Genrebilder måste väljas med stor omsorg

september 6 2011


Exp nr 70, 71 och 72/2011, Vårdguiden, 2011-09-06


Tidningen publicerade en bild som visade några unga kvinnor på en festlig tillställning med vinglas i händerna. Det fanns ingen klargörande bildtext om att personerna på fotot inte hade med artikelinnehållet att göra. Sammanhanget – en artikel om kopplingen mellan alkoholkonsumtion under semestern och risken att utveckla alkoholberoende – var negativt och upplevdes som kränkande för anmälarna. Tidningen klandrades för att ha brutit mot god publicistisk sed.


Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Vårdguiden för att ha brutit mot god publicistisk sed.

___________

Genom beslut den 29 april 2011 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) anmälningar från tre kvinnor till Pressens Opinionsnämnd.

PO:s beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen publicerade

I Vårdguiden nr 3/10, som utkom den 1 september 2010, fanns ett reportage med rubriken Blev det lite för mycket i somras? Artikeln belyste kopplingen mellan alkoholkonsumtion under semestern och risken att utveckla ett alkoholberoende.

Ingressen löd: Vi dricker mer alkohol under sommarens ledighet. Den som fortsätter att semesterdricka när vardagen börjar riskerar att utveckla ett beroende. Det gäller att bryta vanorna innan de blir ett problem.

Insprängt i texten fanns citatet ”Ju mer vi dricker, desto mer tål vi och desto mer behöver vi dricka för att uppnå den effekt vi vill ha.” Unga personer var en särskild riskgrupp.

En faktaruta innehöll texten DU DRICKER FÖR MYCKET OM

– någon kommenterar ditt drickande
– du mår dåligt dagen efter
– du ångrar det du sa eller gjorde när du drack
– du tänker på när du ska dricka nästa gång

Artikeln illustrerades av en bild tagen i trädgårdsmiljö på några unga kvinnor med vinglas i händerna. Publiceringen skedde även på tidningens hemsida, vardguiden.se.

Anmälningar

Publiceringen anmäldes av tre av kvinnorna på bilden. De anförde i huvudsak följande.

Sommaren 2008 hade de varit med i ett matreportage i ett av anmälarnas barndomshem där de ätit en härlig grillbuffé. De hade inte fått något betalt för fotograferingen.

Bilden hade tagits av Johnér bildbyrå. Enligt bildbyråns regler fick foton bara publiceras i enlighet med pressens etiska regler. Bilderna fick inte publiceras i känsliga eller på något sätt för modellen kränkande sammanhang som exempelvis sex, politik eller medicin. Undantag kunde bara göras om modellen godkände det före publicering.

Två år senare dök bilden från matreportaget upp i ett helt annat sammanhang. Denna gång i Vårdguiden i en publicering som handlade om risk för alkoholism. Publiceringen skedde även på tidningens hemsida där bilden skulle ligga kvar i all framtid om inga åtgärder vidtogs.

Vänner och bekanta hade reagerat när de sett bilden i tidningen. Det hela var mycket pinsamt. En av anmälarna hade inte varit 18 år när bilden togs och hon hade inte ens haft alkohol i glaset. De hade inte lämnat sitt medgivande till att skylta med sina ansikten i detta känsliga och kränkande sammanhang.

Det fanns ingen klargörande bildtext om att personerna på fotot inte hade med artikelinnehållet att göra.

De krävde upprättelse och skadestånd.

Tidningens yttrande

Vårdguiden anförde genom sin ansvariga utgivare bl a följande.

Artikeln handlade om semesterdrickandets samband med risk för alkoholberoende. Artikelns syfte var att sprida information till allmänheten och inte att belysa enskilda personers alkoholvanor. Bilden visade en festlig tillställning i sommartid.

De personer som kunde identifieras på bilden namngavs inte och det stod inte heller om dem i den löpande texten. Vid en läsning av artikeln var det uppenbart att personerna inte hade något med artikelns innehåll att göra.

Innan fotograferingen skrev anmälarna avtal med fotografen (avtalet med en av anmälarna bifogades tidningens yttrande). Enligt detta avtal fick fotografen och bildbyrån rätt att publicera bilden i valfri media för valfritt ändamål med undantag för ärekränkande sammanhang som t ex pornografi. Vad som menades med ärekränkande sammanhang utvecklades inte närmare. Under alla omständigheter hade anmälarna samtyckt till en tämligen vidsträckt publicering, med undantag för publicering i uppenbart kränkande sammanhang, fortsatte tidningen.

Artikelns innehåll och bildens publicering i sammanhanget avvek inte från god publicistisk sed. De avtalsvillkor som anmälaren hänvisade till gällde mellan Johnér och landstinget. För anmälarna gällde avtalet med fotografen. Dessutom hade tidningen informerat Johnér om hur bilden skulle användas och bildbyrån hade godkänt denna användning.

Vårdguiden framhöll att frågor om skadestånd inte kunde prövas i PO-ärendet, men framförde ändå att tidningen inte hade för avsikt att utge sådant.

Efter det att anmälarna hade framfört sina klagomål tog tidningen bort bilden från internet. I fortsättningen skulle tidningen också vid behov skriva att personerna på en viss bild inte hade något med artikelinnehållet att göra.

PO:s bedömning

Artikelns ämne har allmänintresse. Vad PO prövar är om enskilda personer som utpekas i sammanhanget tillfogas en oförsvarlig publicitetsskada. Frågor om skadestånd prövas inte av PO.

Tidningen har ett självständigt ansvar för bilder som den publicerar. Genrebilder måste också väljas med stor omsorg. Tidningen bör noggrant överväga om det på en sådan bild finns igenkännbara personer som kan uppfatta sammanhanget som kränkande eller på annat sätt skadande. Eftersom det rör sig om just en genrebild finns det inget särskilt allmänintresse som motiverar att just anmälarna skulle behöva tjäna som illustration.

Det publicerade fotot är en fin sommarbild som visar anmälarna på en festlig tillställning. Sammanhanget, artikeln om kopplingen mellan alkoholkonsumtion under semestern och risken att utveckla alkoholberoende, är dock negativt och uppfattades som kränkande av anmälarna.

Avtalet som anmälarna tecknade med fotografen inför fotograferingen har en viss betydelse vid bedömningen av publicitetsskadan. Frågan är vad anmälarna med öppna ögon gick med på när de tecknade avtalet.

Överenskommelsen är skriven på engelska med viss del av texten översatt till svenska. I avtalstexten står att bilderna får användas i valfri media för valfritt ändamål ”except defamatory purposes for example pornography” – enligt den svenska översättningen ”ej ärekränkande sammanhang som t ex pornografi”

Det framgår inte närmare vad som avses med ärekränkande sammanhang. Jag tror dock inte att anmälarna räknade med att förekomma i alla sammanhang som inte är uppenbart kränkande. Det ligger närmare till hands att de inte räknade med – och inte heller ska behöva räkna med – att förekomma i sammanhang som är kränkande.

PO har inte mandat att pröva Vårdguidens hemsida, vardguiden.se. Det är dock bra att tidningen tog bort bilden på internet sedan man uppmärksammats på kritiken. Tidningen har också beslutat att strama upp sina redaktionella rutiner vid publiceringar av genrebilder.

Det som framkommit i ärendet innebär dock inte att anmälarna måste acceptera att skylta med sina ansikten i det aktuella sammanhanget utan bildpubliceringen har tillfogat dem en oförsvarlig publicitetsskada. Vårdguiden bör därför klandras.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Tidningen har yttrat sig till nämnden och anfört i huvudsak samma omständigheter som hos PO.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Nämnden instämmer i PO:s bedömning och finner att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.