Metro klandras för att ha pekat ut fel person

februari 22 2018


Pressens Opinionsnämnd klandrar Metro för en artikel där en namngiven person påstods ha utsatt en medarbetare för sexuella trakasserier, vilket lett till en fällande dom i Arbetsdomstolen. I själva verket gällde domen en annan person. Artikeln var ett telegram från TT, vilket inte minskar tidningens pressetiska ansvar för det som publicerats.

Metro, exp. nr. 3/2018, dnr. 69/2017

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Metro för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Genom beslut den 8 november 2017 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) ett ärende avseende anmälan mot Metro till Pressens Opinionsnämnd (PON).

PO:s beslut hade följande lydelse.

NN [namn angivet] har till Allmänhetens Pressombudsman, PO, anmält ett antal tidningar och nättidningar för att de publicerat en TT-text med originalrubriken Vd döms för tafsande på julfest.

Genom PO:s beslut den 26 oktober 2017 (Dnr 17229 och 17258 – 17263) skrevs flera av anmälningarna av, eftersom de avsåg publiceringar utanför det område som granskas av PO och Pressens Opinionsnämnd, PON.

I det följande redogörs först för TT-telegrammets innehåll och sedan vad tidningen publicerade.

TT-telegrammets innehåll

I ett telegram som publicerades kl. 14.46 den 5 juli 2017 konstaterade TT att Arbetsdomstolen dömt Bolaget [företagsnamn angivet] att betala 50 000 kr till en kvinna som tidigare varit anställd i bolaget.

Enligt TT var bakgrunden till domen att Bolagets dåvarande vd, NN, hade tafsat på kvinnan under bolagets julfest. TT uppgav att Arbetsdomstolen konstaterat att det handlade om sexuella trakasserier.

Händelsen inträffade i början av december 2015 på en restaurang i Stockholm. TT skrev:

”Vd NN ska efter middagen ha lagt sin hand på 19-åringens lår och börjat föra den upp över låret. Kvinnan, som var provanställd, valde att avsluta sin anställning på företaget.”

I telegrammet citerades en företrädare för Diskrimineringsombudsmannen, DO, som menade att domen var en viktig påminnelse om att bolag ansvarar juridiskt för sina chefers tafsande oavsett om det sker på arbetsplatsen eller på en personalfest.

Enligt TT hade NN efter händelsen bett om ursäkt till personalen i ett mejl. Kort efteråt skulle han tillträda som en av bolagets chefer, men bolagsledningen valde att tillsätta en annan person på posten.

Kl. 15.08 korrigerade TT telegrammet på så sätt att det angavs att det handlade om ”Vd :n för ett x-bolag [särskild bransch angiven]”. Uppgifterna om Bolaget och NN:s inblandning i händelsen var alltså borttagna.

Kort därefter, kl. 15.11, meddelade TT Metro och övriga abonnenter att nyhetsbyrån blandat ihop två liknande fall av trakasserier och att det aktuella fallet inte rörde Bolaget.

Vad tidningen publicerade

PO har inte haft tillgång till en kopia av tidningens ursprungliga publicering, men i ärendet är klarlagt att det handlade om en automatiserad publicering av TT:s telegram. Innehållet var alltså detsamma som i TT:s telegram.

Den första versionen av telegrammet publicerades på tidningens webbplats kl. 14.46 och en rättad version publicerades kl. 15.08.

Tidningens publicering illustrerades med en genrebild på ett dukat bord. I den rättade versionen av artikeln löd bildtexten ”Vd:n började tafsa på 19-åringen på en julmiddag.”

Anmälan

I sin anmälan av Metros publicering anförde NN att han felaktigt hängts ut som dömd i domstol för sexuella trakasserier.

TT hade blandat ihop hans namn och en händelse i december 2016 med händelsen bakom Arbetsdomstolens dom. Händelsen 2016 rörde också en julfest som fick stor medial uppmärksamhet.

Som tillträdande vd för Bolaget hade han då bjudits in till bolagets julfest. Vid slutet av middagen var han ett hemligt pris i ett lotteri. Han uppmanades att gå upp på scenen och dansa med en kvinnlig anställd.

Under dansen lade hade händerna på kvinnans bak i syfte att spela med i den uppsluppna stämningen. Det var grovt olämpligt men hans avsikt var inte att kränka någon. Kvinnan accepterade hans ursäkt samma kväll. Han bad också om ursäkt till övriga festdeltagare per mejl. Mejlet nådde sedan Aftonbladet och händelsen fick felaktiga proportioner i media.

Såväl TT som Metro hade brutit mot god publicistisk sed genom bristande faktakontroll. Trots att telegrammet rättades fick den felaktiga publiceringen omedelbar spridning.

Sammantaget hade tidningen förorsakat honom en oförsvarlig publicitetsskada.

Tidningens svar

Genom sin ansvarige utgivare, Staffan Erfors, konstaterade tidningen att NN olyckligtvis och felaktigt pekades ut i telegrammet och även i tidningen.

Metros har en automatiserad process för publicering av TT-telegram på Metro.se. Något aktivt eller systematiserat utgivarskap från Metros sida skedde inte varför det felaktiga telegrammet kom att publiceras. Den felaktiga publiceringen skedde därmed utan uppsåt från tidningens sida.

Publicitetsskada var dock inte sådan att det fanns grund för pressetiskt klander av tidningen.

Anmälarens kommentar

Anmälaren vidhöll att tidningen inte kunde avsäga sitt publicistiska ansvar genom att hänvisa till att felet låg hos TT.

Arbetsdomstolen dömde endast ett fåtal personer för sexuella trakasserier varje år, vilket gjorde utpekandet av honom ännu allvarligare.

PO:s bedömning

Sexuella trakasserier är ett samhällsproblem av stort allmänintresse. Media har en viktig uppgift i att skildra och belysa problemet som företeelse. I det enskilda fallet är allmänintresset emellertid i regel begränsat. Av hänsyn till de inblandade bör rapporteringen i de fallen präglas av återhållsamhet när det gäller identifierande uppgifter och integritetskänsliga detaljer.

Om förövaren är en samhällsbärare eller en person vi har ett ansvar att utkräva av är det pressetiska landskapet ett annat. Allmänheten har då ofta ett berättigat intresse av att få veta vem det handlar om. Till denna kategori av offentliga personer kan räknas exempelvis ledare för större företag. Kopplingen till vårt gemensamma, till samhället, motiverar att de får acceptera en högre grad av medial granskning.

Mot den bakgrunden finns det, principiellt, inget att invända mot att tidningen rapporterar om att en namngiven ledare i ett stort företag sexuellt trakasserat en anställd.

Även för offentliga personer gäller dock som pressetisk utgångspunkt att de ska beskrivas på ett rättvisande sätt. I ärendet är klarlagt att tidningen felaktigt pekat ut NN som den person vars tafsande lett till en dom i Arbetsdomstolen.

Det agerande som lagts anmälaren till last har förorsakat honom en allvarlig publicitetsskada. Frågan för PO att bedöma är om skadan är oförsvarlig.

Vid denna bedömning ska inledningsvis understrykas att PO är väl medveten om att TT är en nyhetsbyrå som sedan länge håller hög kvalitet när det gäller en saklig och objektiv nyhetsförmedling.

Samtidigt gäller den pressetiska regeln om källkritik även i förhållande till TT. Sakuppgifter ska kontrolleras så noggrant som omständigheterna medger. Tidningen bär alltid det fulla pressetiska ansvaret för sina publiceringar.

I det här fallet finns det flera faktorer som påverkar publicitetsskadans storlek. Av betydelse är bland annat på vilket sätt telegrammet publicerats i tidningen, hur länge det hållits tillgängligt för läsarna och om tidningen har vidtagit några åtgärder för att begränsa skadan. En helhetsbedömning av omständigheterna kring publiceringen måste alltså göras.

Under drygt 20 minuter låg telegrammet uppe på Metro.se. Även om detta är en förhållandevis kort tid och telegrammet är utpekandet av anmälaren mycket allvarligt.

Det påstås felaktigt att hans skuld till ett i detalj återgivet sexuellt övergrepp mot en ung kvinna slagits fast av en domstol. Det kan här anmärkas att det var arbetsgivaren (bolaget), och inte någon enskild person, som förpliktades att 50 000 kr i Arbetsdomstolens dom.

Ur pressetisk synpunkt är det viktigt att tidningen strävar efter att publicera korrekta uppgifter. Om det ändå av misstag blir fel, bör tidningen skyndsamt rätta felet. PO vill särskilt betona vikten av att tidningen har tydliga rutiner för hur felaktiga publiceringar som den nu aktuella hanteras.

Telegrammet korrigerades också av tidningen i direkt anslutning till att den fick kännedom om de felaktiga uppgifterna.

Med hänsyn till allvaret i utpekandet av anmälaren kan tidningens pressetiska skyldighet dock inte anses stanna där. Publicitetsskadan hade kunnat begränsas ytterligare genom en rättelse i anslutning till det korrigerade telegrammet. Någon rättelse publicerades inte. Såväl den felaktiga publiceringen, som den justerade ombesörjdes av TT. Trots att tidningen bär ansvaret för det som publiceras har den således inte vidtagit någon åtgärd i detta ärende.

Vid en samlad bedömning finner jag därför att tidningen inte gjort tillräckligt för att begränsa publicitetsskadan och därför bör klandras.

Ärendet hänskjuts till Pressens Opinionsnämnd, PON.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Varken tidningen eller anmälaren har yttrat sig i sak till nämnden.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Pressens Opinionsnämnd instämmer i PO:s bedömning och finner att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.