Klander för publicering av känsliga uppgifter

september 2 2008


Exp nr 51/2008 Blekinge Läns TidningTidningen rapporterade om att en präststuderande varit hotfull vid en demonstration och dessutom inte antagits till fortsatta studier. Uppgiften om studierna var sådan att den inte hörde hemma i offentligheten och publiceringen klandrades av PON.


Publiceringen

Den 30 juni 2007 löd Blekinge Läns Tidnings löpsedel HOTFULL PRÄSTSTUDENT i X (ortsnamn) STOPPAS av Y (ortsnamn) stift. Inne i tidningen var rubriken Blivande präst stoppad efter hot och studieslarv. Enligt tidningen hade en man från Blekinge som studerade till präst varit hotfull mot en fackförening som demonstrerat i X. När han ansökte om att få studera sin sista termin på Pastoralinstitutet hade svaret blivit nej. En företrädare för stiftet menade dock att vad som hänt vid demonstrationeninte hade någon större betydelse för stiftet; avgörande var i stället att studenten inte hade slutfört vissa studieuppgifter.

Tidningen förklarade hur de olika momenten i prästutbildningen såg ut. Enligt företrädaren för stiftet hände det att stiftet tvingades tacka nej till en sökande även om det var ovanligt när man läst så länge. Han kunde inte svara på hur stiftet skulle ställa sig till en ny ansökan; studenten kunde försöka att slutföra sina uppgifter, då hade han rätt till en ny prövning.

Artikeln var också publicerad på tidningens hemsida.

Anmälan

Publiceringen anmäldes av den omskrivne präststudenten, A, till Allmänhetens Pressombudsman (PO). A kände sig utpekad. Han anförde att han var den ende manlige teologie studeranden från orten och han var tidigare känd av allmänheten då han varit en flitig insändarskribent i lokaltidningen. A påpekade att han inte fått bemöta uppgifterna utan möttes av nyheten på publiceringsdagen. Då hade han fått svara på en mängd frågor om det var han som var på löpsedeln. Den angivna fackföreningen var Syndikalisterna och efter en ordväxling dem emellan hade föreningen skickat ett brev till stiftet med upplysningar om att A uppträtt aggressivt. Någon polisanmälan hade dock inte gjorts. Han ifrågasatte också uppgifterna om sina studieresultat i sammanhanget.

Tidningens yttrande

Blekinge Läns Tidning anförde att A inte fått kommentera eftersom artikeln hölls på en officiell nivå genom att det hänvisades till uppgifter från stiftet. Artikeln fokuserade på sakfrågan d.v.s. att mannen för närvarande inte fick studera vidare på grund av ett beslut från stiftet. Det var alltså stiftet som skulle kommentera.

Tidningen menade också att A inte var känd för en vidare allmänhet. De ämnesområden han behandlat i sina insändare hade ingen anknytning till hans präststudier. A var inte utpekad. Han hade fått erbjudande om bemötande och rättelse av eventuella sakfel i efterhand men avböjt.

Anmälarens kommentar

A upprepade att han var den ende manlige präststuderanden från orten och framhöll att han till 2002 varit förtroendevald för ett politiskt parti i länet. Det var därför fel av tidningen att säga att han inte var känd för en större allmänhet på orten. Han hade sedan mitten av 1990-talet varit en flitig insändarskribent i lokalpressen i Blekinge län.

PO:s beslut

I beslut den 14 maj 2008 hänsköt PO ärendet till Pressens Opinionsnämnd med följande motivering:

Blekinge Läns Tidning har rapporterat om en präststuderande från X som påstås ha stoppats att fortsätta sina studier efter hot och studieslarv. Enligt tidningen skulle mannen ha varit hotfull mot en demonstrerande fackförening. PO har dock inte anledning att ifrågasätta vad anmälaren har framhållit om att han inte var polisanmäld för något hot. Av ärendet framgår att anledningen till att han inte antagits till fortsatta studier hade med hans bristfälliga studieresultat att göra, uppgifter som på intet sätt hörde hemma i offentligheten.

Vidare har PO att pröva om anmälaren var utpekad i den anmälda publiceringen. Enligt min mening kan det inte uteslutas att anmälaren blev utpekad. Han är den ende manlige präststudenten i X och han har även tidvis varit en offentlig person. De som kände till anmälaren torde därför ha informerats om mannens privata förhållanden på ett sätt som han inte skall behöva tåla. Det var illa nog att tidningen avslöjade dessa förhållanden för en vidare allmänhet, vad värre är, är att tidningen inte ens kom på tanken att låta den omskrivne komma till tals.

Mot denna bakgrund anser jag att anmälaren har orsakats en oförsvarlig publicitetsskada genom publiceringen i Blekinge Läns Tidning.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Av de skäl PO anfört finner nämnden att tidningen skall klandras för att ha brutit motgod publicistisk sed.