Insikt24 klandras för att ha pekat ut åhörare vid rättegång som extremist (anmälare 4 av 6)

januari 15 2024


Mediernas Etiknämnd klandrar Insikt24 för att ha brutit mot god publicistisk sed genom att med namn och bild peka ut besökare vid en förtalsrättegång som vänsterextremister. Publiceringen gjordes utan erforderliga belägg, utan att behovet av bemötande tillgodosågs och utan att den kunde motiveras av allmänintresset.

Insikt24, dnr. 23218, exp. nr. 57/2023

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd klandrar Insikt24 för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Genom beslut den 27 oktober 2023 hänsköt Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot Insikt24.

MO:s beslut hade följande lydelse.

AD har i en anmälan till Allmänhetens Medieombudsman (MO) riktat kritik mot Insikt24:s publicering Detta är extremisterna som stöttade NN [namn angivet] under rättegången, publicerad på mediets sajt, insikt24.se, den 24 maj 2023.

Vad mediet publicerade

Artikeln inleddes på följande vis:

”Under förtalsrättegången mot AFA-grundaren NN fanns det flera personer på plats som var där för att stötta, försvara och hindra journalister från att fotografera och ställa frågor till AFA-grundaren. Bland annat rör det sig om flera vänsterextremister och journalister med starka kopplingar till den vänsterextrema miljön. Insikt24 avslöjar vilka personerna är.

Under AFA-grundaren och Aftonbladet-skribenten NN:s rättegång under tisdagen, där hen stod åtalad för två fall av förtal, befann sig flera personer på plats för att stötta och försvara den ökände AFA-grundaren. Från klockan åtta på morgonen hade militanta vänsterextremister börjat patrullera på gatorna runt tingsrätten. Väl inne i tingsrätten hade en liten skara av kameraskygga vänsterextremister dykt upp för att stödja AFA-grundaren.

Före rättegången hade två militanta vänsterextremister attackerat Insikt24:s reporter Christian Peterson med både slag och sparkar, dock kom Insikt24:s reporter Per Björklund till undsättning och vänsterextremisterna valde att fly från platsen, något Insikt24 tidigare rapporterat om.”

Därefter radades ett antal namn upp, med text under respektive persons namn. Först i raden var AD, och efter hens namn stod det följande:

”Den förste vänsterextremisten som var på plats inne på Stockholms tingsrätt, för att stötta NN under rättegången, var AD som bland annat är upphovsmakaren till det feministiska projektet ’X’. AD:s karriär som feminist fick dock ett abrupt slut när bidragen från Allmänna Arvsfonden tog slut. AD var klädd med keps och solglasögon för att dölja sitt ansikte så mycket som möjligt och var konstant bredvid NN för att vid upprepade tillfällen försöka hindra flera journalister från att fota, filma och ställa frågor till NN. När kamerorna istället riktades mot AD försökte hen undvika att fångas på bild. Troligtvis på grund av att hen inte ville sammanblanda sitt vänsterextrema engagemang med sin offentliga roll som en ’oskyldig’ feminist i mainstreammedier.

Efter att AD blev omnämnd i sociala medier valde hen att stänga ned sin hemsida, sina sociala medier samtidigt som hen försökte dölja sin identitet på diverse söktjänster som Ratsit.”

Övrigt

Mediet publicerade en bild på AD utanför rättssalen, bredvid NN. Bildtexten löd: ”AD försökte skydda AFA-grundaren NN från kritiska frågor från journalister.”

Anmälan

Anmälaren anförde att hen närvarade vid en väns rättegång och att hen nu hade hängts ut i Insikt24 utan anledning. Artikeln innehöll anmälarens namn, bild och flera osanningar.

Mediets svar

Insikt24 svarade genom ansvarig utgivare Simon O. Pettersson som anförde i huvudsak följande.

AD var en offentlig person som fått ett brett genomslag, inte minst som feministisk debattör. Den som googlade hens namn fann ett stort antal pressklipp från stora tidningar. Det fanns ett allmänintresse av att granska en sådan person. Anmälaren specificerade inte närmare vad hen var missnöjd med. Allt i artikeln var sant.

Anmälarens kommentar

Att anmälaren var en offentlig person i sitt yrkesliv som projektledare var knappast samma sak som att hen var en offentlig person när hen följde med en vän till en rättegång. Anmälaren var där som privatperson, hen agerade inte offentligt och det var en kränkning att publicera namn, bilder och privat information om hen. Samma information spreds av Insikt24 och andra högerextrema konton på sociala medier.

Publiceringen var uppenbarligen synkroniserad med nazistiska NMR:s sajt där samma bilder och information förekom. Två dagar efter publiceringen inkom en anonym orosanmälan angående anmälarens dotter, uppenbart påhittad, där en ”granne” som inte existerade hade sett anmälarens barn knarka (socialtjänsten uppmanade anmälaren att polisanmäla). Detta var en del av en koordinerad kampanj där Insikt24 stod som dirigent.

Avsikten med publiceringen var att dra i gång ett drev som skulle skrämma anmälaren. Detta var totalt ovärdigt ett demokratiskt samhälle med yttrandefrihet. Insikt 24:s agerande gick därför inte i linje med god publicistisk sed, det var till och med svårt att se att det var fråga om publicistisk verksamhet.

Att bli uthängd för att anmälaren befann sig i en tingsrättslokal var uppenbart en kränkning av anmälarens integritet och privatliv, likaså att kalla hen vänsterextremist.

Ytterligare skriftväxling

Mediet framhöll att mediet hade fullständig publicistisk integritet och att man självständigt fattade publicistiska beslut. Någon koordinering med andra sajter förekom inte. Anmälaren försökte upprätta en godtycklig gräns för vilka typer av sammanhang hen ansåg skulle vara föremål för granskning. En granskning där den granskade själv bestämde vad som skulle granskas var knappast värd namnet. AD skrev själv i sin anmälan att hen närvarade vid rättegången för att stödja en vän – något som motsvarade mediets beskrivning och det var minst sagt talande med tanke på att vännen i fråga var en veteran inom den våldsbejakande vänsterextremismen.

Anmälaren yttrade sig slutligt och anförde att Insikt24 kunde försöka friskriva sig från skuld till olagligheter (såsom falska orosanmälningar) eller andra former av trakasserier som följde av mediets publiceringar.

Faktum kvarstod att deras publiceringar skedde synkroniserat med en rad sociala medier-konton, sociala medie-kanaler och hemsidor kopplade till högerextrema organisationer som till exempel nazistiska NMR, som gjort sig skyldig till politiska mord och bombdåd. Anmälarens väns politiska åsikter var knappast relevanta för huruvida det förelåg ett allmänintresse av anmälarens närvaro på en rättegång. Det försvarade inte publicering av bilder och privat information om anmälaren.

Medieombudsmannens bedömning

Medieombudsmannen ska pröva om en utpekad person utsatts för en oförsvarlig publicitetsskada. För att avgöra det vägs allmänintresset, det vill säga allmänhetens rätt till insyn i vissa frågor, mot det eventuella intrånget i den personliga integriteten.

MO granskar endast den anmälda publiceringen, övriga följdpubliceringar eller skeenden efter Insikt24:s artikel ingår inte i min prövning.

Särskilt om den aktuella publiceringen
Som MO uppfattar saken är publiceringen inte att likna vid en ordinarie journalistisk nyhetsartikel där syftet är att objektivt bevaka en rättegång. Det tycks snarare handla om någon form av antagonism mellan olika politiska ideologier, där ett av syftena är att publicera bild och namn på personer man betraktar som sina politiska motståndare. Detta betyder generellt sett inte att man kan göra avkall på grundläggande medieetiska principer.

Skadan av publiceringen

Anmälaren är utpekad med namn och bild i artikeln. Det påstås bland annat att hen är vänsterextremist. I artikelns inledning skrivs det om ”militanta vänsterextremister”, även om anmälaren inte direkt pekas ut som sådan. Det står att anmälaren försökt dölja sitt ansikte utanför rättssalen: ”Troligtvis på grund av att hen inte ville sammanblanda sitt vänsterextrema engagemang med sin offentliga roll som en ’oskyldig’ feminist i mainstreammedier”.

Publiceringen är stort utgjord och personerna som påstås vara vänsterextremister radas upp i någon form av persongalleri.  

Sammantaget är dessa uppgifter skadliga för anmälaren. För att avgöra om skadan är försvarlig eller inte tittar MO på allmänintresset, anmälarens ställning, vilka belägg mediet haft för sina påståenden samt möjligheten för den kritiserade att bemöta uppgifterna.

Allmänintresset och anmälarens ställning

Det finns ett allmänintresse av att beskriva rättegångar som gäller förtal. Den person som stämts är en journalist och debattör som verkar i offentligheten. MO har därför inget att invända mot att mediet bevakat den aktuella rättegången. Allmänintresset för att namnge vänner som funnits vid den stämda personens sida är dock mer begränsat.

Anmälaren har som MO förstått saken haft en viss roll i offentligheten, främst som debattör i feministiska frågor. Att hen därför, givet sin ställning, i ett helt annat sammanhang – som åskådare vid den aktuella rättegången – ska behöva tåla att namnges och märkas som politisk extremist är ur ett medieetiskt perspektiv högst tveksamt. Att närvara vid en rättegång som åhörare eller vän kan inte per automatik liknas vid att torgföra åsikter i offentligheten, som vid en manifestation, demonstration eller liknande. Det sistnämnda hade kunnat medföra att anmälaren behövt tåla kritisk mediebevakning, men det är alltså inte fallet här.

Belägg

Medieombudsmannens roll är primärt inte att avgöra vad som är sant eller falskt i en publicering. MO avgör alltså inte huruvida påståenden som görs, som att anmälaren är en vänsterextremist, stämmer eller inte. I stället tittar MO på vilket underlag, eller belägg, mediet haft för att göra sina påståenden. Ju allvarligare kritik eller påståenden, desto mer vederhäftigt underlag krävs för att namnge någon med skadliga uppgifter.

I det aktuella fallet beläggs påståendet att anmälaren är vänsterextremist mycket vagt. Att hen varit upphovsman till ett feministiskt projekt som lagts ned då medlen från Allmänna arvsfonden tagit slut är ur ett medieetiskt perspektiv inte ett tillräckligt underlag för att göra ett så allvarligt påstående om en namngiven person.

Bemötande

En medieetisk grundprincip är att den som är kritiserad i en publicering ska få möjlighet att komma till tals och ge sin version av det som påstås. Ju allvarligare kritik eller omdömen, desto mer generöst bör mediet vara i bemötandefrågan. Det framgår inte av artikeln att Insikt24 givit anmälaren ett rimligt tillfälle att nyansera kritiken.

Sammanfattande slutsats

Mediet har pekat ut anmälaren med skadliga uppgifter. Det har funnits ett allmänintresse av själva rättegången men motsvarande intresse kring anmälaren i egenskap av vän till personen som stämts i målet är högst begränsat. Även om anmälaren har en viss ställning i offentligheten är den inte sådan att hen ska behöva tåla hårda omdömen i det aktuella sammanhanget. Beläggen för att påstå att anmälaren är vänsterextremist är bristfälliga och anmälaren har såvitt framgått inte givits en acceptabel möjlighet att bemöta uppgifterna.

För detta bör Insikt24 klandras. Ärendet hänskjuts därmed till Mediernas Etiknämnd.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Mediet har yttrat sig i nämnden och anfört sammanfattningsvis följande.

Anmälaren är en offentlig person som fått ett brett genomslag. Det finns ett allmänintresse av att granska en sådan person. Allt i artikeln är sant.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning och klandrar Insikt24 för att ha brutit mot god publicistisk sed.                                                                         

I beslutet har deltagit ordförandena Johan Danelius, Kristina Svahn Starrsjö och Christine Lager samt Sanna Gustavsson, utsedd av Publicistklubben, Andreas Ekström, utsedd av Svenska Journalistförbundet, Ingrid Östlund, utsedd av Sveriges Radio, Anna Hjorth, utsedd av Sveriges Tidskrifter, Hermine Coyet Ohlén, utsedd av Sveriges Tidskrifter, Mikael Rothsten, utsedd av Svenska Tidningsutgivareföreningen, Eva Burman, utsedd av Svenska Tidningsutgivareföreningen, Thomas Nilsson, utsedd av Sveriges Television, Nils Hanson, utsedd av Sveriges Television, Göran Ellung, utsedd av TV4, Kajsa Stål, utsedd av TV4, Carina Tenor, utsedd av Utbildningsradion, Kerstin Brunnberg, utsedd av Utbildningsradion, Sven Hagströmer, Filippa Bergin, Ruth Mannelqvist, Robert Hårdh, Göran Collste, Arash Sanari, Laura Hartman, Gertrud Åström och Anders Forkman, representerande allmänheten.