Insikt24 klandras för att ha pekat ut åhörare vid rättegång som extremist (anmälare 1 av 6)

januari 15 2024


Mediernas Etiknämnd klandrar Insikt24 för att ha brutit mot god publicistisk sed genom att med namn och bild peka ut besökare vid en förtalsrättegång som vänsterextremister. Publiceringen gjordes utan erforderliga belägg, utan att behovet av bemötande tillgodosågs och utan att den kunde motiveras av allmänintresset.

Insikt24, dnr. 23215, exp. nr. 54/2023

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd klandrar Insikt24 för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Genom beslut den 27 oktober 2023 hänsköt Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot Insikt24.

MO:s beslut hade följande lydelse.

AA har i en anmälan till Allmänhetens Medieombudsman (MO) riktat kritik mot Insikt24:s publicering Detta är extremisterna som stöttade NN [namn angivet] under rättegången, publicerad på mediets sajt insikt24.se den 24 maj 2023.

Vad mediet publicerade

Artikeln inleddes på följande vis:

”Under förtalsrättegången mot AFA-grundaren NN fanns det flera personer på plats som var där för att stötta, försvara och hindra journalister från att fotografera och ställa frågor till AFA-grundaren. Bland annat rör det sig om flera vänsterextremister och journalister med starka kopplingar till den vänsterextrema miljön. Insikt24 avslöjar vilka personerna är.

Under AFA-grundaren och Aftonbladet-skribenten NN:s rättegång under tisdagen, där hen stod åtalad för två fall av förtal, befann sig flera personer på plats för att stötta och försvara den ökände AFA-grundaren. Från klockan åtta på morgonen hade militanta vänsterextremister börjat patrullera på gatorna runt tingsrätten. Väl inne i på tingsrätten hade en liten skara av kameraskygga vänsterextremister dykt upp för att stödja AFA-grundaren.

Före rättegången hade två militanta vänsterextremister attackerat Insikt24:s reporter Christian Peterson med både slag och sparkar, dock kom Insikt24:s reporter Per Björklund till undsättning och vänsterextremisterna valde att fly från platsen, något insikt24 tidigare rapporterat om.”

Därefter radades ett antal namn upp, med text under som beskrev respektive person. Under AA:s namn stod det följande:

”AA undvek kamerorna på samma sätt som resten av vänsterextremisterna. AA förekommer i den vänsterextrema tidningen Brand, där NN är ansvarig utgivare. Tidningen Brand polisanmäldes av

Säkerhetspolisen efter att de hade publicerat instruktionsmanualer för hur man producerar vapen som kan användas i mordbränder. Brottsförebyggande rådet har även bekräftat att Brand bemannas av flera aktiva vänsterterrorister från AFA.”

Övrigt

Anmälaren förekom på två bilder tagna utanför rättssalen. Bildtexten löd:

”En uppspelt AA försöker dölja sitt ansikte med sin mobiltelefon”.

Anmälan

Anmälaren hade i egenskap av privatperson besökt en rättegång i Stockholms tingsrätt, gällande en vän. Under en paus i rättegången förföljdes anmälaren aggressivt av tre olika fotografer som utan att annonsera syfte eller be om tillåtelse aggressivt fotograferade anmälaren medan hen väntade.

Varken motiv till fotograferingen eller tillåtelse för den efterfrågades. Anmälaren signalerade tydligt verbalt och genom att vända sig bort att hen inte ville bli fotograferad och att hen uppfattade situationen som kränkande och obehaglig. I efterhand hade anmälaren förstått att hen blivit utsatt för en aktion med syfte att dokumentera hens närvaro, identifiera hen och hänga ut hen.

I artikeln där anmälarens ansikte och namn förekom fanns ett flertal felaktiga uppgifter såsom att hen skulle vara extremist. Då inga frågor ställdes till anmälaren av något slag och hen aldrig givit medgivande eller tillfrågats inför publiceringen, såg hen det som en djup kränkning.

Anmälaren hade förstått att denna nättidskrift satt i system att hänga ut personer med bild och namn med kränkande epitet utan att undersöka uppgifterna eller kontakta personerna i fråga. Utöver att anmälaren tyckte att det var oerhört obehagligt och oetiskt såg hen en potentiell säkerhetsrisk för sig själv och närstående då denna nätsida verkade vända sig till en radikal högermiljö som historiskt visat sig kapabel till fysiskt och psykiskt våld med syfte att skrämma eller tysta föreställda meningsmotståndare.

Mediets svar

Insikt24 svarade genom ansvarig utgivare Simon O. Pettersson.

Det fanns ett stort allmänintresse av att granska våldsbejakande extremism. NN:s bakgrund inom våldsbejakande AFA var väl känd och inget som hen ställde i fråga. Det fanns också ett intresse av att granska den miljö hen var en del av. AA var en offentlig person som hade ett offentligt politiskt engagemang, bland annat som skribent för tidningen Brand. Hen skrev själv att hens syfte med att besöka rättegången var att stödja just NN, vilket visade att mediet hade förstått sammanhanget rätt.

Hen hade i detta sammanhang möjlighet att besvara frågor om sin närvaro vid rättegången, men valde att avböja. AA lyckades inte påvisa någon som helst felaktighet i rapporteringen. Hen sade sig inte vara extremist, men skrev för den anarkistiska tidningen Brand. Att tidningen Brand, som bland annat hade den nämnde NN som ansvarig utgivare, hörde hemma på den extrema vänsterkanten torde vara helt okontroversiellt. Tidningen nämndes exempelvis i en kunskapsöversikt över den autonoma miljön från Center för våldsbejakande extremism.

Det fanns inget i mediets rapportering som gick utöver normal journalistisk granskning av extrema miljöer. Allmänintresset torde utan vidare vara större än anmälarens privata intresse av att inte bli granskad.

Anmälarens kommentar

Anmälaren hade med namn och bild presenterats på ett nedlåtande sätt och satts i ett sammanhang där hen beskrevs som en våldsbejakande extremist. Utöver att det var direkt förtal hade det även gjort att anmälaren utsatts för brott och skapat en direkt hotbild mot hen och hens familj. Högerextrema Nordfront hade refererat Insikt24:s innehåll och där publicerat anmälarens personnummer. Nordfront var associerat till NMR som Säpo klassade som kapabel att begå terrorattentat. Efter denna publicering hade anmälaren utsatts för brott i from av falska anmälningar till socialtjänsten, en form av grovt ofredande.

Insikt24 hade haft all möjlighet att verifiera uppgifter och få en mer nyanserad bild inför publiceringen. Anmälaren hade aldrig fått någon fråga från Insikt24 om syftet med besöket på rättegången. Inte heller om hur anmälaren ställde sig till publicering med namn och bild och karaktäriseringen av hen som extremist. Anmälaren visade tydligt genom kroppsspråk och gester att hen inte önskade bli fotograferad. Det torde varit självklart att anmälarens syfte var att förbli privat inför besöket av rättegången. En grundläggande demokratisk rättighet.

Det fanns ingen som helst grund för påståendet att anmälaren tillhörde en extrem våldsbejakande politisk miljö. En enkel granskning hade visat att anmälaren är en laglydig och hårt arbetande förälder utan politiska engagemang eller offentliga uppdrag. Hens medverkan i tidskriften Brand gav inte skäl att klassas som extremist. Det var en högst opportunistisk motivering för att möjliggöra en negativ personbeskrivning och offentlig uthängning som passade in i Insikt24:s sensationsivrande narrativ. Frågan om anmälaren var en offentlig person eller inte var dessutom irrelevant då hens syfte med att besöka rättegången var privat och inte av offentlig eller politisk karaktär. Ett personligt stöd var inte detsamma som ett politiskt uppdrag. Ett stöd för en vän som genomgick en personlig prövning var inte samma sak som att ingå i ”en miljö”.

Insikt24:s publicering hade åsamkat anmälaren och hens familj personlig skada i form av en anonym falsk anmälan till socialtjänsten med ogrundade påståenden om anmälarens barn. Utöver det levde anmälaren i dag ständigt med känslan att det fanns personer som ville hen och hens familj illa på grund av Insikt24:s publicering.

Insikt24 hade genom sina medarbetare och reportern offentligt erkänt sig vara väl

medvetna om denna företeelse om falska anmälningar till socialtjänsten och hur det satts i system. En form av brottsligt ofredande som Insikt24:s ansvarige utgivare borde varit medveten om och en brottslighet Insikt24 indirekt medverkat till. Det eventuella allmänintresse som fanns i att veta vem som besökte NN:s rättegång stod inte i proportion till den risk för personlig skada som publiceringen i denna form med negativa epitet innebar. Insikt24 visade på en bristande hänsyn till människors liv genom en publicering som närmast inbjöd till trakasserier och ofredanden. Mer än en skälig rapportering kring en rättegång fungerade artikeln som ett politiskt personregister. Ett missbruk av demokratins grundläggande institutioner: yttrandefriheten, rättsstaten och journalistikens begrepp och praxis. Insikt24 borde avpublicera artikeln omedelbart.

Fortsatt skriftväxling

Insikt24:s utgivare framhöll att mediet endast tog ansvar för den egna publiceringen. Hur Nordfront eller andra aktörer valde att använda Insikt24:s publicerade material hade mediet inget inflytande över. Övriga synpunkter hade redan bemötts i Insikt 24:s första svar på anmälan.

Medieombudsmannens bedömning

Medieombudsmannen ska pröva om den utpekade personen utsatts för en oförsvarlig publicitetsskada. För att avgöra det väger jag allmänintresset, det vill säga allmänhetens rätt till insyn i vissa frågor, mot det eventuella intrånget i den personliga integriteten.

MO prövar endast den anmälda artikeln. Övriga publiceringar som gjorts till följd av Insikt24:s artikel ingår inte i prövningen.

Särskilt om den aktuella publiceringen

Som MO uppfattar saken är publiceringen inte att likna vid en ordinarie journalistisk nyhetsartikel där syftet är att objektivt bevaka en rättegång. Det tycks snarare handla om någon form av antagonism mellan olika politiska ideologier, där ett av syftena är att publicera bild och namn på personer man betraktar som sina politiska motståndare. Detta betyder generellt sett inte att man kan göra avkall på grundläggande medieetiska principer.

Skadan av publiceringen

Anmälaren är utpekad med namn och bild i artikeln. Hen påstås vara vänsterextremist och tidningen hen arbetar för kopplas till terrorism. I artikelns inledning skrivs det om ”militanta vänsterextremister”, även om anmälaren inte direkt pekas ut som sådan.

Publiceringen är stort utgjord och personerna som påstås vara vänsterextremister radas upp i någon form av persongalleri.  

Sammantaget innehåller artikeln skadliga uppgifter för anmälaren. För att avgöra om skadan är försvarlig eller inte tittar MO på allmänintresset, anmälarens ställning, vilka belägg mediet haft för sina påståenden samt möjligheten för den kritiserade att gå i svaromål.

Allmänintresset och anmälarens ställning

Det finns ett allmänintresse av att beskriva rättegångar som gäller förtal. Den person som stämts är en journalist och debattör som verkar i offentligheten. MO har därför inget att invända mot att mediet bevakat den aktuella rättegången. Allmänintresset för att namnge andra personer som funnits på plats vid rättegången, enligt mediet för att de vill stötta den stämda personen, är dock högst begränsat.

Anmälaren har ingen framträdande roll i offentligheten. Hen har som MO förstått saken medverkat eller medverkar i tidningen Brand, en anarkistisk tidning långt ut på vänsterkanten. I den yrkesrollen kan man behöva tåla att kritik riktas mot en och att man namnges i relevanta sammanhang. Såvitt MO förstått saken har anmälaren inte manifesterat, demonstrerat eller på annat sätt gjort opinionsyttringar i samband med rättegången. Hens ställning är därför inte sådan att hen i det aktuella sammanhanget, som vän till en person som stämts, ska behöva tåla att pekas ut med hårda omdömen i medier.

Belägg

Medieombudsmannens roll är primärt inte att avgöra vad som är sant eller falskt i en publicering. MO slår alltså inte fast huruvida påståenden om anmälaren, som att hen är vänsterextremist, stämmer eller inte. I stället tittar jag på vilket underlag, eller belägg, mediet haft för att göra sina påståenden. Ju allvarligare kritik eller påståenden, desto mer vederhäftigt underlag krävs för att namnge någon med skadliga uppgifter. I det aktuella fallet beläggs påståendet att anmälaren är vänsterextremist genom att hen medverkar i tidningen Brand. Även om det är en starkt vänsterpräglad tidning utgör den medverkan i sig inte belägg för att en medarbetare på tidningen är vänsterextremist eller att kopplingar finns till vänsterterrorism. Det krävs fler och tyngre belägg för att göra ett sådant allvarligt påstående riktat mot en person.

Bemötande

En medieetisk grundprincip är att den som är kritiserad i en publicering ska få möjlighet att komma till tals och ge sin version av det som påstås. Anmälaren påpekar att hen inte fått några konkreta frågor alls av Insikt 24:s reportrar i samband med rättegången. Det framgår inte heller av artikeln att Insikt24 givit anmälaren ett rimligt tillfälle att svara på och nyansera kritiken, även om mediets utgivare hävdar det i skriftväxlingen i detta ärende.

Sammanfattande slutsats

Mediet har pekat ut anmälaren med skadliga uppgifter. Det har funnits ett allmänintresse av själva rättegången men ett sådant intresse gällande anmälarens närvaro under rättegången saknas. Anmälarens ställning är inte sådan att hen i det aktuella sammanhanget ska behöva tåla kritik, namngivning och hårda omdömen i en publicering. Beläggen som presenterats för att påstå att anmälaren är vänsterextremist är bristfälliga och anmälaren har såvitt framgått av artikeln inte givits tillräcklig möjlighet att bemöta uppgifterna.

För detta ska Insikt24 klandras. Ärendet hänskjuts därmed till Mediernas Etiknämnd.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Mediet har yttrat sig i nämnden och anfört sammanfattningsvis följande.

Det finns ett stort allmänintresse av att granska våldsbejakande extremism. Inget i rapporteringen går utöver normal journalistisk granskning av extrema miljöer. Allmänintresset torde utan vidare vara större än anmälarens privata intresse av att inte bli granskad.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning och klandrar Insikt24 för att ha brutit mot god publicistisk sed.

I beslutet har deltagit ordförandena Johan Danelius, Kristina Svahn Starrsjö och Christine Lager samt Sanna Gustavsson, utsedd av Publicistklubben, Andreas Ekström, utsedd av Svenska Journalistförbundet, Ingrid Östlund, utsedd av Sveriges Radio, Anna Hjorth, utsedd av Sveriges Tidskrifter, Hermine Coyet Ohlén, utsedd av Sveriges Tidskrifter, Mikael Rothsten, utsedd av Svenska Tidningsutgivareföreningen, Eva Burman, utsedd av Svenska Tidningsutgivareföreningen, Thomas Nilsson, utsedd av Sveriges Television, Nils Hanson, utsedd av Sveriges Television, Göran Ellung, utsedd av TV4, Kajsa Stål, utsedd av TV4, Carina Tenor, utsedd av Utbildningsradion, Kerstin Brunnberg, utsedd av Utbildningsradion, Sven Hagströmer, Filippa Bergin, Ruth Mannelqvist, Robert Hårdh, Göran Collste, Arash Sanari, Laura Hartman, Gertrud Åström och Anders Forkman, representerande allmänheten.