Insändare fick ej bemötas

mars 1 2005


Exp nr 19/2005 Gotlands TidningarTidningen åsidosatte god publicistisk sed när en kritisk insändare publicerades utan samtidigt bemötande.


Publiceringen

Den 9 juli 2004 publicerade Gotlands Tidningar en insändare med rubriken ”Vilken företagspolicy har (företagsnamn)?”. I insändaren berättades utförligt och på ett kritiskt sätt om hur undermåligt ett företag hade utfört ett arbete hemma hos skribenten och hur illa denne hade blivit behandlad av företagaren då arbetet hade reklamerats. Företagaren hade gång på gång lovat att åtgärda bristerna men sedan brutit löftena och inte hört av sig.

Anmälan

Insändaren anmäldes till Allmänhetens Pressombudsman (PO) av företagaren (A). Han kände sig kränkt av personangreppen i insändaren. Han hade samma dag som han kunde läsa insändaren i tidningen, dvs den 9 juli, tagit del av ett mejl där han erbjöds att senast den 14 juli kommentera innehållet. När han kontaktade redaktionen fick han veta att det hade skett ett misstag som lett till att insändaren tagits in trots att hans synpunkter skulle ha avvaktats. Tidningen hade bett om ursäkt och erbjudit honom att i efterhand bemöta kritiken men han hade avböjt. Han hade efter publiceringen mött negativa reaktioner, både i sin yrkesutövning och privat.

Tidningens yttrande till PO

Gotlands Tidningar beklagade att ett misstag gjort att insändaren tagits in i tidningen innan A fått svara på kritiken. Han hade erbjudits att få ett genmäle publicerat men valt att inte utnyttja den möjligheten.

Anmälarens yttrande till PO

Det hedrade tidningen att man inte försvarade sitt agerande. Det faktum att han hade skadats av publiceringen kvarstod emellertid. Han ansåg inte att det skulle gynna honom att på nytt aktualisera saken genom ett genmäle. Det var omöjligt att ge ett svar på sådana felaktigheter och påhopp som insändaren innehöll.

PO:s beslut

I beslut den 20 oktober 2004 hänsköt PO ärendet till Pressens Opinionsnämnd med följande motivering:

I en insändarspalt bör det vara högt i tak. Det måste finnas utrymme för en folklig debatt och kanske ibland lite yvig kritik. Men det innebär inte att de pressetiska reglerna kan åsidosättas på en insändarsida.

Den anmälda insändaren innehåller skarp kritik mot det anlitade företaget och mot anmälaren som person och yrkesman.

God publicistisk sed i detta fall hade krävt att anmälaren fått tillfälle att samtidigt bemöta kritiken. Detta har också varit tidningens avsikt. Genom det missförstånd som föregått publiceringen har Gotlands Tidningar orsakat anmälaren en oacceptabel publicitetsskada. Det erbjudande om ett genmäle i efterhand som tidningen gett anmälaren är positivt men inte tillräckligt för att reparera den skadan. Gotlands Tidningar bör därför klandras för ett brott mot god publicistisk sed.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Nämnden instämmer i PO:s bedömning och finner att tidningen bör klandras för att ha åsidosatt god publicistisk sed.