Insikt24 klandras för att ha pekat ut åhörare vid rättegång som extremist (anmälare 3 av 6)

januari 15 2024


Mediernas Etiknämnd klandrar Insikt24 för att ha brutit mot god publicistisk sed genom att med namn och bild peka ut besökare vid en förtalsrättegång som vänsterextremister. Publiceringen gjordes utan erforderliga belägg, utan att behovet av bemötande tillgodosågs och utan att den kunde motiveras av allmänintresset.

Insikt24, dnr. 23217, exp. nr. 56/2023

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd klandrar Insikt24 för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Genom beslut den 27 oktober 2023 hänsköt Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot Insikt24.

MO:s beslut hade följande lydelse.

AC har i en anmälan till Allmänhetens Medieombudsman (MO) riktat kritik mot Insikt24:s publicering Detta är extremisterna som stöttade NN [namn angivet] under rättegången, publicerad på mediets sajt insikt24.se den 24 maj 2023.

Vad mediet publicerade

Publiceringen bestod av en artikel och ett filminslag. Artikeln inleddes på följande vis:

”Under förtalsrättegången mot AFA-grundaren NN fanns det flera personer på plats som var där för att stötta, försvara och hindra journalister från att fotografera och ställa frågor till AFA-grundaren. Bland annat rör det sig om flera vänsterextremister och journalister med starka kopplingar till den vänsterextrema miljön. Insikt24 avslöjar vilka personerna är.

Under AFA-grundaren och Aftonbladet-skribenten NN:s rättegång under tisdagen, där hen stod åtalad för två fall av förtal, befann sig flera personer på plats för att stötta och försvara den ökände AFA-grundaren. Från klockan åtta på morgonen hade militanta vänsterextremister börjat patrullera på gatorna runt tingsrätten. Väl inne i tingsrätten hade en liten skara av kameraskygga vänsterextremister dykt upp för att stödja AFA-grundaren.

Före rättegången hade två militanta vänsterextremister attackerat Insikt24:s reporter Christian Peterson med både slag och sparkar, dock kom Insikt24:s reporter Per Björklund till undsättning och vänsterextremisterna valde att fly från platsen, något insikt24 tidigare rapporterat om.”

Därefter radades ett antal namn upp, med en text under respektive persons namn. En av dem som beskrevs var AC, och under hens namn stod det följande:

”En annan [person] som var på plats för att stötta AFA-grundaren NN var den brottsdömde vänsterextremisten AC. AC kom vid lunchtid och började omedelbart att peka finger mot Insikt24:s reportrar och försökte stoppa journalister från att fotografera. AC var darrig i handen och hade svårt att få ur sig sammanhängande meningar.

Eftersom det var så många journalister på plats kunde AC inte blockera alla fotografer samtidigt. Därför föreslogs det att hen även skulle försöka blockera kamerorna med sina ben.

AC är sedan tidigare dömd för brott mot ordningslagen efter att hen gått fram till några poliser innanför spärrarna vid T-centralen och skrutit om att hen saknat färdbevis när hen skulle åka tunnelbana. Då AC inte kunde visa något färdbevis efter uppmaning från poliserna greps AC och fördes bort utanför spärrarna och i samband med en skyddsvisitation försökte AC frigöra sig från poliserna genom att ha ’krängt med kroppen och ryckt med armen’. Påföljden blev 1 000 kronor i penningböter.

AC är även dömd för skadegörelse efter att ha rivit ner en affisch från Sverigedemokraterna, där påföljden för AC blev dagsböter 80 å 50 kr plus ett skadestånd på 21 000 kronor som skulle betalas till Sverigedemokraterna Stockholm stad. Insikt24 kommer att återkomma till AC brottslighet i ett längre reportage.”

Filmklippet

Till artikeln publicerades en 53 sekunder lång film på anmälaren utanför rättssalen. Flera personer filmade hen och hen höll upp händerna till synes för att dölja sig för kamerorna. Hen visade långfingret mot personerna som filmade, bland annat mot en som MO uppfattar var Insikt24:s reporter. Reportern frågade anmälaren upprepade gånger varför hens händer skakade.

-Du verkar ju helt jävla störd, sa reportern.

-Vad är det här, får de hålla på så här eller, sa anmälaren till någon person som inte syntes i bild.

Reportern skrattade åt anmälaren och sa:

-Hallå det är en till kameraman här, du måste ha tre händer. Eller kör du bara mot mig?

Anmälaren höll upp en mössa och sina händer mot flera fotografer varvid Insikt24:s reporter sa:

-Du gör ditt bästa men tyvärr har vi fler fotografer än bara två så du behöver tre händer om du ska…[slut på klippet]

Under klippet i artikelvyn publicerades en bildtext med lydelsen:

”Video från när AC skakar samtidigt som hen försöker hindra journalister från att filma.”

Övrigt

Mediet publicerade två bilder på AC. Bildtexten löd:

”Den brottsdömde vänsterextremisten AC”.

Anmälan

Anmälaren hade varit åhörare vid en rättegång i Stockholms tingsrätt och blivit trakasserad med otaliga kameror och provokationer av ett mindre gäng journalister. Anmälaren var ingen offentlig person. Tidningen som de högerextrema journalisterna skrev för hette Insikt24. I den hade de publicerat en mängd bilder på anmälaren och skrivit i syfte att hänga ut hen och orsaka skada, samt sprida bilder och information bland våldsamma nazister och personer som drogs till den högerextrema miljön.

Christian Peterson som skrivit artikeln hade dessutom publicerat osanna uppgifter om anmälaren. Hen hade aldrig dömts för våldsbrott. Hen upplevde detta mycket kränkande och ville begära att materialet togs bort samt att det publicerade förtalet (om brott anmälaren aldrig begått) bemöttes proportionerligt med den skada det åsamkade. 

Mediets svar

Insikt24 svarade genom ansvarig utgivare Simon O. Pettersson, som i huvudsak anförde följande.

AC hade inte påvisat att något i artikeln var felaktigt. Mediet skrev korrekt att hen var dömd för skadegörelse och våldsamt motstånd. AC hade själv sökt uppmärksamhet för sin aktivism, genom att svara på frågor i flera medier, och måste därför tåla en viss granskning. Allmänintresset för en sådan granskning var långt större än AC:s privata intresse av att inte bli granskad.

Ytterligare skriftväxling

Anmälaren framhöll att det som skrivits var felaktigt. Hen hade aldrig blivit dömd för våldsamt motstånd och avsändaren av detta påstående (Insikt24) gjorde sig i och med den publiceringen skyldig till förtal. 

Mediet yttrade sig slutligt där utgivaren påpekade att hens första yttrande i ärendet för Insikt24:s räkning öppnade för ett missförstånd. Insikt24 skrev korrekt i artikeln att AC dömts för brott mot ordningslagen och skadegörelse. Det ogillade åtalet om våldsamt motstånd nämndes över huvud taget inte i artikeln och kunde därför inte vara föremål för MO:s bedömning. Anmälaren hade själv yttrat sig om den aktivism för vilken hen blev lagförd i Arbetaren och Flamman.

Medieombudsmannens bedömning

Medieombudsmannen ska pröva om en utpekad person utsatts för en oförsvarlig publicitetsskada. För att avgöra det vägs allmänintresset, det vill säga allmänhetens rätt till insyn i vissa frågor, mot det eventuella intrånget i den personliga integriteten.

Huruvida något utgör förtal är en fråga för rättsväsendet och inte något som MO prövar. I ärendets skriftväxling förekommer en diskussion om brottsrubriceringen ”våldsamt motstånd”, men då detta inte nämns i den anmälda publiceringen ingår det inte i Medieombudsmannens prövning.

Skadan av publiceringen

Anmälaren är utpekad med namn och bild i artikeln. Det påstås att hen är vänsterextremist, att hen dömts för brott mot ordningslagen efter att hen konfronterat poliser vid en plankning i tunnelbanan, samt för skadegörelse då hen rivit ner affischer som gjort reklam för Sverigedemokraterna. I artikelns inledning skrivs det om ”militanta vänsterextremister”, även om anmälaren inte direkt pekas ut som sådan.

Vidare, i den film som publicerats, framhåller Insikt24 att anmälarens händer skakar och reportern säger bland annat: ”Du verkar ju helt jävla störd.”

Publiceringen är stort utgjord och personerna som påstås vara vänsterextremister radas upp i någon form av persongalleri.  

Sammantaget är dessa uppgifter skadliga för anmälaren. För att avgöra om skadan är försvarlig eller inte tittar MO på allmänintresset, anmälarens ställning, vilka belägg mediet haft för sina påståenden samt möjligheten för den kritiserade att gå i svaromål.

Allmänintresset och anmälarens ställning

Det finns ett allmänintresse av att beskriva rättegångar som gäller förtal. Den person som stämts är en journalist och debattör som verkar i offentligheten. MO har såldes inget att invända mot att mediet bevakat den aktuella rättegången. Allmänintresset för att namnge personer som funnits på plats vid rättegången, enligt mediet för att stötta personen som stämts, är mer begränsat.

Anmälaren har såvitt MO uppfattat saken ingen formell ställning i offentligheten. Hen har dömts till böter två gånger, och skadestånd i det ena fallet. Hen har vid några tillfällen låtit sig intervjuas, bland annat om domen gällande skadegörelse när hen rivit ner SD-affischer.

Det senare öppnar för att hen skulle kunna behöva tåla att svara för den handlingen i medier, men det betyder inte att hen givet sin ställning, i ett helt annat sammanhang, måste tåla namngivning, att bli filmad och få kritiska tillmälen i publiceringen.

Belägg

Medieombudsmannens roll är primärt inte att avgöra vad som är sant eller falskt i en publicering. MO slår alltså inte fast huruvida påståenden som görs, som att anmälaren är en vänsterextremist, stämmer eller inte. I stället tittar jag på vilket underlag, eller belägg, mediet haft för att göra sina påståenden. Ju allvarligare kritik eller påståenden, desto mer vederhäftigt underlag krävs för att namnge någon med skadliga uppgifter. I det aktuella fallet beläggs inte påståendet att anmälaren skulle vara vänsterextremist. Att hen dömts för brott mot ordningslagen efter en plankning samt för att ha rivit ner affischer skulle möjligtvis kunna utgöra belägg för att hen är aktivist eller motsvarande, men ur ett medieetiskt perspektiv är det inte ett tillräckligt underlag för att hen ska ges det mer allvarliga epitetet extremist.

Bemötande

En medieetisk grundprincip är att den som är kritiserad i en publicering ska få möjlighet att komma till tals och ge sin version av det som påstås. Det framgår inte av artikeln att Insikt24 givit anmälaren ett rimligt tillfälle att svara på och nyansera kritiken. I den film som publicerats ställs inga kritiska frågor till anmälaren gällande de saker som påstås om hen i publiceringen i övrigt.

Särskilt om filmen

Att höra mediets reporter uttala ”du är ju helt jävla störd” till en person som granskas är anmärkningsvärt. Detta gäller oavsett vad anmälaren sagt och gjort tidigare eller i samma film. Det ger vid handen att publiceringen snarare är någon form av konfrontation med en antagonist än en objektiv journalistisk publicering. Oavsett vilket är det skadligt för anmälaren att utstå okvädningsord i publiceringen.

Sammanfattande slutsats

Mediet har pekat ut anmälaren med skadliga uppgifter. Det har funnits ett allmänintresse av själva rättegången men motsvarande intresse för att namnge anmälaren med kritiska omdömen är i sammanhanget högst begränsat. Tillräckliga belägg för att påstå att anmälaren är vänsterextremist har inte presenterats och anmälaren har såvitt framgått inte givits möjlighet att bemöta uppgifterna. Däremot har hen fått utstå okvädningsord i publiceringen.

För ovanstående ska Insikt24 klandras. Ärendet hänskjuts därför till Mediernas Etiknämnd.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Mediet har yttrat sig i nämnden och anfört sammanfattningsvis följande.

Anmälaren har inte påvisat något i artikeln som är felaktigt. Hen har själv sökt uppmärksamhet för sin aktivism och måste därför tåla en viss granskning. Allmänintresset för en sådan granskning är långt större än hens privata intresse av att inte bli granskad.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning och klandrar Insikt24 för att ha brutit mot god publicistisk sed.                                                                 

I beslutet har deltagit ordförandena Johan Danelius, Kristina Svahn Starrsjö och Christine Lager samt Sanna Gustavsson, utsedd av Publicistklubben, Andreas Ekström, utsedd av Svenska Journalistförbundet, Ingrid Östlund, utsedd av Sveriges Radio, Anna Hjorth, utsedd av Sveriges Tidskrifter, Hermine Coyet Ohlén, utsedd av Sveriges Tidskrifter, Mikael Rothsten, utsedd av Svenska Tidningsutgivareföreningen, Eva Burman, utsedd av Svenska Tidningsutgivareföreningen, Thomas Nilsson, utsedd av Sveriges Television, Nils Hanson, utsedd av Sveriges Television, Göran Ellung, utsedd av TV4, Kajsa Stål, utsedd av TV4, Carina Tenor, utsedd av Utbildningsradion, Kerstin Brunnberg, utsedd av Utbildningsradion, Sven Hagströmer, Filippa Bergin, Ruth Mannelqvist, Robert Hårdh, Göran Collste, Arash Sanari, Laura Hartman, Gertrud Åström och Anders Forkman, representerande allmänheten.