Genrebild på frisör klandrad

september 11 2007


Exp nr 58/2007 di.seTidningen skrev om skattefusk i frisörbranschen men angav inte att frisören på bilden intill artikeln inte hade något med fusket att göra. Den utpekade frisören anmälde publiceringen som klandrades.


Publiceringen

Nättidningen di.se publicerade den 15 september 2006 en artikel med rubriken Hår(d)granskad bransch visar upp sig. I ingressen stod att frisörmässan i Göteborg skulle öppna. I tre dagar skulle klippare och hårkonstnärer mingla och visa upp sig. Branschen brukade pekas ut som full av skattefuskare och skulle hårdgranskas av Skatteverket nästa år. Artikeltexten inleddes med uppgifter om att branschförbundet Frisörföretagarna var en av arrangörerna bakom mässan.

Därefter stod det att branschen traditionellt pekades ut som en av de fuskigaste med mycket svarta pengar i omlopp. Frisersalonger och restauranger skulle granskas särskilt noga det kommande året då Skatteverket skulle bekämpa svartjobben. Problemen med skattefusk berodde främst på den hårda priskonkurrensen, enligt en representant för Frisörföretagarna. I anslutning till uppgifterna fanns en bild på en frisör som höll på att klippa en kund. Någon särskild bildtext till bilden fanns inte.

Artikeltexten avslutades med ytterligare uppgifter om mässan.

Anmälan

Publiceringen anmäldes av frisören på bilden till Allmänhetens Pressombudsman (PO). Anmälaren anförde att artikelns natur gjorde att han kunde kopplas samman med skattefusk. Han hade inte blivit tillfrågad före publiceringen och visste inte varifrån bilden kom. Den här typen av uppgifter kunde vara förödande för en sådan liten verksamhet som den han drev.

Tidningens yttrande

Tidningen bestred att anmälaren kopplades samman med skattefusk. Artikeln var skriven med utgångspunkt i att en frisörmässa skulle äga rum och publiceringen både inleddes och avslutades med uppgifter om mässan.

Artikeln hade illustrerats med en genrebild på en frisör med en kund. Bilden hade tagits vid ett annat tillfälle av Dagens Industris fotograf. Bilden visade en glad frisör i arbete. I den mån bilden associerade till textinnehållet var tidningen övertygad om att läsaren kopplade den till den beskrivna frisörmässan. Den påstådda kopplingen mellan bild och svartjobb var i tidningens ögon långsökt.

Anmälaren hade hört av sig till tidningen via mejl och hade blivit bemött på ett korrekt sätt. Utan att anmälaren krävde det hade artikeln försetts med en ny avslutande mening om att personerna på bilden inte hade något med artikeln att göra. Denna avslutande mening var dock inget erkännande av att fel hade begåtts från tidningens sida. Men tidningen månade om att gå läsare till mötes vid eventuella klagomål.

Anmälarens kommentar

Anmälaren anförde att artikeln i huvudsak handlade om skattefusk bland frisörer och bilden på honom var placerad invid dessa uppgifter; det var därför inte alls långsökt att göra en koppling mellan honom och skattefusk. Personer i hans omgivning, kunder m fl hade reagerat.

PO:s bedömning

I beslut den 29 mars 2007 hänsköt PO ärendet till Pressens Opinionsnämnd med följande motivering.

Genrebilder måste väljas med stor omsorg. Tidningen bör noggrant överväga om det på en sådan bild finns igenkännbara personer som kan uppfatta sammanhanget som kränkande.

Den aktuella artikeln inleddes och avslutades med uppgifter om frisörmässan. I huvudsak handlade den dock om skattefusk i frisörbranschen. Anmälaren var igenkännbar på bilden som varplacerad direkt invid uppgifterna om skattefusk. Bilden var vid publiceringstillfället inte försedd med någon klargörande bildtext om att personerna på bilden inte hade något med artikeln att göra. Genom bilden kunde anmälaren sammankopplas med skattefusk och han utpekades således i ett negativt sammanhang. Jag ifrågasätter inte vad anmälaren har anfört om att personer i hans omgivning, kunder m fl har reagerat.

Vid den pressetiska bedömningen vägs allmänintresset mot den enskildes integritet. Eftersom det rörde sig om en genrebild fanns det heller inte något särskilt allmänintresse som motiverade att anmälaren exponerades i sammanhanget.

Det var bra att tidningen publicerade en klargörande fotnot sedan anmälaren framfört sin kritik till tidningen. Efter vad som framgår i ärendet hade dock mer än tio dagar förflutit sedan publiceringen av ursprungsartikeln. Jag anser inte att fotnoten var tillräcklig för att uppväga det obehag som anmälaren upplevt av bildpubliceringen i sammanhanget.

Skriftväxlingen hos Pressens Opinionsnämnd

Tidningen har påpekat att anmälaren framförde sina klagomål till tidningen först den 27 september 2006. Tidningen såg då genast till att texten ”Personerna på bilden har inget med artikeln att göra” infördes.

Anmälaren har uppgivit att skälet till att han inte hörde av sig tidigare var att han inte läser di.se. Han fick informationen från omgivningen. Hans salong är en av Stockholms mest välkända, vilket medför att han känns igen i större utsträckning. Det skulle redan från början ha klargjorts att han inte hade med texten att göra.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd gör samma bedömning som PO och finner att tidningen skall klandras. Nättidningen har genom publiceringen åsidosatt god publicistisk sed.