Missvisande om händelseförlopp vid misshandel

maj 24 2011


Exp nr 55/2011, Värnamo Nyheter, 2011-05-24


Tidningen skrev om en misshandel som hade ägt rum vid en skola och om domen mot gärningsmannen. Händelseförloppet beskrevs på ett missvisande sätt och skuldbelagde därigenom brottsoffret. Tidningen klandrades för att ha brutit mot god publicistisk sed.


Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Värnamo Nyheter för att ha brutit mot god publicistisk sed.

_______________

Genom beslut den 8 mars 2011 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) ett ärende avseende anmälan mot Värnamo Nyheter till Pressens Opinionsnämnd.

PO:s beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen publicerade

Den 7 oktober 2010 skrev Värnamo Nyheter på en sida för lokala nyheter om en misshandel som hade ägt rum vid en skola i X kommun (kommunens namn angavs) och om domen i Jönköpings tingsrätt mot den 17-årige gärningsmannen.

I artikeln refererades inledningsvis gärningen så som den redovisades i domen. 17-åringens flickvän hade stämt träff med den sedermera misshandlade eleven utanför skolområdet. Utan förvarning hade då 17-åringen dykt upp och gett sig på eleven med knytnävsslag i ansiktet. Den slagne hade blivit rädd och trillat baklänges. Därefter hade 17-åringen, enligt uppgifter i polisförhöret, på nytt slagit eleven i huvudet. Eleven hade fått underhudsblödningar, slemhinneskador och skrapsår på huvud, händer, hals och bål.

17-åringen hade delvis erkänt misshandeln, skrev Värnamo Nyheter. I förhör hade han hävdat att han hade haft en dispyt med den slagna eleven i anledning av att denne hade slagit hans flickvän dagen innan. Enligt 17-åringen hade eleven riktat en kniv emot honom. 17-åringen sade sig ha slagit på sin antagonists hand så att han tappade kniven. Därefter hade han av rädsla slagit eleven i ansiktet minst en gång.

Enligt tidningen dömde tingsrätten i Jönköping 17-åringen till sluten ungdomsvård i fyra månader samt till att betala 22 000 kronor i böter till den misshandlade eleven.

Anmälan

Värnamo Nyheters publicering anmäldes till Allmänhetens Pressombudsman (PO) av den misshandlade eleven genom ombud.

Anmälaren ansåg att tidningens artikel inte gav en korrekt bild av vad som hade inträffat såsom händelserna refererades i domen. Han hade inte slagit den dömdes flickvän och han hade inte riktat någon kniv mot den dömde. Han hade blivit utlurad av 17-åringens flickvän. Han visste inte att 17-åringen var i X. Denne hade först gömt sig och sedan kommit emot anmälaren och riktat ett knytnävsslag mot hans ansikte. Anmälaren hade ramlat omkull varvid 17-åringen hade tagit tag i hans vrister, snurrat runt honom i luften och sedan släppt ned honom på marken. Därefter hade 17-åringen satt sig på anmälaren och fortsatt att slå honom med knytnävarna. Därefter hade gärningsmannen rest sig upp och fortsatt misshandeln genom att sparka anmälaren mot ansiktet och huvudet bl.a. så att näsbenet gick av. Allt detta framkom i domen.

X var ett litet samhälle framhöll anmälaren där de flesta snabbt hade fått reda på att han hade blivit misshandlad. Den bild tidningen förmedlade av vad som hade hänt var orättvis mot anmälaren och han hade mött kommentarer som gick ut på att det som hade hänt honom var rätt åt honom.

Tidningens yttrande

Värnamo Nyheter yttrade sig genom sin ansvarige utgivare och framhöll bl.a. följande:

Att en grov misshandel sker i anslutning till en skola var anmärkningsvärt och därför var det självklart för tidningen att skriva om det. Domen var på 15 sidor vilket innebar att tidningen inte kunde redogöra för alla detaljer i den utan man valde att kort redogöra för hur det hela hade gått till utifrån åtalet. Att beskrivningen av misshandeln enbart byggde på 17-åringens uppgifter var inte korrekt. Att näsbenet var brutet hade givetvis kunnat stå med.

Tingsrätten har inte kunnat fastslå exakt vad som hände. Klarlagt var att anmälaren och 17-åringens flickvän hade kommit i bråk med varandra. När Värnamo Nyheter redogjorde för 17-åringens uppfattning om vad som hänt använde man formuleringar som klart visade att det var 17-åringens påståenden som återgavs: ”pojken ska ha slagit 17-åringens flickvän”. Även beträffande kniven valde tidningen uttryck som klargjorde för läsaren att det var 17-åringens version som refererades: ”under diskussionen ska eleven ha plockat fram en kniv”. Enligt tingsrätten gick det inte att fastslå hur anmälarens kniv hade kommit fram men det fanns ”omständigheter som talade i riktning mot att (anmälaren) faktiskt hade haft kniven uppe i något skede av händelseförloppet”.

Värnamo Nyheter hade anonymiserat anmälaren på flera sätt och han var inte möjlig att identifiera utanför den krets som redan kände till händelsen och omständigheterna kring den.

Anmälarens kommentar

Anmälaren framhöll att Värnamo Nyheter beskrev misshandeln i termer av att anmälaren hade fått ett knytnävsslag i ansiktet och ramlat omkull. I domen redovisas anmälarens uppgifter om vad som hade hänt – först ett slag i ansiktet som fällde anmälaren till marken, sedan ytterligare brutalt våld i flera steg. Anmälaren ansåg att Värnamo Nyheter fick det att se ut som om det hade utdelats ett slag – inget mer och ifrågasatte att tidningen verkligen hade läst domen.

Av domen framgår att anmälaren och 17-åringens flickvän hade bråkat och att 17-åringen hävdade att anmälaren hade slagit flickvännen. Värnamo Nyheter valde att återge den sistnämndes uppgift och inte den neutralare formuleringen om bråk, som var det enda man med säkerhet hade kunnat fastställa.

Också när det gäller kniven valde Värnamo Nyheter att återge vad 17-åringen sade trots att ingenting var fastställt om den saken heller. Det fanns vittnen vid rättegången som uppgav att anmälaren hade hållit sin mobiltelefon i handen.

Visst var det en anmärkningsvärd händelse att bli misshandlad en tisdag klockan 11.50 utanför skolan i X. Då anmälaren bodde i ett litet samhälle spred det sig snabbt att det var denne som hade blivit misshandlad utav en kille från Y (orten angavs). Då det finns bara ett högstadium i X och alla visste att det var utanför detta som anmälaren hade blivit misshandlad var det lätt att räkna ut att Värnamo Nyheters artikel handlade om anmälaren. Denne hade upprepade gånger fått försvara sig mot artikeln.

Anmälaren var en ungdom som hade blivit brutalt misshandlad. I Värnamo Nyheters artikel fick gärningsmannen lika mycket utrymme för sin version av händelsen som offret (anmälaren) som mådde psykiskt dåligt av själva händelsen och nu ännu sämre efter tidningens artikel.

PO:s bedömning

En grov misshandel i anslutning till en skola i X, där gärningsmannen är 17 år och offret ännu yngre, är en så anmärkningsvärd händelse att det får anses naturligt att Värnamo Nyheter uppmärksammade saken när domen mot 17-åringen avkunnades i Jönköpings tingsrätt. Emellertid är unga enligt pressetisk praxis särskilt skyddsvärda vad publicitet beträffar och tidningarna bör i publiceringar som rör unga iaktta stor försiktighet så att de omskrivna inte pekas ut på ett otillbörligt sätt.

Värnamo Nyheter anonymiserade förvisso anmälaren så gott det lät sig göra men måste ändå ha tagit i betraktande att alla som på något sätt kände anmälaren kunde identifiera honom i publiceringen om misshandeln och domen. När så var fallet var det extra viktigt att artikeln skrevs korrekt så att det unga misshandelsoffret inte vållades någon onödig publicitetsskada.

I den anmälda artikeln redogjordes summariskt för att anmälaren hade fått ta emot ett flertal slag varefter man övergick till att redogöra för bakgrunden till brottet och refererade gärningsmannens version av vad offret hade gjort sig skyldigt till.

Det framgick av Värnamo Nyheters ordval ”ska ha” slagit, dragit kniv, slagit kniven ur handen, att det inte var fastslaget vad som hade hänt utan rörde sig om påståenden. Intrycket tidningens artikel förmedlade var att det för all del var oklart hur misshandeln hade startat men att offret sannolikt var medskyldigt.

När man tar del av tingsrättens dom finner man att upprinnelsen till konflikten mellan 17-åringen och anmälaren är en smula höljd i dunkel. Klart är däremot att anmälaren lurats till platsen en bit från skolan för att få stryk och att han hade misshandlats med särskild råhet och hänsynslöshet. Gärningsmannen dömdes för grovt brott. Det framgår också att rättsläkarna inte fäste tilltro till gärningsmannens beskrivning av hur han själv hade fått skador på höger hand. Vittnena på plats stödde i huvudsak anmälarens berättelse om vad som hade hänt men tingsrätten kunde inte utesluta att denne i något skede av händelseförloppet hade haft sin fickkniv framme.

Enligt min uppfattning var Värnamo Nyheters återgivning av misshandeln vid skolan i X missvisande på ett som ledde läsarnas tankar till den s.k. kålsuparteorin när domen i målet visar något helt annat: Anmälaren hade blivit utsatt för ett osedvanligt hänsynslöst våld som inte på minsta sätt kunde motiveras av vad han själv hade gjort och inte gjort i självförsvar.

Genom att framställa anmälarens roll i den brottslighet han blev föremål för på ett sätt som var ägnat att omotiverat skuldbelägga honom har Värnamo Nyheter vållat anmälaren en oförsvarlig publicitetsskada och bör klandras.

Yttranden till Pressens Opinionsnämnd

Tidningen har yttrat bl.a. följande. Intryck är något subjektivt som skapas hos läsaren. Beslutet måste grundas på vad som faktiskt står i artikeln. Tidningen redogjorde kort för bakgrunden till misshandeln. Skälet var att förklara varför bråket uppstod, inte att skuldbelägga någon.

Anmälaren har yttrat bl.a. följande. Artikeln är inte objektiv. Tidningen valde att i större delen av artikeln skriva om den dömdes påståenden. Anmälaren har fått höra av både vuxna och jämnåriga att han förtjänade det som hände.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Opinionsnämnden instämmer i PO:s bedömning och finner att Värnamo Nyheter ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.