Kritiserad reklamman fick inte bemöta tidningens uppgifter

januari 31 2006


Exp nr 18/2007 ÖlandsbladetI rapporteringen kring en misslyckad dataspelsmässa pekades en reklamman ut som inkompetent. Tidningen klandrades för att mannen inte fått tillfälle till samtidigt bemötande av påståendet.


Publiceringarna

Den 23 maj 2006 skrevs i Ölandsbladet att det skulle bli en dataspelsmässa i sporthallen i en namngiven stad den 16-19 augusti. Kommunens turistbolag stod som arrangör och turistchefen samarbetade med en namngiven reklamman, A. Det var han som kommit på och utvecklat idén. Det stod att arrangörerna var medvetna om att det var knappt om tid inför årets mässa och att fokus låg på år 2007. Brister i brandskyddet gjorde att den första mässan inte kunde förläggas till tennishallen. Nästa år hoppades arrangörerna att hallen skulle vara bättre rustad. Det nämndes att A:s senaste projekt var en sommarrevy som inte blivit någon publikframgång.

Den 15 juni rapporterade den tryckta upplagan av tidningen samt nätupplagan att spelmässan stoppats efter misslyckat val av lokaler. Turistchefen beklagade. Det hade inte gått att nå tillräcklig kvalitet och A hade enligt artikeln avpolletterats från projektet. I rubriken stod att han blivit sparkad. Marknadsföringsblad om mässan hade gått i tryck utan att A kontrollerat om tennishallen var godkänd för att ta emot de publikskaror som väntades. Senare hade turistbolaget och A meddelat att mässan skulle hållas i sporthallen. Men de hade inte tagit reda på att inte heller den var rätt dimensionerad för det tänkta evenemanget.

Tidningen redogjorde också för att A på olika sätt var kopplad till flera företag i nöjes- och mässbranschen. Ett av dem hade stått bakom två arrangemang sommaren 2003 som båda blivit publikfiaskon. Arrangörerna brottades med ekonomiska bekymmer. En anonym uppgiftslämnare sade att han blivit lovad ersättning för sitt engagemang i det ena projektet men inte sett röken av några pengar.

Anmälan

De två publiceringarna anmäldes till Allmänhetens Pressombudsman (PO) av A. Han anförde att han redan i den första artikeln hade framställts som en oskicklig yrkesman genom att ett flera år gammalt projekt beskrevs som misslyckat. Påståendet i den andra artikeln om att han inte betalat en medarbetare var osant men stärkte skurkintrycket.

Turistchefen hade ensidigt fått ge sina kommentarer och beretts plats att förknippa A med bristande kvalitet och professionalism i arbetet och meddela att han sparkats och avpolletterats. Källkritisk granskning hade ersatts av falsk information och illvilliga rykten. Det hade kränkt anmälaren och skadat såväl honom som hans reklambyrå och hans övriga verksamhet.

Tidningens svar

Påståendet om projektet 2003 var sant och befogat i sammanhanget. Det förmedlade inte något skurkintryck. Det kommunala turistbolagets affärer hade allmänintresse. Det handlade om skattebetalarnas pengar. Turistchefens uttalanden var korrekt återgivna. När den ansvarige utgivaren återkommit från semester i början av juli hade han erbjudit anmälaren genmäle på det som publicerats i maj och juni.

Anmälarens kommentar

A anförde att han utgick från att Ölandsbladets syfte med att erinra om revyprojektet 2003 i den första publiceringen var att skada honom. Om tidningen hade ringt upp honom hade den kunnat få all önskvärd information om de olika företag han var engagerad i. Någon sådan kontakt togs aldrig. Tidningen borde i anslutning till artiklarna i maj och juni ha kontaktat honom före publicering så att båda parter fått komma till tals. Nu var det bara turistbolaget som fick ge sin version.

PO:s beslut

I beslut den 4 oktober 2006hänsköt PO ärendet till Pressens Opinionsnämnd med följande motivering:

De olika turerna kring den inställda dataspelsmässan har stort allmänintresse, inte minst med tanke på att en kommun varit involverad från första början. Saken har utvecklats till en hög grad av oenighet mellan kommunens turistbolag och anmälaren. Endast den förra parten har kommit till tals.

Med tanke på den långtgående kritik som tidningen förmedlat mot anmälaren – han har framställts som yrkesmässigt fullständigt inkompetent – borde denne ha fått möjlighet att bemöta båda artiklarna. I fråga om den andra artikeln den 15 juni med dess många negativa uppgifter om honom hade inget annat än samtidigt bemötande varit pressetiskt acceptabelt. Den publicitetsskada som anmälaren utsattes för skulle inte ha undanröjts om han utnyttjat det erbjudande om genmäle som tidningen gav ca tre veckor senare. Ölandsbladet förtjänar pressetiskt klander för att ha orsakat denna publicitetsskada.

Yttranden till Pressens Opinionsnämnd

Tidningen har anfört att man från säker källa fått veta att uppgifterna om projektet år 2003 var sant. Inför publiceringen i juni intervjuades den ytterst ansvarige för arrangemanget, turistchefen. A pekades inte ut som ”yrkesmässigt fullständigt inkompetent”.

A har anfört att han har en juridisk tvist med turistchefen som därför hade egna skäl att smutskasta A i intervjun. Ändå återgavs hans version okritiskt i artiklarna och hela skulden lades på A, som var en ”tillåten” syndabock, ej kommunanställd, utan chans till försvar eller rättning.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Nämnden gör samma bedömning som PO och finner att tidningen skall klandras för att ha åsidosatt god publicistisk sed.