Klander för uppgift att misshandlad kvinna var gravid

april 25 2006


Exp nr 43/2006 Nya Lidköpings-TidningenI en artikel om ett fall av kvinnomisshandel berättade tidningen att offret återvänt till förövaren och nu väntade barn.Publiceringen

Den 14 november 2005 publicerade Nya Lidköpings-Tidningen en artikel med rubriken ”Vände åter – trots alla slag” och underrubriken ”X-åringens /åldern angavs/ misshandel fick inte sambon att ge upp”. I ingressen stod att tredje gången kvinnan misshandlades fick hon nog och polisanmälde sin sambo. Han var nu dömd för grov kvinnofridskränkning. Händelseförloppen vid de olika misshandelstillfällena beskrevs. Mannens ålder och parets bostadsort angavs, och det framgick att det fanns barn i familjen. Avslutningsvis stod att paret efter en tids separation hade börjat träffas igen och nu väntade barn tillsammans.

Anmälan

Publiceringen anmäldes till Allmänhetens Pressombudsman (PO) av kvinnan, A. Hon kände sig kränkt av att tidningen skrivit att hon vände tillbaka trots alla slag och att misshandeln inte fått henne att ge upp. Det hade lett till att hon fått försvara sitt agerande inför omgivningen. Beskrivningen av hur misshandeln gått till innehöll också felaktigheter. När tidningen skrev om dessa för henne känsliga förhållanden, borde den åtminstone ge riktig information. Visserligen var inga namn angivna men eftersom det var en liten stad visste de flesta vem det handlade om. Dessutom hade tidningen skrivit att hon var gravid, vilket var en mycket privat sak och inte hade något med domen att göra. Hennes arbetsgivare hade efter publiceringen fällt en negativ kommentar om detta.

Tidningens yttrande

Nya Lidköpings-Tidningen anförde att de publicerade uppgifterna stämde överens med uppgifter, huvudsakligen från A, i förhörsprotokoll. Att A kände sig utpekad var tråkigt, men det borde inte tidningen lastas för. Artikeln innehöll inte sådana uppgifter att läsare i allmänhet kunde identifiera henne.

PO:s beslut

I beslut den 7 februari 2006 hänsköt PO ärendet till Pressens Opinionsnämnd med följande motivering:

Det finns ett allmänintresse av att uppmärksamma frågor om kvinnomisshandel. Samtidigt innebär pressetiken bl a att offer för brott och olyckor skall visas största möjliga hänsyn.

Jag har visserligen förståelse för att anmälaren reagerade mot tidningens formulering om att hon vände tillbaka ”trots alla slag”. I detta fall var dock uppgifterna om kvinnan i publiceringen relativt knapphändiga. De läsare som förstod att artikeln gällde henne, måste därför även på annat sätt än genom publiceringen ha känt till att hon blivit misshandlad av sin sambo. Med hänsyn till att hon inte torde ha utpekats utanför denna redan initierade krets, utgör tidningens rapportering om misshandeln inte tillräckliga skäl att rikta pressetisk kritik mot Nya Lidköpings-Tidningen.

Därutöver lämnades dock även upplysningen om att hon väntade barn. Förhållandet framgick visserligen av domen. Det gjorde det emellertid inte på något sätt försvarligt att tillkännage saken i tidningen. Som kvinnan har anfört är uppgiften av ytterst privat natur och inte motiverad av allmänintresset. Man kan inte utgå ifrån att de personer som kände till misshandeln, och därför förstod att artikeln gällde kvinnan, också visste om att hon var gravid. Tidningen bör därför klandras.

Yttranden till Pressens Opinionsnämnd

Tidningen har framhållit att det hade varit att ge en ofullständig bild av händelseförloppet att skriva om misshandeln utan att berätta slutet på historien.

A har i en kommentar anfört att det i så fall hade räckt att berätta om återföreningen, utan att nämna graviditeten.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Nämnden gör samma bedömning som PO och finner att tidningen genom den anmälda publiceringen har åsidosatt god publicistisk sed.