Insikt24 klandras för att ha pekat ut åhörare vid rättegång som extremist (anmälare 6 av 6)

januari 15 2024


Mediernas Etiknämnd klandrar Insikt24 för att ha brutit mot god publicistisk sed genom att med namn och bild peka ut besökare vid en förtalsrättegång som vänsterextremister. Publiceringen gjordes utan erforderliga belägg, utan att behovet av bemötande tillgodosågs och utan att den kunde motiveras av allmänintresset.

Insikt24, dnr. 23240, exp. nr. 59/2023

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd klandrar Insikt24 för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Genom beslut den 27 oktober 2023 hänsköt Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot Insikt24.

MO:s beslut hade följande lydelse.

AF har i en anmälan till Allmänhetens Medieombudsman (MO) riktat kritik mot Insikt24:s publicering Detta är extremisterna som stöttade NN [namn angivet] under rättegången, publicerad på mediets sajt insikt24.se den 24 maj 2023.

Vad mediet publicerade

Artikeln inleddes på följande vis:

”Under förtalsrättegången mot AFA-grundaren NN fanns det flera personer på plats som var där för att stötta, försvara och hindra journalister från att fotografera och ställa frågor till AFA-grundaren. Bland annat rör det sig om flera vänsterextremister och journalister med starka kopplingar till den vänsterextrema miljön. Insikt24 avslöjar vilka personerna är.

Under AFA-grundaren och Aftonbladet-skribenten NN:s rättegång under tisdagen, där hen stod åtalad för två fall av förtal, befann sig flera personer på plats för att stötta och försvara den ökände AFA-grundaren. Från klockan åtta på morgonen hade militanta vänsterextremister börjat patrullera på gatorna runt tingsrätten. Väl inne i på tingsrätten hade en liten skara av kameraskygga vänsterextremister dykt upp för att stödja AFA-grundaren.

Före rättegången hade två militanta vänsterextremister attackerat Insikt24:s reporter Christian Peterson med både slag och sparkar, dock kom Insikt24:s reporter Per Björklund till undsättning och vänsterextremisterna valde att fly från platsen, något insikt24 tidigare rapporterat om.”

Därefter radades ett antal namn upp, med text under varje namn där respektive person beskrevs. Under AF:s namn stod det följande:

”AF som är kollega till NN på Aftonbladet fanns även på plats för att visa sitt stöd för den åtalade AFA-grundaren. AF skulle visa sig vara hysterisk när journalister fotograferade hen och NN, då AF vid flera tillfällen gestikulerade med sina armar. Hen hade på sig solglasögon under hela rättegången men tog vid ett kort tillfälle av sig dessa. Då gick vår kameraman fram och fotograferade hens ansikte.

AF skriver frekvent på Aftonbladets kultursida och har även, likt Sveriges Radios journalist AB som var på plats, skrivit för flera vänsterextrema tidningar såsom Arbetaren och kommunistiska Flamman.”

Övrigt

Två bilder tagna utanför rättssalen föreställde anmälaren. Bildtexten löd:

”AF tar snabbt på sig sina glasögon för att minska risken att bli igenkänd av alternativmedia.”

Anmälan

Anmälaren följde som privatperson med en vän som stöd på dennes rättegång. Hen bar solglasögon för att inte bli igenkänd och talade inte med någon reporter. Dagen efter publicerade sajten Insikt24 bilder, personnummer och information om anmälaren, information som sedan spreds till andra sajter och fick obehagliga konsekvenser för anmälaren och hens familj. Informationen hade inget allmänintresse utan var i stället en kränkning av anmälarens och hens familjs integritet.

Mediets svar

Insikt24 svarade genom ansvarig utgivare Simon O. Pettersson.

AF var en offentlig person både i kraft av att vara skribent i bland annat Aftonbladet och genom sin roll som medieforskare. Det fanns därför ett allmänintresse av att granska AF. Hen hade i sin anmälan inte kunnat peka på något felaktigt eller olämpligt i Insikt24:s artikel. Därutöver vidgick AF själv i sin anmälan sin koppling till NN, vilket snarast torde understryka artikelns poäng.

Anmälarens kommentar

Att anmälaren var en av drygt 78 000 högskoleanställda gjorde inte hen till en offentlig person. Att hen vid en handfull gånger det senaste decenniet skrivit om ett specifikt land för tidningen Aftonbladet gjorde inte heller hen till en offentlig person i alla sammanhang. Rörande rättegången hen besökte tillsammans med en vän, så var hen i allra högsta grad där som privatperson och hen gjorde det mycket klart för alla närvarande.

Ändå publicerade Insikt24 namn, bilder och personlig information om anmälaren. Samma information som publicerades av Insikt24 spreds även till andra högerextrema sociala medie-konton och publikationer. Publiceringen i Insikt24 var uppenbarligen synkad med bland andra nazistiska NMR:s sajt nordfront.se där samma bilder och information förekom. I samband med publiceringen inkom dessutom en uppenbart påhittad orosanmälan till socialtjänsten rörande misstanke om missbruk och våld i hemmet, en anmälan som hade gått ut över anmälarens barn.

Publiceringen i Insikt24 kunde inte ses som annat än en del i en koordinerad kampanj med avsikt att skrämma anmälaren och övriga som deltog som privatpersoner vid rättegången. Att bilder och information om anmälaren publicerats utan hens samtycke i en rad högerextrema kanaler var givetvis inte i linje med god publicistisk sed.

Fortsatt skriftväxling

Utgivaren för Insikt24 framhöll att anmälarens påstående om att publiceringen var koordinerad inte stämde. Det enda konkreta exempel som gavs på detta var att Nordfront hade använt sig av Insikt24:s material för en egen artikel. Den som läste Nordfronts artikel kunde dock med enkelhet se att det rörde sig om en slarvig och icke-professionell så kallad rewrite, helt byggd på det material som Insikt24 publicerat. Publikationen i fråga hänvisade dessutom direkt till Insikt24:s artikel. Någon annan koordinering än att skribenten råkat läsa mediets artikel var alltså inte nödvändig för att förklara varför Nordfront publicerat sin artikel. Det var att beklaga om anmälaren fått motta en falsk orosanmälan, men Insikt24 hade inte skrivit något om hens barn, hens föräldraroll eller på annat sätt uppmanat till ett sådant beteende.

Mediet hade enbart skrivit om hens stöd till NN. Att en person med anknytning till både universitets- och medievärlden visade sitt stöd till en känd våldsbejakande vänsterextremist var av uppenbart allmänintresse. Det inre sammanhanget i anmälarens argumentation för sin privata roll måste också sägas ha betydande brister. Å ena sidan ansåg hen sig ha varit där som en privatperson, å andra sidan ansåg hen att publiceringen hade för ”avsikt att skrämma mig [AF] och övriga som deltog som privatpersoner.” Skulle publiceringen skrämma anmälaren från att ha privata, och ej politiska, kontakter? Vilket politiskt syfte skulle det tjäna?

Medieombudsmannens bedömning

Medieombudsmannen ska pröva om den utpekade personen utsatts för en oförsvarlig publicitetsskada. För att avgöra det väger jag allmänintresset, det vill säga allmänhetens rätt till insyn i vissa frågor, mot det eventuella intrånget i den personliga integriteten.

MO tittar endast på den anmälda artikeln. Övriga publiceringar som gjorts av andra medier efter Insikt24:s artikel ingår inte i prövningen.

Särskilt om den aktuella publiceringen

Som MO uppfattar saken är publiceringen inte att likna vid en ordinarie journalistisk nyhetsartikel där syftet är att objektivt bevaka en rättegång. Det tycks snarare handla om någon form av antagonism mellan olika politiska ideologier, där ett av syftena är att publicera bild och namn på personer man betraktar som sina politiska motståndare. Detta betyder generellt sett inte att man kan göra avkall på grundläggande medieetiska principer.

Skadan av publiceringen

Anmälaren är utpekad med namn och bild i artikeln. Hen påstås vara vänsterextremist. I artikelns inledning skrivs det om ”militanta vänsterextremister”, även om anmälaren inte direkt pekas ut som sådan. I artikeln står att hen blev hysterisk när journalister fotograferade hen.

Publiceringen är stort utgjord och personerna som påstås vara vänsterextremister radas upp i någon form av persongalleri.  

Sammantaget är ovanstående skadliga uppgifter för anmälaren. För att avgöra om skadan är försvarlig eller inte tittar MO på allmänintresset, anmälarens ställning, vilka belägg mediet haft för sina påståenden samt möjligheten för den kritiserade att gå i svaromål.

Allmänintresset och anmälarens ställning

Det finns ett allmänintresse av att beskriva rättegångar som gäller förtal. Den person som stämts är en journalist och debattör som verkar i offentligheten. MO har såldes inget att invända mot att mediet bevakat den aktuella rättegången. Allmänintresset för att namnge andra personer som funnits på plats vid rättegången, för att de vill stötta den stämda personen, är dock högst begränsat.

Anmälaren har ingen tung roll i offentligheten. Hen arbetar som MO förstått saken inom universitetsvärlden och har ibland skrivit artiklar om ett specifikt land för Aftonbladet. Enligt mediet har hen också medverkat i tidningar med vänsterprägel, som Arbetaren och Flamman. Det är ingen position som gör att hen ska behöva tåla namngivning, kritik och hårda omdömen i det aktuella sammanhanget. Att närvara vid en rättegång som åhörare eller vän kan inte per automatik liknas vid att torgföra åsikter i offentligheten, som vid en manifestation, demonstration eller liknande. Det sistnämnda hade kunnat medföra att anmälaren behövt tåla kritisk mediebevakning, men det är alltså inte fallet här.

Belägg

Medieombudsmannens roll är primärt inte att avgöra vad som är sant eller falskt i en publicering. MO slår alltså inte fast huruvida påståenden som görs, som att anmälaren är en vänsterextremist, stämmer eller inte. I stället tittar jag på vilket underlag, eller belägg, mediet haft för att göra sina påståenden. Ju allvarligare kritik eller påståenden, desto mer vederhäftigt underlag krävs för att namnge någon med skadliga uppgifter.

I det aktuella fallet beläggs inte påståendet att anmälaren är vänsterextremist mer än att hen arbetat för Aftonbladet samt skrivit artiklar för Arbetaren och Flamman. Det utgör i sig inte ett tillräckligt underlag för det allvarliga påståendet att anmälaren skulle vara extremist.

Bemötande

En medieetisk grundprincip är att den som är kritiserad i en publicering ska få möjlighet att komma till tals och ge sin version av det som påstås. Ju allvarligare kritik eller omdömen, desto mer generöst bör mediet vara med att erbjuda ett bemötande. Det framgår inte av artikeln att Insikt24 givit anmälaren ett rimligt tillfälle att svara på och nyansera kritiken.

Sammanfattande slutsats

Mediet har pekat ut anmälaren med skadliga uppgifter. Det har funnits ett allmänintresse av själva rättegången men ett sådant intresse har saknats gällande anmälarens närvaro under densamma. Anmälarens ställning är inte sådan att hen i det aktuella sammanhanget ska behöva tåla kritik, namngivning och hårda omdömen. Beläggen som presenterats för att påstå att anmälaren är vänsterextremist är inte tillräckliga och anmälaren har såvitt framgått inte givits en god möjlighet att bemöta uppgifterna.

För detta ska Insikt24 klandras. Ärendet hänskjuts därmed till Mediernas Etiknämnd.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Mediet har yttrat sig i nämnden och anfört sammanfattningsvis följande.

Anmälaren är en offentlig person. Det finns därför ett allmänintresse av att granska hen. Anmälaren har inte kunnat peka på något felaktigt eller olämpligt i artikeln.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning och klandrar Insikt24 för att ha brutit mot god publicistisk sed.                                                                            

I beslutet har deltagit ordförandena Johan Danelius, Kristina Svahn Starrsjö och Christine Lager samt Sanna Gustavsson, utsedd av Publicistklubben, Andreas Ekström, utsedd av Svenska Journalistförbundet, Ingrid Östlund, utsedd av Sveriges Radio, Anna Hjorth, utsedd av Sveriges Tidskrifter, Hermine Coyet Ohlén, utsedd av Sveriges Tidskrifter, Mikael Rothsten, utsedd av Svenska Tidningsutgivareföreningen, Eva Burman, utsedd av Svenska Tidningsutgivareföreningen, Thomas Nilsson, utsedd av Sveriges Television, Nils Hanson, utsedd av Sveriges Television, Göran Ellung, utsedd av TV4, Kajsa Stål, utsedd av TV4, Carina Tenor, utsedd av Utbildningsradion, Kerstin Brunnberg, utsedd av Utbildningsradion, Sven Hagströmer, Filippa Bergin, Ruth Mannelqvist, Robert Hårdh, Göran Collste, Arash Sanari, Laura Hartman, Gertrud Åström och Anders Forkman, representerande allmänheten.