Länstidningen Södertälje frias för publicering om barnmorska

oktober 24 2022


Nämnden friar Länstidningen Södertälje för rapporteringen om en barnmorska som arbetat utan legitimation under 18 år.

Länstidningen Södertälje, exp. nr. 85/2022, dnr. 22183

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd finner inte skäl till medieetiskt klander av Länstidningen Södertälje.

Genom beslut den 6 april 2022 avskrev Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot Länstidningen Södertälje.

MO:s beslut, som riktade sig till anmälaren, hade följande lydelse.

Du har i en anmälan till Allmänhetens Medieombudsman (MO) riktat klagomål mot en artikel i Länstidningen Södertälje som publicerades den 29 mars 2022.

Vad mediet publicerade

På tidningens förstasida fanns bland annat rubriken Hade inget legg – jobbade ändå som barnmorska.

Rubriken inne i tidningen var Barnmorska utreds av Ivo efter anmälan.

Innehållet i ingressen

En kvinna som nyligen hade startat en egen barnmorskemottagning i X-ort (ort angiven) anmäldes nu av sin tidigare chef. Kvinnan uppgavs ha arbetat utan legitimation i 18 år och skulle ha skrivit ut onödigt starka läkemedel utan dokumentation.

Sammanfattning av innehållet i artikeltexten

Av artikeln framgick att sjuksköterskan NN hade jobbat på Z-sjukhuset i Y-ort under flera år.

Hon hade först jobbat som sjuksköterska på en blodcanceravdelning men under de senaste 18 åren som barnmorska. Hon hade barnmorskeutbildning, men hade inte hämtat ut sin legitimation förrän 2019. Arbetsgivaren hade inte informerats om att hon saknade legitimation.

Nu hade hon startat en egen barnmorskemottagning, AA, i X-ort. I nära anslutning till det hade hennes tidigare chef på Z-sjukhuset Ivo-anmält henne för att hon saknat legitimation. Hon anmäldes även för att hon vid många tillfällen hade skrivit ut det narkotikaklassade läkemedlet oxynorm utan att ha dokumenterat uttagen på rätt sätt. Detta smärtstillande läkemedel rekommenderades inte heller för gravida eller ammande, och det fanns, enligt Ivo-anmälan inte dokumentation som visade att patienterna haft en sådan smärtproblematik att det hade varit motiverat att skriva ut preparatet.

Dock framgick också av artikeln att det var arbetsgivarens ansvar att kontrollera att personalen hade den legitimation som krävdes.

Vidare stod att barnmorska var en sådan skyddad titel som krävde att man hade legitimation för att få utöva yrket och kalla sig barnmorska. Den som bröt mot bestämmelserna kunde dömas till böter.

Tidningen hade bland annat sökt kontakt med NN, hennes tidigare chef, och Ivo inför publiceringen.

Hennes tidigare chef avböjde kommentar med hänvisning till den pågående Ivo-utredningen.

NN sa bland annat att hon inte förstod hur detta hade kunnat hända. Hon hade varit legitimerad sjuksköterska i många år. Men hon hade inte haft koll på att hon behövde hämta ut en ny legitimation när hon hade vidareutbildat sig till barnmorska. Hon ville inte kommentera den tidigare chefens uppgifter om att hon hade skrivit ut narkotikaklassade läkemedel.

Hon sa vidare att hon hade ett möte inbokat med Ivo om en månad, då hon hoppades kunna rentvå sitt namn.

Ivo kunde inte ge besked om hur lång tid utredningen skulle ta.

Bild

I anslutning till rubriken fanns en bild på barnmorskemottagningens skylt med företagsnamnet.

Anmälan

Reportern hade sökt dig den 25 mars. Du hade ringt tillbaka samma dag och reportern hade ställt frågor om Ivo-anmälan. Du framförde att du inte ville att tidningen skulle publicera något innan utredningen var klar.

Reportern skulle diskutera saken med sin chef. Om det blev aktuellt med publicering, skulle tidningen kontakta dig igen.

Reporterns chef ringde den 28 mars och sa att tidningen inte skulle skriva något om saken förrän utredningen var klar. Samtidigt sa han att du kunde anmäla tidningen om du ansåg att den publicerade något som inte stämde.

Den 29 mars publicerades artikeln, med ditt namn, din titel och en bild på barnmorskemottagningens skylt. Utpekandet var ett omotiverat angrepp på dig. Det enda du ville med mottagningen var att skapa bättre förutsättningar för kvinnor.

Vårdförbundet hade rekommenderat dig att göra en MO-anmälan.

Medieombudsmannens bedömning

Medieombudsmannen bedömer om enskilda tillfogats oförsvarliga publicitetsskador genom det som publicerats om dem och deras personliga angelägenheter. Vid bedömningen vägs allmänintresset mot den hänsyn som bör tas till den enskildes integritet.

MO prövar vad som faktiskt publicerats. Journalisters arbetsmetoder ligger inte inom ramen för prövningen.

Frågor om vård och omsorg har ett stort allmänintresse eftersom de berör alla människor i samhället. Allmänintresset kan motivera belysning av till exempel om personer som utövar vård är behöriga, liksom uppgifter om misstänkt överförskrivning av narkotikaklassade preparat.

Du har inte riktat någon kritik mot sakinnehållet i artikeln.

Genom att du äger och driver en egen vårdmottagning har du en sådan ställning att du får tåla en granskning av din yrkesverksamhet och även att namnges i sammanhanget.

Tidningen har grundat sin publicering på den aktuella Ivo-anmälan. Den har också vänt sig till olika berörda parter för att skildra förhållandena. Din inställning framkommer tydligt i publiceringen. Det framgår också av publiceringen att du har utbildning som barnmorska, även om du inte hämtat ut din legitimation.

Jag förstår din invändning mot att publicering sker innan utredningen hos Ivo är klar. Men då kritiken har ett samband med den verksamhet som du alltjämt bedriver kan det accepteras medieetiskt.

Det som kan förväntas av tidningen är att den publicerar uppgifter om utfallet i Ivo-ärendet. Det gäller förstås särskilt om utfallet är till fördel för dig.

Mot bakgrund av ovanstående finns det inte skäl att klandra tidningen för att den identifierade dig i sammanhanget.

Ärendet avskrivs.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Såväl anmälaren som tidningen har yttrat sig i nämnden.

Anmälaren har anfört sammanfattningsvis följande. Det är inte sant att hon arbetat utan legitimation. Hon kunde inte som sjuksköterska skriva ut narkotikaklassade preparat; förskrivningsrätten är förbehållen läkare. Henne uppgifter som sjuksköterska i läkemedelshanteringen var iordningställande och administrering.

Tidningen har uppgett att MO:s bedömning av publiceringen stämmer överens med tidningens. Därutöver har tidningen anfört att när nyhetschefen ringde upp anmälaren så var det för att bekräfta att tidningen skulle publicera artikeln om Ivo-anmälan och för att upplysa henne om hur hon kunde göra om hon ville anmäla publiceringen till MO.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning att det inte finns skäl att rikta medieetisk kritik mot Länstidningen Södertälje.

I beslutet har deltagit, Stefan Johansson, ordförande, Nils Funcke, utsedd av Publicistklubben, Ann Johansson, utsedd av Svenska Journalistförbundet, Mikael Rothsten utsedd, av Svenska Tidningsutgivareföreningen, Alice Petrén, utsedd av Sveriges Radio, Nils Hanson, utsedd av Sveriges Television, Anna Lindberg, utsedd av TV4, Robert Hårdh, Johan Trouvé, Laura Hartman, Marika Markovits och Göran Collste, representerande allmänheten.