Klander för nedsättande kommentarer

februari 12 2013


Exp nr 13/2013, bltsydostran.se, 2012-02-12

I anslutning till en rapportering om en predikant som fått en tandskada ersatt av sin tidigare arbetsgivare publicerades kränkande kommentarer om predikanten.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar bltsydostran.se för att ha brutit mot god publicistisk sed.

______________

Genom beslut den 26 november 2012 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) en anmälan från A till Pressens Opinionsnämnd (PON).

PO:s beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen skrev

Bltsydostran.se är den gemensamma nyhetssajten för Blekinge Läns Tidning och tidningen Sydöstran.

Den 9 augusti 2012 publicerade bltsydostran.se tre artiklar från Sydöstran. De handlade om predikanten A som fått en tandskada ersatt av sin dåvarande arbetsgivare, K-församlingen i L (församling och stad angiven).

Hon hade varit i tjänst över midsommarhelgen när hon drabbades av en tandskada och fick söka hjälp akut.Dagen efter skulle hon leda en utomhusgudstjänst och ville inte stå framför församlingen med en skadad tand. Församlingspastorn hade godkänt att kyrkan skulle ta på sig kostnaden för tandvården.

En närmare redogörelse för de tre artiklarnas innehåll återfinns i ärende 186/12.

När artiklarna publicerades på nätet var de låsta. Det innebar att man antingen måste vara prenumerant på någon av tidningarna eller välja att betala för en tidsbegränsad tillgång till allt material på hemsidan.

Övriga läsare kunde bara läsa rubrik och ingress. Av huvudartikeln var följande läsbart fört alla:

Församling betalade prästs tandvård

”K-församlingen i L betalade 1 140 kronor för tandläkarbesök åt dåvarande predikanten A. Pastor B anser att beslutet att låta kyrkoavgiften bekosta hennes tandvård var riktigt.”

Under detta inbjöds läsarna att diskutera följande fråga i kommentarsfältet:

Vad tycker du? Är det rimligt att församlingen betalar en prästs tandvård?

Bltsydostrans.se:s kommentarsfält är förhandsmodererade. Det innebär att redaktionen först läser och godkänner inläggen innan de läggs ut på nätet. Därmed faller det som skrivs under utgivarens ansvar och kan även prövas av PO/PON.

De flesta inläggen i dessa diskussioner kritiserade inte uttalat A. Utom när tre debattörer utbytte följande meningar:

1: ”Hur gick det med de tio budorden?”

2: ”De gäller inte A.”

3: ”Det är nya egoistiska tider nu vettu!”

Debattör nummer två återkom med inlägg till artikel nummer två med rubriken B: ”Jag frågade B om församlingen kunde betala”. Nu var tonen hårdare:

”TROR inte att församlingsmedlemmarna godkänner detta, så det är ren STÖLD!!”

Flera andra inlägg understödde upprördheten genom att till exempel beteckna det inträffade som girighet. A beskylldes också för bristande moral:

”Uppenbarligen har prästen A vare sig tillräckligt med moral eller förstånd för att begripa hur anstötligt hennes agerande är. Det spelar ingen roll att hon fått ett löfte av sin chef – hon skulle aldrig ha ställt en så dum och superegoistisk fråga öht. Vad är det mera hon kan tänkas vilja att arbetsgivaren bekostar; skor, läppstift, tandkräm, smycken eller kostnaden hos frissan? Osmakligt och DUMT!”

Debattör nummer två återkom ännu en gång:

”Girigheten har inga gränser för vissa!!!! De struntar totalt i hur de behandlar andra!!!! Jag TROR församlingen vill att pengarna ska användas till något VETTIGT, INTE till detta!!”

Den 13 augusti publicerade hemsidan en artikel med rubriken Tandläkarnotan som blev den mest lästa. Här relaterades den tidigare publicerade historien en gång till. I kommentarsfältet skrev debattör nummer två denna gång bland annat detta:

”Du har lön, och DITT välbefinnande är DITT ANSVAR, INTE församlingens!! Ditt förfarande är ren STÖLD och borde således polisanmälas!!!!

”Du BORDE även känna till det i sammanhanget mycket aktuella Budordet: ’Du skall icke stjäla’, men detta har tydligen helt fallit i glömska!!!!! Jag och förmodligen många med mig anser att du är klart olämplig att fortsätta som Guds ’företrädare’ här på jorden!! Gud är inte ’vem som helst’ och därför KRÄVS TOTAL lojalitet med GUD, vilket du bevisat att du saknar!!”

Efter påpekande från A:s juridiska ombud gjordes artiklarna från den 9 augusti icke sökbara från lördagen den 11 augusti. Efter A:s PO-anmälan lyfte utgivaren bort tre kommentarer ur kommentarsfälten. Bland annat den av debattör nummer två där han anklagar A för stöld.

Anmälan

Publiceringarna anmäldes av A. Hon ansåg rubrikerna missvisande eftersom de kunde tolkas som att det var hennes löpande tandvård som församlingen betalade. I själva verket rörde det sig om en akutbehandling när hon var i tjänst.

När det gällde nätpubliceringarna i bltsydostran.se ansåg hon dessa ännu mer problematiska än tidningen Sydöstrans motsvarande publiceringar. Det berodde på två saker. Många läsare kunde inte ta del av hela reportaget utan fick bara se de missvisande rubrikerna och en del av ingressen. Till det kom läsekretsens starkt negativa omdömen i kommentarsfälten. Av dessa framgick att skribenterna tolkat rubrikerna som att det rört sig om ordinarie tandvård.

Hon bedömde publiceringen som gravt kränkande mot henne som person.

Tidningens svar

Bltsydostran.se svarade genom sin utgivare att tandläkarbesökets akuta karaktär visserligen inte framgick av rubrik och ingress, men tidningen hade inte heller påstått att detta var en del av hennes ordinarie tandvård. Det var en tolkning som anmälaren själv gjort.

När det gällde kommentarerna redogjorde utgivaren för vilka inlägg som tagits bort efter att han mottagit PO-anmälan. Han beklagade att de hade publicerats.

Anmälarens kommentar

Anmälaren svarade att utgivaren läst kommentarerna dagen efter publiceringen, men låtit dem ligga kvar tills brevet från PO kommit.

Ytterligare brevväxling

Utgivaren svarade att orsaken till att kommentarerna legat kvar på nätet i flera dagar var en miss i kommunikationen mellan honom och webbredaktörerna. Han underströk att det inte fanns något annat syfte med kommentarerna än att låta läsarna komma till tals.

Anmälaren svarade att utgivaren läst kommentarerna två dagar efter publiceringen, men trots det låtit dem ligga kvar i tre veckor.

PO:s bedömning

Liksom i ärende 186/12 mot tidningen Sydöstran finner jag inte skäl att kritisera bltsydostran.se för det journalistiska material som publicerats. Det beror på att saken har ett visst allmänintresse, anmälaren har en offentlig roll och har fått kommentera uppgifterna.

Vad som tillkommer i denna nätpublicering är kommentarerna från läsekretsen.

Eftersom alla inlägg förhandsmodereras har utgivaren pressetiskt ansvar för det som framförs. Förhandsmoderering tillämpas i allmänhet av tidningar som är måna om att debatten ska föras på en anständig nivå – utan kränkningar, tillmälen och personangrepp. Det har bltsydostran.se misslyckats med.

Anmälaren tillfogas en oförsvarlig publicitetsskada genom att i kommentarer godkända av tidningen betecknas som dum och superegoistisk. Detta är påståenden hon rimligen inte kan försvara sig emot. Till det kommer det upprepade påståendet från debattör nummer två om stöld.

Det är bra att tidningen gjort artiklarna icke sökbara efter påpekande från anmälarens ombud. Det är också bra att flera kommentarer så småningom tagits bort. Trots detta kan bltsydostran.se inte undgå klander för brott mot god publicistisk sed, eftersom tidningen efter förhandsgranskning har publicerat de starkt nedsättande kommentarerna om anmälaren.

Ärendet överlämnas till Pressens Opinionsnämnd, PON, för beslut.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Anmälaren och tidningen har beretts tillfälle att yttra sig till nämnden men har inte hörts av.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Nämnden instämmer i PO:s bedömning och finner att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.