Medierna Etiknämnd friar Expressen för rapportering om LVU-kampanj

maj 28 2024


Artikeln beskrev en förening som en grupp aktivister vars syfte var att sprida desinformation om LVU, där man använde demonstrationen för att föra ut sitt budskap.

Expressen, dnr. 24034, exp. nr. 27/2024

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd finner inte skäl till medieetiskt klander av Expressen.

Genom beslut den 2 februari 2024 avskrev Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot Expressen.

MO:s beslut, som riktade sig till anmälaren, hade följande lydelse.

Föreningen X, genom NN, har i en anmälan till Allmänhetens Medieombudsman riktat kritik mot artikeln Desinformation om LVU på Gaza-demonstration som publicerades den 24 oktober 2023 på expressen.se

Vad mediet publicerade

Ingress

”På en stor demonstration för Gaza i Stockholm på söndagen likställdes den svenska socialtjänstens LVU-omhändertaganden av barn som far illa med Hamas kidnappningar av israeliska barn.

– Ulf Kristersson, anklaga inte palestinier för att de har kidnappat 20 israeliska barn, medan tusentals barn kidnappas av din myndighet som heter socialtjänsten, hävdade talaren NA.

Desinformationskampanjen om LVU har pekats ut som starkt bidragande till Sveriges försämrade säkerhetsläge.

– Jag tror inte att det här kommer att påverka folk, säger arrangören Victor Sama’ina.”

Artikeltext

”På söndagen hölls en stor demonstration till stöd för Gazas folk på Sergels torg i Stockholm.

En av talarna, NA, valde att dra paralleller mellan konflikten i Israel och Gaza och påstådda missförhållanden i Sverige.

– Här i Sverige finns en myndighet som heter socialtjänsten som har tagit barn utan stöd i lag. Så Ulf Kristersson, anklaga inte palestinier för att de har kidnappat 20 israeliska barn, medan tusentals barn kidnappas av din myndighet som heter socialtjänsten, ropade han ut inför ett fullpackat Sergels torg.

Gav bort demonstrationstillståndet [mellanrubrik]

NA är engagerad i en aktivistisk förening, ’Föreningen X’ (namn angivet), som har tillstånd för en mängd demonstrationer på olika platser i Stockholm under hösten, med det påstådda temat ’utkrävande av ansvar för statens kriminella handlingar mot barn i fosterhem’. Det var ’Föreningen X’ som hade tillstånd att demonstrera på Sergels torg på söndagen.

– De har lämnat över tillståndet till pro-palestinierna. Det är vad jag förstår inget problem, säger Stockholmspolisens presstalesperson Mats Eriksson.

I tillståndsbeviset anges det beräknade deltagarantalet till 5–50 personer per tillfälle. Söndagens demonstration samlade mångdubbelt fler, med polisbevakning därefter.

– Det har skett en dialog och vi har haft kännedom om det, säger Mats Eriksson.

Falska påståenden om att svensk socialtjänst skulle ’kidnappa’ muslimska barn som omhändertas enligt lagen om vård av unga, LVU, utgör kärnan i en omfattande desinformationskampanj som bedrivits de senaste åren och som till stor del orkestrerats av aktörer utanför Sverige.

I februari i år tog Säkerhetspolisen upp LVU-kampanjen som en faktor när man slog fast att Sverige ’bedöms stå i större fokus än tidigare för våldsbejakande islamism globalt’.

’Mycket farlig retorik’

I somras när terrorhotnivån höjdes från en trea till en fyra på en femgradig skala sade Säpochefen Charlotte von Essen att LVU-kampanjen har bidragit till utvecklingen där Sverige har gått från att ses som ett legitimt till prioriterat mål.

Magnus Ranstorp, terrorforskare och en av författarna till rapporten ’LVU-kampanjen’ vid Försvarshögskolan, konstaterar att berättelserna om att socialtjänsten skulle kidnappa barn är något annat än saklig kritik av LVU-lagstiftningen.

– När man använder det språkbruket normaliseras det i vissa grupper.

– Det är en mycket farlig retorik, som har bidragit till att terrorgrupper börjat rikta in sig på Sverige. Man förstärker det narrativet, som går direkt emot Sveriges säkerhet.

’Ska inte blanda in socialtjänsten’

Victor Sama’ina, en av arrangörerna bakom söndagens demonstration, säger att man i förväg hade klargjort att talarna inte skulle ta upp andra frågor än kriget i Gaza.

– Det här är ett helt annat ämne än det som vi demonstrerar för. Då ska inte han blanda in socialtjänsten, även om han har någon logik med tanken.

Sama’ina uppger att han, när han hörde uttalandet om socialtjänsten, såg till att NA avbröts.

– Vi tog mikrofonen ifrån honom. Vi var kanske lite sena att göra det, men från vår sida var det absolut inte meningen att han skulle blanda in det här.

NA hävdar dock tvärtom att han inte blev avbruten.

– Nej, det stämmer inte. Jag talade färdigt. Ingen tog mikrofonen från mig. Den här demonstrationen är i mitt namn.

Har själv förlorat vårdnaden

NA, som själv kommer från Gaza, står fast vid sina ord om ’kidnappning’.

– Det finns massor med falsk dokumentation, partiska utredningar, falska tolkningar, bristande förståelse för värderingar och kultur hos vissa.

Han understryker samtidigt att han inte påstår att den svenska socialtjänsten skulle diskriminera just muslimska familjer när barn omhändertas.

– Att påstå det är desinformation.

Beslut om att vårda barn med tvång enligt LVU tas av oberoende domstolar efter ansökan från socialtjänsten. I processen måste socialtjänsten presentera en utredning till stöd för ansökan, och barnets och vårdnadshavarnas intressen tillvaratas av juridiska biträden.

NA tycker dock att den bevisbörda som läggs på socialtjänsten för att bevisa missförhållandena ska bli högre.

Han har inte vårdnaden om sina egna barn i Sverige. I våras beslutade tingsrätten i Y-ort att barnens mamma ska ha ensam vårdnad och han inte ska ha rätt till umgänge.

’Har sagts tusentals gånger’

Påståendena om att socialtjänsten kidnappar barn har enligt svenska myndigheter bidragit till den ökade hotbilden mot Sverige. Hur tänker du kring det?

– Vi älskar Sverige. Annars hade vi inte valt att komma till Sverige från början. Jättemånga av de föräldrar som blivit av med sina barn flydde från sina länder bara för att få leva i frid med sina barn.

Victor Sama’ina anser inte att arrangörerna borde ha gjort ett uttalande där man tog avstånd från påståendet om kidnappningar. Han tror inte att demonstranterna påverkades i någon större utsträckning.

– Det här har sagts tusentals gånger innan den här demonstrationen. Hela världen har pratat om det. Jag har hört dem överallt: ’Sverige kidnappar barn’, säger Sama’ina och tillägger att han inte står bakom påståendet.”

Anmälan

Expressens artikel var fylld med falska och extremt allvarliga anklagelser riktade mot dig och din medgrundare, er organisation och era medlemmar. Artikeln var inte bara opartisk, osaklig, gav en förvrängd bild av verkligheten och utgjorde förtal, den spred vad den påstod sig rapportera om – desinformation!

Detta orsakade alltjämt enorm skada och ett mänskligt lidande, omöjligt att beskriva i ord.

Expressens artikel utmålade Föreningen X, er som grundare och era medlemmar, som en grupp aktivister vars syfte var att sprida desinformation, som tidigare sökt rätt att demonstrera (underförstått för att desinformera) på flera olika platser. Med referenser till säkerhetspolisen och terrorforskare, som uttalade sig om en desinformations-kampanj mot socialtjänsten, målades bilden att Föreningen X var extremt farlig och att er existens och aktivitet låg till grund för det förhöjda terrorhotsläget i Sverige och att terrorhotsnivån höjts till en fyra.

Detta var felaktiga men också extremt allvarliga anklagelser och hade fått förödande konsekvenser, inte bara för er som var direkt drabbade utan för hela landet – i synnerhet de barn som redan drabbats av en vuxenvärld och stat som svikit dem totalt.

Föreningen X var extremt öppen och tydlig med att föreningen fanns, vilka ni var och varför. Föreningen ville inget hellre än att prata med journalister, men blev i stället inte bara ignorerade utan fullständigt dragna i skiten och förtalade genom de lögner och falska anklagelser som skrevs.

Ingen på Expressen tog kontakt med Föreningen X inför publiceringen för att ta reda på vilka ni var och för att höra er version, vilket var det mest grundläggande i det journalistiska arbetet. Hur skulle journalistiken annars komma så nära sanningen som möjligt? Det var enkelt att komma i kontakt med er, då ni hade en hemsida med klar och tydlig information, samt era kontaktuppgifter.

Föreningen X var en registrerad förening med ett klart och tydligt syfte och budskap: motverka orättvisor mot familjer och särskilt barn. Föreningen använde sig av lagliga metoder i sitt arbete, i linje med den demokrati som Sveriges statsskick byggde på och där både mänskliga och barns rättigheter var integrerade i våra lagar.

De främsta lagliga verktyg föreningen använde sig av var samvetsfrihet samt yttrande- och demonstrationsfrihet. Ni ansökte om demonstrationstillstånd och demonstrerade när tillståndet beviljats. Ni demonstrerade för att larma allmänheten, medborgare, journalister, politiker, rättsväsende och beslutsfattare om den totala rättsosäkerhet som rådde inom svensk socialtjänst Sveriges rättsväsende.

Föreningen X hade flera månader innan den aktuella demonstrationen som Expressen skrev om i sin artikel sökt och beviljats demonstrationstillstånd av polisen. Föreningen X stod på tillståndet och ägde rätten att demonstrera, vilket ni gjort. Föreningen X hade inte på något sätt överlåtit tillståndet till någon annan.

Den information och det budskap Föreningen X förde fram om en totalt rättsosäkerhet vid omhändertaganden av barn enligt LVU, som var att likställa med regelrätt kidnappning av barn, var ett förfarande som styrkts i en mängd forskningsrapporter, statliga utredningar och även journalistiska gräv det senast halvåret.

Medieombudsmannens bedömning

Medieombudsmannens prövning handlar oftast om huruvida en enskild och utpekad person drabbats av en oförsvarlig skada genom en publicering. Ett medieetiskt utpekande sker genom att någon typ av identifierande uppgift förekommer om personen i fråga.

Genom att din person inte på något sätt nämns i artikeln är min bedömning att det inte skett något utpekande av dig. Jag är därför förhindrad att pröva din anmälan på något annat sätt än som en så kallad företagsanmälan, det vill säga en anmälan från en juridisk person.

Anmälningar från juridiska personer prövas annorlunda än dem från enskilda personer. MO:s mandat är i sådana fall begränsat till att utreda den eventuella rätten till rättelse (av allvarliga sakfel) eller genmäle (av allvarlig kritik), det vill säga en uppföljande publicering.

Som en ytterligare begränsning förutsätts den juridiska personen självt ha vänt sig till mediet för att begära en sådan uppföljning. Om det har skett och den juridiska personen inte är nöjt med resultatet, kan MO pröva om mediet hanterat den frågan på ett tillfredsställande sätt.

I ärendet har inte framkommit att Föreningen X kontaktat Expressen för att begära rättelse eller genmäle. Det finns därför ingen anledning för MO att rikta kritik mot tidningen för brister gällande detta. MO kan därför inte vidta några ytterligare åtgärder med anledning av anmälan. Ärendet skrivs av.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Anmälaren har överklagat MO:s beslut och i huvudsak vidhållit vad som framförts till MO.

Tidningen har framfört att den delar MO:s bedömning att anmälan är gjord av en organisation samt begärt att Mediernas Etiknämnd lämnar klagomålet utan åtgärd.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning att det inte finns skäl att rikta medieetisk kritik mot Expressen.

I beslutet har deltagit ordförande Kristina Svahn Starrsjö samt Andreas Ekström, utsedd av Svenska Journalistförbundet, Alice Petrén, utsedd av Sveriges Radio, Thomas Nilsson, utsedd av Sveriges Television, Hermine Coyet Ohlén, utsedd av Sveriges Tidskrifter, Kerstin Brunnberg, utsedd av Utbildningsradion, Ruth Mannelqvist, Göran Collste, Gertrud Åström, Anders Forkman och Karin Johannesson representerande allmänheten.

Dessutom har Martin Schori, utsedd av Publicistklubben och Kajsa Stål, utsedd av TV4, varit närvarande vid ärendets behandling.