Klander för uppgift om hustruimport

oktober 24 2006


Exp nr 94/2006 AftonbladetAllmänintresset motiverade inte publicering av uppgifter om anmälarens giftemål med utländska kvinnor, samt påståenden om våldtäkt och olaga hot. Anmälaren hade ej heller fått bemöta det som skrivits.Publiceringen

Den 26 augusti 2005 publicerade Aftonbladet en artikel med rubriken ”Lasse, /åldern angiven/, hämtade fem fruar”. Bredvid rubriken fanns en bild på en kvinna med bortvänt ansikte. I bildtexten stod ”Kort äktenskap Marias och Lasses äktenskap gick i kras efter bara några veckor. Hon hävdar att han våldtagit och hotat att döda henne. Om hon skriver på skilsmässopapperen riskerar hon att tvingas ut ur Sverige. ’Jag lämnade mitt land för honom och kommer att tvingas utstå stor skam när jag kommer tillbaka. Det värsta som kan hända en kvinna är att bli tillbakaskickad’, säger Maria”.

Enligt artikeln ville Lasse ha unga fruar som födde barn och skötte hemmet. Han hade varit gift sex gånger. Sin första fru levde han tillsammans med i 19 år. Därefter hade han varit gift fem gånger med yngre filippinska kvinnor. I artikeln lämnades uppgifter om vilket år och på vilket sätt de träffats, ålder på fruarna, i vilka äktenskap det fötts barn och hur länge respektive äktenskap varat. En av kvinnorna uttalade sig mycket negativt om honom som person. Lasse kommenterade kort varje äktenskap.

Maria, 22, var hans senaste fru. Båda var ledsna. Inget hade blivit som de hade tänkt sig när de gifte sig. Maria hävdade att Lasse hade våldtagit henne i slutet av deras förhållande. Hon beskrev ingående deras sexliv. Lasse nekade och sade att hon utnyttjat och bedragit honom med andra män. När Lasse sagt att han inte kunde ta ansvar för Maria om hon lämnade honom, hade hon uppfattat det som ett hot om att han tänkte ringa Migrationsverket om hon stack. Vidare sade Maria att Lasse hade hotat att döda henne och skicka Bandidos på henne. Lasse hade en annan version, som han redogjorde för. Det framgick också att Lasse var ostraffad. En familjerättsutredning hade visat att han var en bra förälder. Ingen av de tidigare fruarna hade sagt att han misshandlat eller hotat dem.

I artikeln intervjuades också ordföranden i en kvinnojour som riktar sig till invandrarkvinnor.

Anmälan

Den man som kallades Lasse i publiceringen anmälde artikeln till Allmänhetens Pressombudsman (PO). Han var från /ortsnamn/. Han kände sig kränkt och utpekad. Alla i /ortsnamn/ visste att det var han som åsyftades i artikeln. Uppgifter fanns om hans ålder och hur många barn han hade. Det stod att han tvingat sig till sex och våldtagit kvinnan som kallades Maria. Det var fel. Artikeln hade också gett sken av att han hade misshandlat henne. Det hade han inte. Maria hade lurat och utnyttjat honom. Hon ville bara smutskasta honom för att få stanna i Sverige. Han kände sig mycket kränkt över vad som sagts om honom som person. Hans barn hade tagit mycket illa vid sig av publiceringen.

Tidningens yttrande

Publiceringen handlade om problem som kunde uppstå i en ny typ av relationer som blivit allt vanligare: man i väst som ville leva ett traditionellt liv och kvinna i öst som sökte ett nytt liv. Det var av allmänintresse att skriva om saken.

Tidningen hade inte lämnat några utpekande uppgifter om anmälaren. Namnen var fingerade och varken bostadsort eller yrke angavs. Några felaktiga uppgifter hade inte publicerats. Ingenstans i artikeln påstods att anmälaren hotat att döda eller misshandlat någon. Det framgick att det var kvinnan som påstått att anmälaren hade tvingat sig på henne fastän hon hade sagt nej. Dessa uppgifter beskrev hur hon hade upplevt situationen. Artikeln lyfte också fram att Lasse var ostraffad, att ingen av hans tidigare fruar hade anklagat honom för att ha brukat våld samt att en familjerättsutredning visade att han var en bra förälder.

Anmälarens kommentarer m.m.

Anmälaren vidhöll uppgifterna i anmälan. Han hade blivit utpekad. Alla filippinskor och deras makar i /ortsnamn/ visste att det var honom det handlade om. Personer på hans arbetsplats, lärare till hans barn samt barnens skolkamrater förstod att det var han som avsågs. Han hade sagt till reportern att hans tonårsdotter skulle drabbas hårt om man skrev denna skandalartikel.

Tidningen borde ha kontrollerat Marias trovärdighet. Hon hade av väninnor fått uppgifter om att hon skulle få stanna i Sverige om hon angav honom för våldtäkt. Vidare stod han fast vid att artikeln innehöll en rad felaktigheter. I bildtexten hade det stått att han hotat att döda Maria och att han våldtagit henne. Det hade han inte gjort. Det var allvarliga beskyllningar.

Ytterligare skriftväxling förekom.

PO:s bedömning

I beslut den 8 maj 2006 avskrev PO ärendet med följande motivering:

Utländska kvinnor som kommer till Sverige för att leva tillsammans med en svensk man och riskerar att få lämna landet om förhållandet tar slut, är i en utsatt position. Att belysa deras situation har ett stort allmänintresse.

Av betydelse vid den pressetiska prövningen är graden av utpekande i tidningen. I publiceringen lämnades uppgifter om PO-anmälarens äktenskap, hans ålder och hur många barn han hade. Det kan inte uteslutas att detta ledde till ett, om än mycket begränsat, utpekande av anmälaren.

I publiceringen fick ”Maria” rikta allvarliga brottsanklagelser mot anmälaren om våldtäkt och dödshot. Min uppfattning är att tidningen på ett mer direkt sätt borde ha konfronterat mannen med framför allt uppgiften om dödshot. Det kan också ifrågasättas om det var motiverat att återge de mycket negativa värdeomdömena om honom från en tidigare hustru.

Samtidigt framgick tydligt att mannen hade en annan version. Han kommenterade att han inte tvingat sig på någon och gav sin bild. Marias berättelse nyanserades ytterligare genom redovisningen av att mannens tidigare fruar inte anklagade honom för våldtäkt, misshandel eller hot. Det stod också att mannen var ostraffad och att en familjerättsutredning visade att han var en bra förälder.

Sammanfattningsvis: Det fanns ett allmänintresse och utpekandet var begränsat. Marias version bemöttes och nyanserades på olika sätt. Mot denna bakgrund anser jag inte att det föreligger tillräckliga skäl att rikta pressetiskt klander mot Aftonbladet.

Överklagandet till Pressens Opinionsnämnd

Anmälaren vidhåller att han har blivit utpekad. Han hade påpekat för tidningen att hans dotter skulle drabbas hårt om en publicering skedde men tidningen struntade i det. Han hemställer att ärendet återremitteras till PO för handläggning av en annan pressombudsman.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Någon möjlighet att återförvisa ärendet till PO på de skäl anmälaren för fram föreligger inte.

Nämnden anser att anmälaren genom de uppgifter som lämnades i artikeln kunnat identifieras inom en inte obetydlig krets av personer. Artikeln innehåller flera för anmälaren mycket kränkande påståenden och hans sexvanor beskrivs. Anmälaren har härigenom tillfogats en publicitetsskada. Nämnden ansluter sig dock till PO:s bedömning att det är av stort allmänintresse att belysa det nu aktuella ämnet. En sådan belysning hade dock kunnat göras utan att i artikeln lämna så detaljerade uppgifter om de omskrivna personerna. Allmänintresset motiverar därför inte publicitetsskadan. Nämnden finner att tidningen skall klandras för att den genom publiceringen har åsidosatt god publicistisk sed.