Jämtlands Tidning klandras för nedsättande och kränkande uppgifter

mars 10 2021


Mediernas Etiknämnd klandrar Jämtlands Tidning för att ha brutit mot god publicistisk sed. I de publicerade opinionstexterna framkommer flera för anmälaren nedsättande och kränkande uppgifter. Nämnden anser att uttrycken är så pass grova och smädande att tidningen passerat gränsen för vad som är pressetiskt försvarbart, även med beaktande av att publiceringarna är opinionsartiklar.

Jämtlands Tidning, exp. nr. 10/2021, dnr. 20292

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd klandrar Jämtlands Tidning för att ha brutit mot god publicistisk sed.Genom beslut den 26 oktober 2020 hänsköt Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot Jämtlands Tidning.

MO:s beslut hade följande lydelse.

Vad Jämtlands Tidning publicerade

Den 20 augusti 2020 publicerade Jämtlands Tidning en artikel med rubriken Kindberg spökskrev försvarstal – ute nu. Den 25 augusti 2020 publicerade tidningen ytterligare en artikel med rubriken En megaloman mytoman – Och vem ställer politikerna till svars?

Den första artikeln publicerades i papperstidningen och i E-tidningen. Den andra artikeln publicerades i E-tidningen.

Den första artikeln var en bokrecension av Daniel Kindbergs självbiografi ”Mitt liv: Inget försvarstal”. Recensionen var skriven av en av tidningens reportrar. Under rubrik och ingress inleddes artikeltexten med följande mening:

”Boken är ett ytterst tveksamt litterärt alster som närmast borde heta en psykopats bekännelser.”

Därefter följde en sammanfattning om vad boken handlade om och artikelförfattarens reflektioner efter att ha läst boken.

Den andra artikeln var skriven av tidningens chefredaktör och ansvarige utgivare Ralph Rentzsch.

Av ingressen framgick att tidningen av misstag hade publicerat fel version av recensionen. Den publicerade versionen hade ändrats som ett skämt. Det var väldigt olyckligt. Inte på grund av den mening som hade inlett recensionen, utan för att det inträffade hade drabbat recensenten.

Av artikeltexten följde att recensenten hade drabbats oförskyllt av det inträffade och att Ralph Rentzsch tog på sig allt ansvar för misstaget.

Därefter framgick att Ralph Rentzsch själv hade läst boken. Läsningen hade varit en plåga eftersom han sällan hade plöjt igenom något så illa redigerat och skrivet.

”Men, en psykopats bekännelser är det inte. Snarare en megaloman mytomans.”

Boken var just ett försvarstal. Det han hade funderat mest över efter att ha läst boken var vilka psyktest och uppföljningar inom officerskåren som gjordes i försvaret.

Boken gick snabbt igenom Daniel Kindbergs tid på Östersundshem för att sedan grotta ner sig i detaljer över vilka fel polis, åklagare, domstol och Skatteverket hade gjort. Att Östersunds Fotbollsklubb (ÖFK) aldrig skulle ha existerat utan honom fick läsaren stenhårt intryckt i pannbenet.

Själv såg Daniel Kindberg sig som den ende som även i fortsättningen kunde leda klubben. Den enda gång något i boken kändes äkta var när han beskrev relationen till sina barn.

Ralph Rentzsch undrade vem som skulle köpa boken. Marknaden måste rimligen vara ganska liten och lokal. Ett tips var att i stället lägga pengarna på att köpa en halsduk hos ÖFK eller en säsongsbiljett. Eller stötta någon annan idrottsförening.

Långt innan Daniel Kindberg hade dömts av tingsrätten förutspådde Ralph Rentzsch att han skulle dömas till mellan tre och tre och ett halvt års fängelse. Det blev tre år.

Nu när det hela gick till hovrätten gjorde han en ny förutsägelse.

Målet skulle nu bedömas av endast jurister. De skulle ta hänsyn till hur lång tid som bedrägerierna hade pågått och att det hade varit ett kommunalt bolag som plundrats. De skulle beakta den förslagenhet med vilket det hela hade genomförts. Han uppskattade därför straffvärdet till mellan fem och fem och ett halvt års fängelse.

Dessutom skulle man inte glömma att nya utredningar pågick, bland annat om mutbrott.

Östersundshem var ett kommunalt bostadsbolag med en skyhög underhållsskuld och nedskrivningar av fastighetsvärden som lurade runt hörnet. Detta skulle hyresgästerna och skattebetalarna få känna av under många år framöver. Skulle man kalla detta för ”Kindbergeffekten”?

Rättelser

Den 25 och 27 augusti 2020 publicerade tidningen en rättelse med rubriken Rättelse angående recension Daniel Kindbergs bok. Rättelsen publicerades i E-tidningen och i papperstidningen. Rättelsen lades också upp på tidningens hemsida.

Av rättelsen framgick att tidningen i förra veckans torsdagsnummer hade publicerat en felaktig recension av Daniel Kindbergs bok. På grund av ett internt skämt som slog fel hade en version med meningen ”Boken är ett ytterst tveksamt litterärt alster som närmast borde heta en psykopats bekännelser” publicerats.

Detta var ingen åsikt som recensenten hade eller hade skrivit. Tidningen beklagade djupt det inträffade. Ansvaret föll helt på ansvarige utgivare.

Tidningen tog också bort meningen från E-tidningen.

Anmälan

Publiceringarna anmäldes av Daniel Kindberg.

Han var ledsen och kränkt av att en chefredaktör kallade honom för alla möjliga okvädningsord som psykopat och storhetsvansinnig mytoman. Den skada detta gjorde mot honom och hans anhöriga var inte försvarlig.

Jämtlands Tidnings svar

Tidningen svarade genom chefredaktören och den ansvarige utgivaren Ralph Rentzsch.

Jämtlands Tidning var en prenumererad nyhetstidning med cirka 3 700 prenumeranter. Tidningen kom ut i Jämtlands län och utgivningsorten var Östersund. Tidningen kom ut tisdagar och torsdagar, tisdagar som ren E-tidning och torsdagar som E-tidning och papperstidning.

Angående artikeln ”Kindberg spökskrev försvarstal – ute nu”

Den 20 augusti 2020 publicerades av misstag ett internt skämt och en felaktig version av recensionen av Kindbergs bok. Så fort felet upptäcktes togs den felaktiga versionen bort och den rätta infördes i E-tidningen.

En rättelse infördes omedelbart på tidningen hemsida. Rättelser infördes också i både E-tidningar och papperstidning den 25 och den 27 augusti 2020.

Angående artikeln ”En megaloman mytoman – Och vem ställer politikerna till svars?”

Kindberg var den högst rankade officeren vid Östersunds garnison när den lades ned 2005. Han hade sedan som chef på bland annat byggbolaget PEAB och i egna bolag inom fastighetsbranschen blivit mångmiljonär. Främst genom att utveckla och bebygga de tidigare militära områdena i Östersund.

Kindberg hade dömts i tingsrätten för att han, som VD för det kommunala bolaget Östersundshem, via falska fakturor och samarbete med bland annat tidigare kollegor i PEAB hade fört ut minst 20 miljoner ur bolaget.

Han var under tiden också högprofilerad ordförande för Östersunds Fotbollsklubb. Polisens utredningar visade att ett antal miljoner förts vidare till ÖFK.

I dag beskrev Daniel Kindberg sig som utblottad, detta efter att ha parkerat sin förmögenhet i olika bolag som han skrivit över på sina barn och andra närstående.

För övrigt samma barn och närstående som han nu ansåg hade drabbats av publiceringarna.

Kindberg hade i åratal manipulerat politiker och tjänstemän vid Östersunds kommun för egen vinnings skull. Han hade också en mycket hög profil i olika publika sammanhang, både före och efter gripande och dom.

Att han, inför stundande hovrättsförhandling och misstänkt för bland annat mutbrott, gav ut en bok som inte kunde beskrivas som annat än en vitbok och ett försvarstal var naturligtvis av stort allmänintresse.

Efter att ha läst boken var det Ralph Rentzschs uppfattning att Daniel Kindberg var en megaloman mytoman. En uppfattning som han delgav tidningens läsare i en ledare.

Anmälarens kommentar

Tidningen anförde flera felaktiga uppgifter i sitt yttrande.

Tidningen ljög om att han hade varit den högst rankade officeren vid Östersunds garnison när den lades ned 2005. Vid den tidpunkten tjänstgjorde han vid Bodens garnison. Dessutom hade han inte varit den högst rankade officeren vid Östersunds garnison när han väl tjänstgjort där.

Han hade vidare inte dömts för att via falska fakturor och samarbete med bland annat tidigare kollegor i PEAB fört ut minst 20 miljoner ur bolaget. Det var en ren lögn att han hade parkerat sin förmögenhet i olika bolag och skrivit över dem på sina barn och andra närstående. Ett av hans barn hade övertagit ett bolag.

Det var förtal och lögn att han i åratal hade manipulerat politiker och tjänstemän vid Östersunds kommun för egen vinnings skull.

Medieombudsmannens bedömning

De anmälda artiklarna är båda opinionsartiklar som ger uttryck för författarnas personliga åsikter och reflektioner. Huvudregeln är att författaren fritt ska kunna uttrycka sina åsikter. Ur ett medieetiskt perspektiv är det därför högt i tak i sådana publiceringar.

I en opinionstext ska författaren också kunna uttrycka sig på ett tillspetsat sätt. Denne får sedan vara beredd på kritik och att kritiserade personer eller meningsmotståndare går i svaromål.

Även makthavare och personer som väljer att träda ut på en offentlig arena får vara beredda på kritik. Daniel Kindberg har haft höga positioner i både Östersundshem och ÖFK. Han har gett ut en bok där han offentligt gett sin syn på det som hänt. Han får därför tåla att han granskas i sin yrkesutövning och att hans bok diskuteras offentligt.

Ett exempel på dessa principer är när Ralph Rentzsch i ledaren skrivit att läsningen av Daniel Kindbergs bok varit en plåga eftersom den var så dåligt skriven. Åsikten är kritisk och formulerad på ett tillspetsat sätt. Författaren har rätt att uttrycka denna åsikt och Kindberg får med tanke på sin roll tåla den.

Det finns emellertid ett medieetiskt tak, även i opinionstexter. Anmälaren ska inte behöva tåla att medier orsakar honom en oförsvarlig publicitetsskada.

För att avgöra om en sådan skada uppstått ska den enskildes behov av skydd för sin privata sfär vägas mot allmänintresset, det vill säga läsarnas rätt till insyn i olika förhållanden. Det är uppgifterna i den anmälda artikeln som prövas och inte eventuella tillkommande uppgifter som parterna anfört i skriftväxlingen hos Medieombudsmannen.

Det finns ett allmänintresse av att recensera litteratur. Det finns också ett allmänintresse av att rapportera om och diskutera Daniel Kindbergs roll som VD för Östersundshem och ordförande i ÖFK. Detta särskilt mot bakgrund av att denne av tingsrätten dömts för brott utförda i tjänsten. Medieombudsmannen har därför inget att erinra mot att tidningen skrivit om ämnena.

I opinionstexterna framkommer flera för Daniel Kindberg nedsättande och kränkande uppgifter. Medieombudsmannen prövar inte om dessa uppgifter är sanna eller falska. Däremot är det relevant för bedömningen vilka belägg tidningen haft för uppgifterna.

Många av de för anmälaren negativa uppgifterna i artiklarna avser kritik av den bok han skrivit och hur han har agerat som företrädare för Östersundshem och ÖFK. Sådan kritik får Daniel Kindberg tåla.

I detta sammanhang kallas dock Daniel Kindberg också för psykopat och megaloman mytoman. Några belägg för att Daniel Kindberg skulle lida av någon psykisk störning har inte presenterats.

Genom dessa uppgifter övergår tidningen från kritik av Kindbergs yrkesutövning och författarskap till ett personangrepp. Medieombudsmannen kan inte uppfatta uppgifterna som något annat än glåpord.

Tidningen har anfört att det varit författarens uppfattning att Daniel Kindberg är megaloman mytoman. Det må så vara. Ralph Rentzsch är i sin fulla rätt att ha de åsikter som han vill. Men, när en tidning publicerar en persons åsikter och uppfattningar måste medieetiska principer iakttas.

Trots allmänintresset och trots Daniel Kindbergs position och roll i offentligheten ska han inte behöva tåla vad som helst. Genom att kalla anmälaren vid anmärkningsvärda smädeord, har tidningen gått längre än vad anmälaren ska behöva tåla. Tidningen har därmed orsakat honom en oförsvarlig publicitetsskada. För detta bör tidningen klandras.

Att det till viss del varit fråga om ett internt skämt förändrar inte den publicitetsskada som Daniel Kindberg lidit.

Ärendet överlämnas till Mediernas Etiknämnd.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Såväl tidningen som anmälaren har yttrat sig i nämnden.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning och klandrar Jämtlands Tidning för att ha brutit mot god publicistisk sed. Nämnden vill emellertid framhålla att frågan om det har presenterats några belägg för att Daniel Kindberg skulle lida av en psykisk störning inte har någon betydelse för bedömningen.

Det klandervärda utgörs av att tidningen, genom att använda sig av så pass grova och smädande uttryck som psykopat och megaloman mytoman, har passerat gränsen för vad som är pressetiskt försvarbart. Och det även med beaktande av att publiceringarna är opinionsartiklar.