Kränkande uppgifter om kärleksförhållande

december 13 2005


Exp nr 59/2006 AftonbladetTidning klandras för utpekande av kvinna som girig älskarinna.Publiceringen

Aftonbladet skrev den 23 juni 2005 om den skilsmässa som ett bolags förre USA-chef A genomgick. Hans hustru ställde långtgående ekonomiska krav på honom.

Det kunde innebära att hans 17 år yngre älskarinna skulle kosta honom minst 110 miljoner kronor. Sedan flera år hade han levt med en ny kvinna, B. Även nu angavs åldersskillnaden. Hustrun var stridslysten och sade att den tidigare maken borde tänka igenom vilka han brydde sig om – sin familj eller en kvinna som bara var ute efter pengar.

På ett foto sågs A och B dansa på en fest. I bildtexten stod att han lämnade familjen för en 17 år yngre kvinna. Texten upprepade sedan ålder och namn på kvinnan.

Rubriken över artikeln löd ”Älskarinnans pris: 110 milj”.

Anmälan

B anmälde publiceringen till Allmänhetens Pressombudsman (PO). Vad tidningen publicerat var kränkande och ett intrång i hennes privatliv. Hon var inte en offentlig person och det var inte befogat att publicera hennes namn och bild. Detfanns inget allmänintresse att skriva om henne på det sätt som skett.

Hon vände sig mot att bli betecknad som älskarinna, ett ord som för de flesta hade negativ klang. Påståendet att hon var ute efter pengar var frustrerande och kränkande när hon levde i ett seriöst förhållande.

Hennes två barn skulle inte behöva läsa om sin mammas privatliv på det sätt som det skildrats. Publiceringen påverkade hennes ställning som affärskvinna negativt. Dessutom hade hon inte kontaktats av tidningen för ett bemötande.

Tidningens svar

Aftonbladet svarade att B visserligen inte var en offentlig person men att hon genom sin relation till A blev en person i det offentliga rummet. Tidningen antog att deras förhållande var en bidragande orsak till skilsmässan. Därför var det relevant att berätta om anmälaren. Man kunde ha olika åsikter om huruvida ordet älskarinna var negativt värdeladdat men det var en korrekt benämning på en kvinna som levde ihop med en annan kvinnas make. Vad Aftonbladet skrivit var sant, relevant och av allmänintresse.

Anmälarens kommentar

Anmälaren ansåg att det Aftonbladet skrivit inte var vare sig sant, relevant eller av allmänintresse. Hon var inte ute efter pengar och det fanns inget pris på henne. Att bli åsatt en prislapp var kränkande. Tidningen hade kunnat kontrollera sanning och relevans genom att kontakta henne, vilket inte skett.

PO:s beslut

I beslut den 13 december 2005 hänsköt PO ärendet till Pressens Opinionsnämnd med följande motivering:

De ekonomiska ersättningarna till tidigare ledande företrädare för bolaget har tilldragit sig stor offentlig uppmärksamhet. Därför finns det ett allmänintresse för A:s skilsmässa och de ekonomiska krav som hans hittillsvarande hustru framfört.

Hans relation till anmälaren omfattas dock inte av detta allmänintresse. Den kastar inget ljus över de omstridda ekonomiska dispositionerna inom bolaget. Anmälaren är inte en offentlig person. Hon förvandlas inte heller till en sådan på grund av att hon sammanlever med en välkänd man. Publiceringen av hennes namn och bild utgör ett pressetiskt oacceptabelt intrång i hennes privatliv. Intrånget har tillfogat henne en ej godtagbar publicitetsskada. Den fördjupas av den grovt sexistiska rubriken, av det likaledes sexistiska fyrfaldiga omnämnandet av åldersskillnaden mellan anmälaren och hennes partner samt av påståendet om hennes girighet.

Aftonbladet bör klandras för brott mot god publicistisk sed.

Yttrande till Pressens Opinionsnämnd

Aftonbladet framhåller att anmälaren genom sitt förhållande med A blir en person i det offentliga rummet. Den publicerade bilden är tagen under en synnerligen offentlig tillställning till vilken pressen var inbjuden. Tidningen har svårt att se varför rubriken skulle vara grovt sexistisk. Älskarinna kan uppfattas som en neutral och adekvat benämning på någon som lever med en annan kvinnas make. Aftonbladet medger att det förhållandet att åldersskillnaden mellan A och B nämns fyra gånger inte är vidare stilistiskt men framhåller att åldersskillnaden är en faktauppgift i beskrivningen av förhållandet mellan två personer och inget som på ett nedsättande vis beskriver det ena könet i ett förhållande.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Anmälaren måste enligt nämndens uppfattning betraktas som en offentlig person. Viss publicering om henne blir därmed försvarlig. Artikelns missvisande rubrik, påståendet om hennes girighet samt det förhållandet att hon inte fått tillfälle till bemötande har emellertid tillfogat henne en ej godtagbar publicitetsskada. Nämnden finner därför att Aftonbladet genom den anmälda publiceringen brutit mot god publicistisk sed.