Känsliga uppgifter ur en anmälan

mars 3 2015


Eskilstuna-Kuriren, exp. nr: 32/2015, dnr: 139/2014

Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning klandras för att ha publicerat känsliga uppgifter ur en anmälan till Institutionen för vård och omsorg, IVO. På grund av dessa uppgifter, om bland annat ett barns diagnos, räcker det enligt PO:s mening med ett mycket begränsat utpekande för att publiceringen ska ha orsakat en oförsvarlig publicitetsskada.

Sammanträdesdatum 2015-03-03

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning för att ha brutit mot god publicistisk sed.

___________

Genom beslut den 17 december 2014 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) en anmälan från N till Pressens Opinionsnämnd.

Vad tidningen skrev

Den 24 juni 2014 rapporterade Strengnäs Tidning om en anmälan hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Rubriken var Pappa larmade om sitt sjuka barn.

En förälder hade anmält brister hos ett assistansföretag i Strängnäs till IVO. Företaget hade som uppgift att hjälpa ett barn med hyperinsulinism.

Av anmälan till IVO framgick att barnet hade ett omfattande vårdbehov. Barnet sondmatades med slang direkt i magen och blodsockernivån skulle kontrolleras var 20:e minut.

Enligt den anmälande föräldern, som var skild från barnets mamma, brast omvårdnaden. Barnet hade gått upp dramatiskt i vikt och kunde knappt stå upp.

Föräldern, som menade att barnets tillstånd var livshotande, anmälde en assistent på assistansföretaget för att ha brustit i omvårdnaden. Enligt föräldern hade assistenten, och också mamman, misskött att ge mat och att göra sockerkontroller på utsatta tider. I svar till IVO uppgav assistansföretaget att man visst hade skött provtagningarna på bestämda tider. Den anmälda assistenten arbetade dock inte kvar.

Mamman hade å andra sidan uppgivit att hon misstänkte att assistenten somnat på arbetstid. I sitt beslut skrev IVO att uppgifterna var motstridiga och att det inte gick att fastställa om omsorgen brustit.

Föräldern som slog larm, hade nu flyttat till kommunen för att få bättre uppsikt över barnets hälsa.

Enligt anmälan hade mamman flyttat med barnet till Strängnäs på eget bevåg.

Anmälan

Artikeln anmäldes till Allmänhetens Pressombudsman, PO, av den omskrivna mamman.

Hon skrev att artikeln refererade till en anmälan som hennes barns pappa gjort till IVO. Hon och barnens far befann sig i en vårdnadstvist och då kunde man förvänta sig denna typ av svartmålning som hon nu utsattes för. Anmälan var full av lögner och överdrifter och dessa skrev tidningen om. Det rörde sig bland annat om att barnet skulle vara så överviktigt att hon knappt kunde stå, samt uppgiften om att barnets mamma skulle ha flyttat barnet på eget bevåg.

Tidningen hade kunnat utesluta uppgifter som berörde henne samt sjukdomen hennes barn led av. Sjukdomen var mycket ovanlig, 1/50 000 födda barn. Många i Strängnäs hade sett att barnet sondmatades dagligen. Hon var dessutom det enda barnet i Strängnäs med sjukdomen och ett av få som just sondmatades. På så vis kunde barnet identifieras.

Anmälaren påpekade att alla i Strängnäs nu fått ta del av hennes tidigare mans lögner i och med tidningens rapportering.

Hon förtydligade att beslutet att flytta till Strängnäs varit gemensamt från början. Frågan om egenmäktighet med barn hade prövats av Gävle tingsrätt, som bedömt att ingen egenmäktighet förekommit.

Anmälaren påpekade också att hon i någon mening var en offentlig person i Strängnäs eftersom hon arbetade som lärare. Artikeln skadade hennes möjligheter att bygga upp en god tillvaro med sina barn. Hon kunde inte heller flytta från kommunen eftersom barnets assistans var knuten till kommunen. Skadan kunde alltså inte repareras.

Anmälaren hade också kontaktat tidningen och anfört att artikeln varit mycket utlämnande. Alla som visste något om flickan kunde på så sätt känna igen både henne och den övriga familjen. Anmälaren ansåg att artikeln var obehaglig och kränkte privatlivet. Pappans lögner skulle inte behöva florera offentligt.

I anmälan fanns också mer utförlig information angående bland annat familjeförhållanden.

Tidningens yttrande

Den ansvarige utgivaren för Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning svarade kortfattat.

Tidningen hade i valda stycken refererat en anmälan till IVO. Man hade ingen kännedom om att någon vårdnadstvist förelåg utan refererade detta som ett normalt anmälningsärende.

Utgivaren ansåg att uppgifterna i artikeln var relevanta för att läsaren skulle kunna förstå anmälan. Han kunde inte se att någon identifierades genom publiceringen. Möjligen kunde den närmsta kretsen, som redan kände till frågan, förstå vem det rörde sig om.

Anmälarens kommentar

Anmälaren vidhöll att artikeln inte borde ha publicerats. Hon påpekade bland annat att artikeln inte skilt på det som pappan anfört i sin anmälan till IVO och vad IVO faktiskt kommit fram till.

Det var dessutom mycket onödigt att referera den del av anmälan där pappan hävdat att ”mamman flyttade till Strängnäs på eget bevåg”. Särskilt som man kunde misstänka att anmälan var fabricerad för att skada hanne.

Tidningen kunde kort ha skrivit att IVO fått in en anmälan som utretts, men att man inte kommit fram till att brister förekommit.

Anmälaren hade hört från en av assistenterna att personal på förskolan ”höjt ögonbrynen” när de läst artikeln.

PO:s handläggning i ärendet

PO har tagit del av IVO:s beslut dnr 28306/13-1 samt domen från Gävle tingsrätt mål nr Ä 141-13.

PO:s bedömning
Den anmälda publiceringen handlade om en anmälan till IVO. Av artikeln framgår att det är en pappa som har anmält ett assistansföretag för brister i omvårdnaden av hans barn. Han anser också att mamman har brustit i omsorgen av barnet samt att mamman har flyttat med barnet till Strängnäs kommun på eget bevåg.

Frågor som rör enskildas hälsotillstånd är till sin natur sådana att det finns all anledning för tidningen att inta en försiktig hållning vid rapportering om exempelvis anmälningar till IVO. Vid en publicering bör tidningen sålunda noggrant överväga vilka publicitetsskador som kan tillfogas enskilda berörda.

Den omskrivna anmälan inkom till IVO den 11 juni 2013. Beslut fattades i ärendet den 9 juni 2014. Publiceringen var den 24 juni 2014. Jag konstaterar att tidningen har redogjort för innehållet i anmälan till IVO, i vilken IVO vid publiceringstillfället redan fattat beslut. I beslutet har IVO inte kunnat fastställa brister i omsorgen av barnet. IVO tar inte heller ställning till om mamman flyttat med barnet till Strängnäs på eget bevåg.

Vad gäller påståendet om att mamman har flyttat med barnet till Strängnäs kommun på eget bevåg, framgår det av en dom i Gävle tingsrätt att barnets föräldrar varit överens om att flytta till Strängnäs kommun.

PO har till uppgift att pröva om enskilda blivit utsatta för oförsvarliga publicitetsskador genom det som skrivits om dem i pressen. Av vikt för bedömningen är graden av utpekande.

Tidningens utgivare har anfört att det inte går att identifiera någon med hjälp av uppgifterna i artikeln. Min bedömning är emellertid att artikeln innehöll vissa identifierande upplysningar. Där framgick barnets diagnos. Att barnet sondmatas och hur. Att barnet nu blivit överviktigt. Samt att barnet flyttat till Strängnäs med sin mamma.

På grund av dessa uppgifter, om bland annat barnets diagnos, räcker det enligt min mening med ett mycket begränsat utpekande för att publiceringen ska ha orsakat anmälaren en oförsvarlig publicitetsskada.

Sammanfattningsvis: Publiceringen om att en anmälan gjorts till IVO och dess känsliga innehåll var inte motiverad av allmänintresset, utan skadade mamman och i förlängningen även barnet på ett oförsvarligt sätt. Detta särskilt som artikeln fokuserar på själva anmälan medan IVO:s beslut fått en underordnad roll i rapporteringen.

Min bedömning blir därför att Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning bör klandras för brott mot god publicistisk sed.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Ingen av parterna har yttrat sig i nämnden.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Nämnden instämmer i PO:s bedömning och finner att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.