Kristianstadsbladet frias för publiceringar av vittnesmål från tidigare anställda vid bilföretag

maj 28 2024


Anmälaren har, som företrädare för företaget, fått komma utförligt till tals och bemöta kritiken samtidigt i artikeln.

Kristianstadsbladet, dnr. 24058, exp. nr. 30/2024

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd finner inte skäl till medieetiskt klander av Kristianstadsbladet.

Genom beslut den 4 april 2024 avskrev Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot Kristianstadsbladet.

MO:s beslut, som riktade sig till anmälaren, hade följande lydelse.

Du har i egenskap av vd för X Bil till Allmänhetens Medieombudsman (MO) anmält en publicering av Kristianstadsbladet (Kb) med rubriken Ex-anställda riktar skarp kritik mot X Bil: ”Den mörkaste tiden i mitt liv”, publicerad på kristianstadsbladet.se den 7 februari 2024.

Vad tidningen publicerade

I artikeln framkom skarp kritik mot företaget från ett flertal tidigare anställda. Kritiken gällde bland annat att lön och ersättningar inte hade betalats ut på ett korrekt sätt. I publiceringen kom du och din man, som företrädare för företaget, utförligt till tals.

Anmälan

Du anförde att du och din man, som företrädare för företaget, hade presenterat fullständiga bevis för Kb gällande att anklagelserna inte stämde, men det hade tidningen inte brytt sig om. Kb hade inte heller citerat er på ett korrekt sätt och utelämnat omfattande och väsentlig information i artikeln. Artikeln var ensidigt skriven; tidningen hade klart och tydligt tagit de anställdas parti trots det omfattande bevisunderlag ni hade presenterat.

Du hade till Kristianstadsbladet förmedlat dina kontakter på Transportföretagen och IF Metall som kunde bekräfta att inga utestående löner fanns i bolaget och att förhandlingar ni haft med personalen hade gått rätt och riktigt till.

Du hade personligen blivit hotad i mejl från NN, som var drivande i artikeln, där han meddelade att han skulle gå till diverse myndigheter och prata vilket du visade Kristianstadsbladet underlag på. Vid ert sista möte med tidningen på plats hos företaget bad du reportern att förhöra sig med din befintliga personal om hur det faktiskt var att arbeta på X Bil, men det var han inte intresserad av. Du ifrågasatte också varför de före detta anställda, som gjorde dessa ogrundade anklagelser, inte valt att säga upp sig själva om de inte var nöjda. Det hade du inte fått något svar på.

Inför publiceringen hade du fått ett mejl av reportern där denne meddelade att han skickat över utkastet till sina chefer som skulle ta ställning till om artikeln skulle publiceras eller inte. Så snart du läst mejlet sökte du både reportern och den ansvarige utgivaren Jörgen Svensson per telefon och bad dem återkomma. En stund senare mejlade du dem båda (bifogat anmälan) men ingen av dem återkom och ni fick heller inte ta del av något utkast.

Skadan av publiceringen var fruktansvärd. Det hade redan publicerats flera dåliga recensioner på nätet och drevet var igång på sociala medier: Facebook, Linkedin och så vidare.

Hur detta skulle komma att påverka verksamheten med uppsägningar, uteblivna kunder och allmän badwill visste ni inte i dagsläget, men det skulle få omfattande konsekvenser.

Medieombudsmannens bedömning

MO har till uppgift att pröva om enskilda har tillfogats oförsvarliga publicitetsskador genom det som publicerats om dem och deras personliga angelägenheter. Medieombudsmannen kan också bedöma klagomål från företag och organisationer, som i detta fall X Bil, men då gäller prövningen som huvudregel enbart rätten till genmäle (bemötande av allvarlig kritik) eller rättelse (av allvarliga sakfel), det vill säga frågor om en uppföljande publicering.

Du har riktat skarp kritik mot att artikeln inte beskriver sakförhållandena på ett korrekt sätt, att den i stället utan tillräcklig grund tar arbetstagarnas parti; detta trots att tidningen hade försetts med tillräcklig information för att göra en mer rättvisande presentation av företaget.

Till exempel hade du vidarebefordrat dina kontakter på Transportföretagen och IF Metall som skulle kunna bekräfta att inga utestående löner fanns i bolaget och att förhandlingar ni haft med personalen hade gått rätt och riktigt till.

MO bedömer dock inte primärt vad som är sant eller falskt utan om tidningen har haft ett tillräckligt underlag (belägg) för publiceringen. Dessutom avser prövningen i det aktuella fallet, där klagomålen alltså gäller ett företag, endast den medieetiska rätten till en uppföljande publicering.

I det här fallet har du och din man, som företrädare för företaget, fått komma utförligt till tals och bemöta kritiken samtidigt i artikeln. På det ingivna materialet kan jag inte se att tidningen skulle ha medieetisk skyldighet att erbjuda er ytterligare kommentar. Ni har efter vad som framkommit inte heller begärt någon sådan hos tidningen.

Även om jag har förståelse för det du anfört om att den skada som publiceringen kan tillfoga er verksamhet, kan jag mot ovan tecknade bakgrund inte vidta någon ytterligare åtgärd med anledning av anmälan.

Ärendet skrivs därför av.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Anmälaren har yttrat sig i nämnden och sammanfattningsvis anfört följande.

Artikeln är ensidigt skriven utifrån ett möte där anmälaren blev ombedd att presentera bevis på att anklagelserna inte stämde. Sådant material presenterades men det skriver mediet inget om i artikeln. Anledningen till att anmälaren inte begärde någon ytterligare kommentar hos tidningen var att hon var rädd för vad tidningen eventuellt skulle skriva i en ytterligare publicering.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning att det inte finns skäl att rikta medieetisk kritik mot Kristianstadsbladet.

I beslutet har deltagit ordförande Johan Danelius samt Martin Schori, utsedd av Publicistklubben, Andreas Ekström, utsedd av Svenska Journalistförbundet, Alice Petrén, utsedd av Sveriges Radio, Thomas Nilsson, utsedd av Sveriges Television, Kerstin Brunnberg, utsedd av Utbildningsradion, Ruth Mannelqvist, Göran Collste, Gertrud Åström, Anders Forkman och Karin Johannesson representerande allmänheten. Dessutom har Hermine Coyet Ohlén, utsedd av Sveriges Tidskrifter och Kajsa Stål, utsedd av TV4, varit närvarande vid ärendets behandling.