Till det kommer, i tidningens andra skrivelse till PO, ett erbjudande om ytterligare klarläggande publiceringar såväl på nätet som i papperstidningen.

Tidningens ansträngningar för att hantera sitt misstag reparerar emellertid inte den skada den ursprungliga publiceringen inneburit. Att koppla rubriken Rektor åtalas för våldtäkt på barn till en bild av en identifierbar skola där detta inte inträffat har förorsakat anmälaren en oförsvarlig publicitetsskada.

Tidningen bör klandras för brott mot god publicistisk sed.


Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Tidningen anför bl.a. följande. Med hänsyn till att det inte förelegat någon större risk för att anmälaren skulle pekas ut som den brottsmisstänkte anser tidningen, till skillnad mot PO, att de ansträngningar tidningen gjort för att hantera misstaget reparerar den skada som den ursprungliga publiceringen inneburit. Det är egendomligt att PO vill underkänna den samlade betydelsen av Expressens åtgärder i förening med de anonymiserade uppgifterna som inte ens avser anmälaren. Anmälaren har därför inte förorsakats en sådan oförsvarlig publicitetsskada som medför att tidningen bör klandras.

Anmälaren har inte yttrat sig.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Nämnden gör samma bedömning som PO och finner att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.