Klandras för svaga belägg och spekulationer

december 20 2017


Pressens Opinionsnämnd klandrar GT/Expressen för att i en artikel om gängvåldet i Göteborg ha ägnat sig åt spekulationer och gissningar i samband med en skjutning på Vårväderstorget. PO skrev: ”I artiklar som innehåller spekulationer och gissningar är det, ur en pressetisk synvinkel, viktigt att tidningen är försiktig med att peka ut enskilda personer som delaktiga eller till och med delvis ansvariga för det som inträffat.”

GT/Expressen, exp. nr. 122/2017, dnr. 62/2017

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar GT/Expressen för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Genom beslut den 2 oktober 2017 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) ett ärende avseende anmälan mot GT/Expressen till Pressens Opinionsnämnd (PON).

PO:s beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen publicerade

Den 18 mars 2017 publicerade tidningen en artikel med rubriken Kärleksdramat bakom morden. Artikeln publicerades samma dag på tidningens webbplats med rubriken Svartsjukedramat bakom gängmorden.

Tidningen skrev om gängvåldet i Göteborg och särskilt om den uppmärksammade skjutningen på Vårväderstorget i mars 2015, då två personer sköts till döds och ytterligare åtta personer skadades.

Enligt tidningen var händelsen ett blodigt klimax på en konflikt som börjat med ett svartsjukedrama. En vän (A) till en namngiven gängledare (B) hade inlett en relation med en rivaliserande gängledares, C [namn angivet], flickvän.

Relationen hade inletts under tiden C avtjänade ett åttaårigt fängelsestraff för ett uppmärksammat rån mot Landvetter flygplats 2008, det så kallade Landvetterrånet. Rånbytet uppgick då till cirka åtta miljoner kronor.

Ett av dödsoffren vid skjutningen på Vårväderstorget var B. Enligt tidningen hade såväl tingsrätt som hovrätt i sina domar också slagit fast att det var B som var målet för attacken.

Tidningen resonerade kring sambandet mellan svartsjukedramat och mordet på B. En av gärningsmännen från Vårväderstorget uttalade sig om bakgrunden till gängkriget:

” – Det började med en tjej, en kille satt inne och då sov hon med en annan kille. Då blev den killen klippt.”

Enligt tidningen syftade gärningsmannen på det nämnda svartsjukedramat. Det beskrevs som ”en av flera orsaker” till det gängkrig som kostat många människoliv – däribland A:s, B:s och C:s.

A sköts ihjäl sommaren 2012. I polisutredningen hade en anhörig till B uppgett att B i samband med mordet på A känt sig hotad på grund av att A blivit tillsammans med C:s flickvän och därför rest utomlands.

En polis med insyn gängkonflikten uttalade sig om ett eventuellt samband:

” – Det är ett faktum att tjejen var ihop med [A] efter att hon var ihop med C. Så är det. Men om det enbart är en ”trigger” för att mörda [A]… ur ett bevisperspektiv är det inte bevisat.”

På frågan ”Hur mycket handlar det här om narkotika, hur mycket handlar det om hämnd och hur mycket handlar det om en tjej?” svarade polismannen:

” – Det går aldrig att säga, egentligen. Det löper parallellt. Vad som är orsak och vad som är verkan till många av händerna är svårt att säga. […] Det är handeln med narkotika som är den stora delen.”

C sköts ihjäl i maj 2014, knappt ett år före händelsen vid Vårväderstorget.

I artikeln redogjordes vidare för det höga antalet skjutningar i Göteborg de senaste åren och även hur två barn fått sätta livet till i gängrelaterade våldsdåd.

Artikeln illustrerades bland annat med en bild på C, med bildtexten Mördad. I bildens nedkant stod C. Samma bild, fast i en större version, publicerades i nätversionen av artikeln där bildtexten löd ”C var en av ledarna i Backagänget. Han mördades i maj år 2014.” På bilden satt C i en rättssal.

En motsvarande bild avseende A och B fanns även i artikeln. Mellan bilderna drogs pilar. Bildtexterna löd:

”Landvetterrånaren C:s flickvän… blev tillsammans med den 23-årige mannen [A]… vars bäste vän [B] mördades på Vår Krog och Bar.”

I artikeln fanns även grafik över stadsdelen Biskopsgården där det framgick att området styrdes av två rivaliserande gäng eller nätverk, vars verksamhet utgjordes av narkotikahandel och annan brottslighet.

Anmälan

Publiceringen anmäldes av C:s fästmö, tillika mor till hans fyraårige son. Hon hade känt sig djupt sårad och kränkt av artikeln och bilderna.

Hon menade att publiceringen stod i strid med god publicistisk sed. Hon hänvisade särskilt till den pressetiska regeln om att visa brottsoffer och deras anhöriga största möjliga hänsyn och att noga pröva publicering av namn och bild med hänsyn till offer och anhöriga.

Hon och sonen hade mått mycket dåligt på grund av publiceringen. De kände sig otrygga. Sonen hade sett sin pappa i tidningen och undrat varför han förekom där. Efter C:s död hade hon och sonen flyttat för att börja om på nytt. Publiceringen rev upp gamla sår.

Tidningen hade hängt ut C utan att tänka på konsekvenserna för hans efterlevande. Varken hon eller någon annan anhörig hade gett tidningen tillåtelse att publicera C:s namn och bild.

Tidningens svar

Genom sin administrativa redaktionschef bestred tidningen att publiceringen stod i strid med god publicistisk sed.

Publiceringen avsåg brottslighet av stort allmänintresse. Skjutningen vid Vårväderstorget, som närmast var en massaker, var kopplat till svåra gängkonflikter i Biskopsgården.

C var under många år en ledargestalt i den kriminella miljön. Han hade ett förflutet i Bandidos och dömdes för sin inblandning i det uppmärksammade Landvetterrånet.

Tidningens syfte var att ge läsarna en sammanfattande bild av händelseförloppen och redogöra för allt hängde ihop. Researcharbetet bestod bland annat i inläsning av omfattande förundersökningsmaterial, samt tingsrättens och hovrättens domar.

Underlaget visade att en av orsakerna till den upptrappade gängkriminaliteten – och i förlängningen krogmassakern – var ett svartsjukedrama där C var en central person. I en intervju som publicerades en vecka före den anmälda artikeln, bekräftade en av gärningsmännen vid krogmassakern uppgiften.

Uppgiften om svartsjukedramat som ett startskott för gängkriget kom även samstämmigt från flera av varandra oberoende personer.

C var således ett centralt namn för förståelsen av en lång kedja av händelser. Även hans status i den kriminella världen motiverade publiceringen av hans namn och bild. Hans eftermäle har inte påverkats negativt av publiceringen.

Även om tidningen respekterade och förstod att artikeln väckte känslor så krävdes inte anmälarens eller någon annans tillstånd före publiceringen. Till detta kommer att varken anmälaren eller hennes son omnämndes i rapporteringen.

Anmälaren hade inte heller begärt en rättelse eller begärt att få komma till tals.

Sammanfattningsvis hade tidningen iakttagit en ansvarsfull hållning inför den publicistiska uppgiften.

PO:s bedömning

Enligt pressetikens regler och praxis bör tidningarna visa brotts- och olycksoffer och deras anhöriga största möjliga hänsyn. I detta ingår att noga pröva publicering av namn och bild på en avliden person.

I det här fallet har anmälaren förlorat sin fästman och hennes son har förlorat sin far. För att en publicering av den avlidnes namn och bild i ett sådant fall ska anses försvarlig krävs tungt vägande skäl.

Skjutningen vid Vårväderstorget har ett betydande allmänintresse. Den handlar inte om en isolerad händelse, utan om den organiserade brottsligheten som ett samhällsproblem.

Mot den bakgrunden finns det inget att invända mot att tidningen skriver om saken. Det får även anses motiverat att händelsen sätts ett större sammanhang och läsarna ges en bakgrund till vad som hänt.

Tidningen får anses ha visst fog för uppgiften om att C varit inblandad i en svartsjukekonflikt. Det bekräftas såväl av en citerad polis som av en av de inblandade vid morden, en person som nu avtjänar livstids fängelse.

Däremot är beläggen betydligt svagare för att denna konflikt från 2010 ledde till mordet på 23-åringen 2012 och sedan till morden på restaurangen vid Vårväderstorget 2015. Att det skulle förhålla sig så framförs av den livstidsdömde, men polisen vill inte bekräfta teorin. Den får därmed betraktas som en spekulation, snarare än redovisning av fakta.

Att lägga pussel och försöka förklara en allvarlig händelse kan vara motiverat. Det bör emellertid framgå för läsaren att det rör sig om just en spekulation. I det här fallet är anslaget otvetydigt, med huvudrubriken Kärleksdramat bakom morden och en porträttgrafik som kopplar kärlekskonflikten till morden vid Vårväderstorget.

Denna entydiga bild modifieras dock i underrubriken som konstaterar att Svartsjuka kan vara en av orsakerna till blodiga gängkriget i Göteborg. Även intervjun med polisen öppnar för andra förklaringar.

I artiklar som innehåller spekulationer och gissningar är det, ur en pressetisk synvinkel, viktigt att tidningen är försiktig med att peka ut enskilda personer som delaktiga eller till och med delvis ansvariga för det som inträffat.

I det här fallet har tidningen valt att publicera namn och bild på C, trots att länken mellan svartsjukedramat 2010 och händelserna vid Vårväderstorget 2015 är svag. Man har dessutom valt att publicera namn och bild trots att C varit död sedan 2014, nästan ett år innan morden vid Vårväderstorget.

Vid en samlad bedömning kan inte C:s roll i sammanhanget anses ha varit sådan att publiceringen av hans namn och bild varit oundgänglig för förståelsen av vad som hänt.

Jag finner att allmänintresset av att publicera hans namn och bild inte uppväger den publicitetsskada som anmälaren och hennes son lidit av publiceringen. Tidningen bör därför klandras.

Ärendet hänskjuts till Pressens Opinionsnämnd, PON, för beslut.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Tidningen har yttrat sig till nämnden.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Pressens Opinionsnämnd instämmer i PO:s bedömning och finner tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.