Kalmarposten klandras efter publicering om bilförares medicinering

september 20 2023


I en nyhetsartikel om ett åtal om grov vårdslöshet i trafik framgick också att föraren haft en ordinerad dos av ett läkemedel i blodet vid krocken. Det är en uppgift som är integritetskänslig och som orsakat skada för mannen. Mediernas Etiknämnd klandrar därför Kalmarposten för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Kalmarposten, dnr. 23165, exp. nr. 37/2023

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd klandrar Kalmarposten för att ha brutit mot god publi­cistisk sed.

Genom beslut den 6 juli 2023 hänsköt Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot Kalmarposten.

MO:s beslut hade följande lydelse.

NN har anmält artikeln med rubriken Frontalkrock på Ölandsbron – man åtalas för grov vårdslöshet som publicerades på Kalmarpostens sajt, kalmarposten.se, den 26 februari 2023.

Vad mediet publicerade

Ingress

”Övervakningsfilm från Ölandsbron visar hur en vit bil vinglar mellan körfälten. Det slutar med en frontalkrock med en mötande bil. Nu åtalas en man i 45-årsåldern för grov vårdslöshet i trafik.”

Artikeln

”Det är runt midnatt mellan den 7 och 8 augusti. I en bil sitter en man och kvinna, de pratar om kommande veckas fjällvandring. Plötsligt ser de en bil som svänger kraftigt åt sitt vänster så att den kör in i fronten på deras bil.

Kvinnan i bilen berättar i förhör att det var en helt oväntad sväng och till synes helt oprovocerat. Mannen och kvinnan berättar att de fick smärtor i bröstet efter bältet och airbagen. Kvinnan fick även nacksmärtor.

Föraren i den andra bilen, en man i 45-årsåldern, säger i förhör att han inte minns något från olyckan samt två dagar efter det hände. Han berättar dock att han hade haft en infektion i kroppen under senaste året och att han under tiden haft återkommande feber. Efter olyckan hade läkarna sagt till honom att han hade en blodförgiftning, denna kan ha funnits under en längre tid men att han fick diagnosen först efter olyckan. Han misstänker att allt detta kan ha bidragit till hans körning. Dessutom säger han att han under dagen hade planterat blommor som är giftiga och att han kanske fick i sig något av detta som kan ha påverkat körningen.

Enligt analysresultat hade mannen ett läkemedel [MO:s skrivning, läkemedlets namn angivet] i blodet vid tillfället, det kan dock enligt Rättsmedicinalverket förklaras av ordinerad dos. Mannen åtalas nu för grov vårdslöshet i trafik. Han nekar till brott.”

Övrigt

I artikeln fanns en bild från olycksplatsen hämtat från förundersökningen. På bilden syntes räddningspersonal och fordon med blåljus.

Det framgick att mediet hade uppdaterat artikeln den 13 mars 2023 och tagit bort meningen som hänvisade till analysresultatet, att föraren haft ett läkemedel i blodet och att det enligt Rättsmedicinalverket kunde förklaras av ordinerad dos.

Anmälan

Anmälaren anförde i huvudsak följande.

Han var den förare som hade orsakat trafikolyckan på Ölandsbron, en olycka som hade slutat med 28 dagar på sjukhus för honom. Personerna i den andra bilen hade klarat sig utan skador.

Om man tittade på övervakningsbilderna kunde man lätt dra den felaktiga slutsatsen att det var en påverkad person som körde. Att anmälaren i artikeln omskrevs som påverkad hade inneburit en stor social skada för honom. Anmälaren arbetade inom vården och kunde efter artikeln lätt identifieras av personer som arbetade på de verksamheter där han var bekant och hans kollegors numera bristande förtroende för honom gjorde att han inte kunde utföra sitt arbete.

Sedan 23 år tillbaka hade anmälaren en läkemedelsbehandling. Åtalet gällde enbart vårdslöshet i trafik. I samband med olyckan hade polisen tagit drogprov som efter fyra månader visade sig vara negativt. Att anmälaren haft läkemedel i blodet var helt ovidkommande och inte en del i åtalet. Dessutom skrev tidningen att läkemedelshalten varit inom ramen för ordinerad behandling, vilket var en sekretesskyddad uppgift som det inte fanns skäl att röja. Uppgiften måste ha ansetts vara en snaskig detalj. Tidningen hade omedelbart efter att anmälaren varit i kontakt med ansvarig utgivare tagit bort uppgifterna och bett om ursäkt.

Mediets svar

Kalmarposten yttrade sig genom redaktör Linus Gunnarsson och anförde i huvudsak följande.

Anmälaren hade åtalats för ett synnerligen uppmärksammat brott. Det rörde sig om en allvarlig olycka, en frontalkrock, på Ölandsbron där tre personer hade kunnat mista livet. Till följd av olyckan stängdes trafiken till och från Öland helt under en tid.

På övervakningsfilmen syntes hur den aktuella bilen vinglade mellan filerna. Polisens presstalesperson berättade i en kommentar att polisen initialt hade fattat misstankar om drograttfylleri. Mediet hade rapporterat om dessa misstankar. När åtal väcktes var brottsmisstanken grov vårdslöshet i trafik, ett allvarligt brott. Från offentliga uppgifter framkom att anmälaren, tillika föraren, hade läkemedel i blodet men att det inte var i sådan mängd att det kunde motivera åtal för rattfylleri. Tidningen länkade till den tidigare rapporteringen om misstanken drograttfylla. Mediet var tvunget att berätta varför föraren inte åtalades för drograttfylleri och att påstå att han inte hade läkemedel i blodet hade varit en lögn. Mediet förtydligade därför att det inte handlade om en brottslig mängd och att det fanns en förklaring till analysresultatet.

Mediet hade varit vagt i förhållande till uppgifter som kunde peka ut anmälaren som nu var föremål för åtal. Mediet skrev enbart att mannen var i en viss ålder, men inte vart han var skriven. Han var således inte utpekad, det kunde vara en person från Ystad i söder till Haparanda i norr.

Anmälarens kommentar

Anmälaren yttrade sig och gjorde i huvudsak följande tillägg. Att brottet var uppmärksammat hade tidningen själv bidragit till. En ordinerad behandling med läkemedel utgjorde inte rattfylleri. Anmälaren hade tagit medicinen i 23 år. Det hade därför varit en korrekt uppgift att skriva att han inte var påverkad av något alls. Medicineringen bedömdes inte heller vara orsaken till olyckan. Denna sekretessbelagda uppgift hade inget med åtalet att göra. Uppgiften var irrelevant och genom publiceringen hade anmälaren orsakats stora problem.

Ytterligare skriftväxling

Kalmarposten yttrade sig slutligt och gjorde i huvudsak följande tillägg. Anmälaren hade inte pekats ut i artikeln, det var han själv som hade gjort kopplingen att kollegor knutit honom till olyckan.

Anmälaren yttrade sig slutligt och tillade i huvudsak följande. Att mediet rapporterat om händelsen i sig var inget anmälaren hade några synpunkter på, även om det hade orsakat honom stor skada. Det anmälaren vände sig emot var publiceringen av uppgifterna om läkemedel med mera, vilket hade orsakat honom katastrofala följder.

Medieombudsmannens bedömning

MO prövar om enskilda personer orsakats oförsvarliga publicitetsskador genom det som publicerats om dem och deras personliga angelägenheter. Vid bedömningen vägs allmänintresset, det vill säga allmänhetens rätt till insyn i olika frågor i samhället, mot den hänsyn som bör tas till den enskildes integritet. MO bedömer primärt det som faktiskt har publicerats, inte vilken ytterligare information läsare kan få fram genom sökningar på internet eller andra efterforskningar.

Inledningsvis kan MO konstatera att artikeln innehåller uppgifter som är skadliga för anmälaren, frågan är om det varit motiverat att publicera dem.

Det finns ett allmänintresse av att rapportera om trafikolyckan i området kring Kalmar och Öland med omnejd och att åtal har väckts till följd av den. Allmänintresset att rapportera om olyckan väger tillräckligt tungt för att anmälaren, trots att han är en privatperson, ska behöva tolerera publiceringen i detta hänseende. Detta gäller enligt MO även beskrivningen av hur anmälaren kört bilen.

Den centrala medieetiska frågeställningen är om anmälaren även ska anses behöva tåla publiceringen av uppgiften: ”Enligt analysresultat hade mannen läkemedel [MO:s skrivning, läkemedlets namn angivet] i blodet vid tillfället, det kan dock enligt Rättsmedicinalverket förklaras av ordinerad dos.”

Hänvisningen till Rättsmedicinalverkets utlåtande om att läkemedelshalten skulle kunna förklaras av en ordinerad dos är en uppgift som är skadlig för anmälaren. Genom formuleringen framgår att anmälaren får läkemedel som del i en behandling. Uppgifter om sjukvård och medicinering är integritetskänsliga och privata, vilket även har påpekats av anmälaren. Att uppgifterna i sig är hämtade från allmänna handlingar förändrar inte den saken. Tidningen har – såvitt MO förstått det – i efterhand uppdaterat artikeln och tagit bort de integritetskänsliga uppgifterna vilket är bra, även om MO noterat att detta gjordes drygt två veckor efter ursprungspubliceringen.

Det är ostridigt att åtalet som väckts avser grov vårdslöshet i trafik. Mediet invände att tidningen i samband med olyckan hade rapporterat om en annan inledande misstanke, (drog)rattfylleri, och att uppgiften om läkemedelshalten hos anmälaren därför varit nödvändig att redogöra för i den aktuella publiceringen. Här noterar MO att det gått närmare sex månader mellan olyckstillfället och att den nu anmälda artikeln publicerades, samt att misstanken om rattfylleri inte är del i det aktuella åtalet. Att brottsmisstankar faller bort under en pågående förundersökning är enligt MO inte en omständighet som per automatik motiverar publiceringen av den detaljerade informationen.

En oförsvarlig publicitetsskada uppstår när någon pekas ut i en artikel, inför fler personer än de som redan kunde antas känna till den specifika informationen före publiceringen. Ju mer integritetskänsliga uppgifter, desto mindre kan den krets – som förstår att det är anmälaren som avses – vara för att uppgifterna ska anses oförsvarliga.

Upplysningarna om anmälarens person i artikeln är knapphändiga. Det framgår att han åtalas för grov vårdslöshet i trafik då han, en 45-årig man, körandes en vit bil natten mellan den 7 och 8 augusti 2022 förorsakat en olycka på Ölandsbron. Det rör sig därmed om ett begränsat utpekande för den breda allmänheten.

Däremot finns det en viss krets som förstått att föraren som åsyftades var anmälaren, exempelvis personer som känt till att anmälaren varit iblandad i olyckan och personer som uppmärksammat att anmälaren, såsom han beskriver det, vårdats på sjukhus en tid efteråt. Genom publiceringen har denna krets fått kännedom om de integritetskänsliga och för anmälaren skadliga uppgifterna: att anmälaren haft läkemedel i blodet vid olyckstillfället, och att det enligt Rättsmedicinalverket kunde förklaras av ordinerad dos.

MO:s slutsats är därför att anmälaren orsakats en oförsvarlig publicitetsskada.

Mediet bör klandras och ärendet hänskjuts till Mediernas Etiknämnd för prövning.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Kalmarposten har yttrat sig i nämnden men inte framfört något nytt i sak.  

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning och klandrar Kalmarposten för att ha brutit mot god publicistisk sed.

I beslutet har deltagit ordförande Kristina Svahn Starrsjö samt Sanna Gustavsson, utsedd av Publicistklubben, Hanna Nyberg, utsedd av Svenska Journalistförbundet, Mikael Rothsten, utsedd av Svenska Tidningsutgivareföreningen, Ingrid Östlund, utsedd av Sveriges Radio, Nils Hanson, utsedd av Sveriges Television, Anna Hjorth, utsedd av Sveriges Tidskrifter, Göran Ellung, utsedd av TV4, Carina Tenor, utsedd av Utbildningsradion, Annika Levin, Filippa Bergin, Robert Hårdh, Johan Trouvé, Arash Sanari och Laura Hartman, representerande allmänheten.

Därutöver närvarade Anders Forkman, representerande allmänheten.