God man fick inte bemöta tidningens uppgifter om en vårdkonflikt

februari 20 2007


Exp nr 12/2007 Östgöta Correspondenten


 


Tre personliga assistenter låg i tvist med sin före detta arbetsgivare, ett vårdföretag. De hade sagt upp sig efter en konflikt med en god man för en vårdtagare. Artikeln anmäldes av den gode mannen som inte fått bemöta tidningens uppgifter. Publiceringen klandrades.

 


Publiceringen


I Östgöta Correspondenten den 13 mars 2006 framträdde tre personliga assistenter som sagt upp sig från ett vårdföretag efter en konflikt med en god man för en av vårdtagarna. När slutlönen betalades ut behöll företaget sammanlagt 7000 kr av deras löner.


Artikeln redogjorde för konflikten med den gode mannen som skötte kontakterna med vårdbolaget för sin mors räkning. Omsättningen på assistenter var hög hos kvinnan och den gode mannen ”raggade” nya assistenter bland de som studerade Svenska för invandrare, SFI. Modern behövde assistenter som talade samma språk som hon.


I början var mannen trevlig men snart visade han en annan sida. Assistenterna fick inte tända lamporna och de fick ingen matrast. Kulmen kom när han anklagade dem för att sova på jobbet. Han sade att han hade filmat dem som bevis. Den gode mannen skulle också ha sagt att han kunde göra deras liv ”till ett helvete” under ett möte med företaget.


Vårdföretaget hävdade att assistenterna inte arbetat alla timmar de angett och behöll sammanlagt 7000 kr av deras lön. Enligt assistenterna var det fråga om hämnd från företagets sida som inte ville stöta sig med den gode mannen eftersom vårdtagaren gav bra intäkter till företaget.


I en anslutande artikel intervjuades en företrädare för Kommunal. Enligt henne var det den gode mannen som skapade problemen. Från Kommunals sida varnade man tjejerna, men kom tyvärr ofta in i ett för sent skede. Flera fall hade blivit arbetsmiljöärenden.


Anmälan


Publiceringen anmäldes till Allmänhetens Pressombudsman (PO) av den gode mannen. Artikeln innehöll känslig personlig information om bl.a. moderns vårdbehov och att hon behövde assistenter som talade samma språk som hon. Uppgifterna, tillsammans med publiceringen av assistenternas bild och namn, gjorde att personer i vårdtagarens omgivning förstod att publiceringen handlade om henne och hennes son. De var utpekade och kände sig kränkta.


Publiceringen innehöll allvarliga och missvisande anklagelser som han inte fått tillfälle att bemöta.


Tidningens yttrande


Grundkonflikten var en konflikt om lönen mellan assistenterna och vårdföretaget. För att läsarna skulle förstå konflikten var det nödvändigt att beskriva problemen mellan assistenterna och den gode mannen. Tidningen hade anonymiserat anmälaren.


Vidare fanns det goda grunder att påstå att assistenterna faktiskt blivit behandlade på det sätt som beskrivits i tidningen. Ämnet som sådant hade stort allmänintresse.


Anmälarens kommentarer


Konflikten mellan vårdföretaget och assistenterna var en intern konflikt som inte hade något med anmälaren att göra. Publiceringen gav en helt felaktig bild av händelseförloppet.


Ytterligarekorrespondens


Tidningen vidhöll att det som skrivits var sant och försvarligt att publicera då det var den utlösande faktorn till konflikten mellan assistenterna och vårdföretaget. Det är rimligt att anta att det fanns personer i anmälarens närhet som trots anonymiseringen förstod att artikeln handlade om honom, men den skada detta medförde bör bedömas som ringa.


Anmälaren framhöll åter att han aldrig fick tillfälle att bemöta uppgifterna i artikeln. Publiceringen innebar ett utpekande och en allvarlig kränkning av honom och hans mor.


PO:s bedömning


I beslut den 18 oktober 2006 hänsköt PO ärendet till Pressens Opinionsnämnd med följande motivering:


Frågor om anställningsförhållanden har ett stort allmänintresse. Det var i sammanhanget motiverat att rapportera att det funnits problem mellan den gode mannen och assistenterna som bakgrund till konflikten med arbetsgivaren.


Artikeln innehöll dock personliga upplysningar om modern, bl.a. att hon hade en vuxen son, att hon inte talade svenska och hur många assistenter hon beviljats för vård i hemmet. Jag har inte anledning att ifrågasätta vad anmälaren anfört om att upplysningarna, tillsammans med bilden på assistenterna och publiceringen av assistenternas namn, innebar ett utpekande av modern och honom själv som god man.


I artikeln redogjordes för ett händelseförlopp där den gode mannens agerande i det närmaste beskrevs som trakasserier av personalen, med bl.a. hot och avlyssning. Det var allvarliga uppgifter som han borde ha fått bemöta samtidigt i publiceringen. Så skedde ej.


Avsaknaden av ett bemötande har inneburit en oförsvarlig publicitetsskada för anmälaren. Östgöta Correspondenten bör därför klandras.


Ärendet överlämnas till Pressens Opinionsnämnd.


Skriftväxlingen hos Pressens Opinionsnämnd


Östgöta Correspondenten anför bl.a. följande. Tidningen kunde ha låtit anmälaren framträda i tidningen och förneka omständigheterna men valde att inte göra det eftersom kärnan i artikeln var en annan. Såväl vårdtagaren som anmälaren anonymiserades och det finns inget i artikeln som leder vidare mot en identifiering. Anmälaren har inte tillfogats en oacceptabel publicitetsskada. Att han upplever sig utpekad är en annan sak. Pressen skulle hamna i en ny situation om tidningen skulle tvingas att i framtiden låta anonyma personer med en underordnad roll i en berättelse alltid komma till tals.


Anmälaren vidhåller att publiceringen innebar ett utpekande och en allvarlig kränkning av honom och hans mor samt att han borde ha fått bemöta uppgifterna i artikeln.


Pressens Opinionsnämnds beslut


Nämnden delar PO:s bedömning om artikelns allmänintresse och att det var motiverat att rapportera om problemen mellan den gode mannen och assistenterna. Genom artikeln har anmälaren blivit utpekad som klandervärd. Han har därigenom haft rätt till bemötande. Genom att han inte beretts tillfälle till det har han drabbats av en oacceptabel publicitetsskada. Östgöta Correspondenten skall därför klandras för att genom den anmälda publiceringen ha brutit mot god publicistisk sed.