Klander för felaktig uppgift om fängelsestraff

november 20 2007


Exp nr 103/2007 MetroTidningen har felaktigt angivit att en person med framskjuten position i samhället dömts till fängelse i 3 år istället för 3 månader. Denna felaktighet medförde, det stora allmänintresset till trots, en oförsvarlig publicitetsskada för anmälaren.Publiceringen

I en notis med rubriken ÖB begär att A (namnet angavs) avskedas redogjorde Metro, den 13 juli 2006, för att ÖB ville avskeda A. I en infälld faktaruta stod: ”DÖMD, A är dömd till tre års fängelse för hustrumisshandel”.

Anmälan

Notisen anmäldes till Allmänhetens Pressombudsman (PO) av A. Uppgifterna om domen mot honom var felaktiga; han hade dömts till tre månaders fängelse, inte tre år. Notisen var endast en av flera publiceringar i olika tidningar som sammantaget målade ut honom som en grovt kriminell person. Han kände sig djupt kränkt av de publicerade uppgifterna.

Tidningens yttrande

Det var olyckligt att den publicerade tt-notisen innehöll en felaktig faktaruta. Tidningen hade en mycket tydlig policy vad gällde rättelser, fick tidningen veta att något som stått i tidningen var felaktigt skulle en rättelse publiceras. Det fanns en fast plats på sidan två där man varje dag redogjorde för eventuella felaktigheter. I det här fallet hade varken tidningen eller någon annan upptäckt felet i faktarutan, därmed stod den felaktiga uppgiften orättad. Det var djupt olyckligt men inte ett brott mot god publicistisk sed.

Anmälarens kommentar

Anmälaren vidhöll att han genom de felaktiga uppgifterna framstod som en grovt kriminell person. Tidningen hade heller inte närmare berört kritiken han framfört i sin anmälan. Sammantaget var publiceringen mycket kränkande för honom och tidningen borde klandras.

PO:s bedömning

I beslut den 9 juli 2007 hänsköt PO ärendet till Pressens Opinionsnämnd med följande motivering.

Den pressetiska bedömningen sker i förhållande till den tidning som publicerat uppgifterna. Varje tidning tar således ansvar för sina egna publiceringar.

Anmälaren har haft en framskjuten position inom det svenska försvaret. Han var en offentlig person som fick tåla att bli omskriven och granskad i media. Uppgiften om att ÖB ville att han skulle avskedas hade allmänintresse och det var motiverat att tidningen rapporterade om saken. Att anmälaren dömts till tre års fängelse istället för tre månader innebar dock ett allvarligt fel. Min bedömning är att felaktigheten medförde en oförsvarlig publicitetsskada för anmälaren.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Nämnden instämmer i PO:s bedömning och finner att tidningen åsidosatt god publicistisk sed.