Missvisade bildtext medförde oförsvarlig publicitetsskada

december 4 2007


Exp nr 112/2007 aftonbladet.se


En man hade kort tid efter att han släppts från sin psykiatriska tvångsvård blivit misstänkt för mord. Rapporteringens vinkel byggde på förutsättningen att det var åklagaren som beslutat att mannen skulle släppas fri och att återfallsrisken var obefintlig. I själva verket var beslutet ett sådant som endast kan fattas av domstol. PON ansåg att åklagaren genom publiceringen tillfogats en allvarlig publicitetsskada.


Publiceringen

En rapportering i aftonbladet.se i januari 2007 gällde en man som tidigare gjort sig skyldig till mordbrand och som var misstänkt för ett uppmärksammat mord på en pojke.

Den 26 januari 2007 publicerades en artikel med rubriken Släpptes fri – av samme åklagare. Invid rubriken fanns en ansiktsbild på en åklagare som angavs med namn och i bildtexten stod att denne åklagare i november skrev ut mannen med följande ord: ”Det föreligger en obefintlig risk för återfall i brott”.

I ingressen stod att den misstänkte mannen anhållits av åklagaren som också varit med och fattat beslutet när mannen skrevs ut från en psykiatrisk klinik i november. Beslutet skulle nu granskas av Socialstyrelsen.

Artikeltexten innehöll uttalanden från åklagaren om att det inte var hans bedömning som lekman utan läkarnas ansvar att göra den psykiatriska bedömningen. Det stod också att han tyckte att beslutet att mannens vård skulle upphöra var riktigt.

Det var möjligt att i anslutning till artikeln klicka fram länsrättsdomen i läsbar form, även om vissa namn var överstrukna.

Anmälan

Artikeln anmäldes till Allmänhetens Pressombudsman (PO) av åklagaren som anförde att rapporteringen var felaktig och kränkande för honom. Bl.a. var rubriken och bildtexten formulerade på sådant sätt att läsarna fick uppfattningen att det var han och inte länsrätten som upphävt den rättspsykiatriska vården. Den felaktiga beskrivningen hade tidningen dessutom grundat på ett uttalande som han inte fällt; det i bildtexten återgivna uttalandet, om att återfallsrisken var obefintlig, kom från en läkare. Han hade över huvud taget inte kommenterat återfallsrisken. Inte heller hade han varit med vid huvudförhandlingen som föregick länsrättens dom.

Det han gjort var att tillstyrka att vården upphörde mot bakgrund av läkarnas utlåtanden. Han hade försökt förklara för journalisten att han som lekman hade svårt att argumentera mot läkarnas bedömning om det förelåg allvarlig psykisk störning eller behov av fortsatt tvångsvård. Tidningen hade också haft tillgång till domen där de korrekta förhållandena framgick.

Tidningens yttrande

Aftonbladet.se anförde att allmänintresset var stort för rapporteringen om att mannen som anhållits misstänkt för att ha mördat en pojke bara några månader dessförinnan skrivits ut från den psykiatriska kliniken.

Eftersom åklagaren tydligt tillstyrkt att den rättspsykiatriska vården upphörde hade rubriken täckning även om den var tillspetsad. Det framgick också klart av artikeltexten hur beslutet hade fattats. Domen var även tillgänglig via artikeln. Bildtexten var emellertid felaktig. Citatet var hämtat ur domen men kom inte från anmälaren utan från en läkare. Tidningen beklagade och bad om ursäkt för felet som dock hade kunnat rättas omgående om anmälaren tagit kontakt med redaktionen.

Tidningen var öppen för att publicera ett genmäle från anmälaren. Sammantaget menade aftonbladet.se att publiceringen inte lett till en oacceptabel publicitetsskada för anmälaren och hänvisade bl.a. till hans ställning som åklagare.

Anmälarens kommentar

Anmälaren delade tidningens uppfattning att fallet hade stort allmänintresse. Men det innebar inte att tidningen kunde publicera felaktiga uppgifter som kränkte honom. Tidningen hade ett självständigt ansvar för att publicerade uppgifter var riktiga och att det fanns tillräckliga kontrollrutiner inför en publicering.

PO:s bedömning

I beslut den 23 oktober 2007 hänsköt PO ärendet till Pressens Opinionsnämnd med följande motivering.

Att mannen var misstänkt för mord kort efter att hans psykiatriska tvångsvård upphört hade ett mycket stort allmänintresse. Infallsvinkeln för rapporteringen – framför allt genom rubriken och bildtexten – byggde dock på de felaktiga förutsättningarna att åklagaren beslutat att mannen skulle släppas fri samt därvid uttalat att återfallsrisken var obefintlig.

Det står klart att denna missvisande presentation tillfogade anmälaren en allvarlig publicitetsskada, eftersom den rimliga slutsatsen för läsaren blev att åklagaren brast i kompetens och ansvarade för en allvarlig felbedömning. Dock är det domstolen som fattar beslut om att tvångsvård skall upphöra och det återgivna uttalandet hade gjorts av en läkare. Det fanns inte grund för publiceringens beskrivning av åklagarens agerande.

Tidningen insåg i efterhand sitt misstag och tog bort den felaktiga bildtexten. Det var bra men inte tillräckligt för att aftonbladet.se skall undgå ansvar. Jag noterar att tidningen har haft tillgång till länsrättsdomen och även hänvisat till den i artikeln, men ändå misslyckats med att presentera saken på ett rättvisande sätt.

Mot denna bakgrund anser jag att aftonbladet.se förtjänar pressetiskt klander.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Nämnden instämmer i PO:s bedömning och finner att aftonbladet.se genom publiceringen har åsidosatt god publicistisk sed.