Mora Tidning och dt.se frias från kritik mot artikel om IVO-kritik

mars 10 2021


Av publiceringen framgick att IVO riktade kritik mot Region Dalarnas vårdpersonal för hanteringen av en patients andningsbesvär. Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning att kritiken från IVO är av betydande allmänintresse och att anmälaren inte är personligen utpekad för en större krets. Det finns därför inte skäl att rikta medieetisk kritik mot Mora Tidning och dt.se.

Mora Tidning och dt.se, exp. nr. 8-9/2021, dnr. 20364 och 20365

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd finner inte skäl till pressetiskt klander av Mora Tidning och dt.se.Genom beslut den 13 november 2020 avskrev Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende anmälan mot Mora Tidning och dt.se.

MO:s beslut, som riktade sig till anmälaren, hade följande lydelse.

Vad tidningarna publicerade

Den 6 oktober 2020 publicerade dt.se en artikel med rubriken Vården får kritik för långvarig felmedicinering på sin webbplats. Samma artikel publicerades av Mora Tidning den 9 oktober 2020.

Av ingressen framgick att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, riktade kritik mot Region Dalarnas vårdpersonal i [orten] för att inte ha sett till så att läkare bedömt en patients andningsbesvär. När patienten sökte vård igen visade det sig att patienten hade lungfibros.

Av artikeltexten framgick att patienten hade uppgett att denne i drygt tio års tid haft diagnosen astma för sina andnings- och lungbesvär. IVO hade bara utrett de två senaste åren. Enligt IVO hade vården inte varit tillräckligt aktiv i att ta in läkares bedömning, trots att patientens andning försämrats.

Patienten fick astmamedicin mellan 2017 och 2019 och, enligt egen utsago, även åren innan. Men besvären fortsatte och ökade.

När patienten fick akuta andningsbesvär röntgades lungorna och efter remiss till lungkliniken fastställdes diagnosen lungfibros. Astmamedicineringen upphörde då.

Anmälan

Du anmälde artikeln till Medieombudsmannen.

Det fanns bara en i [orten] som jobbade med astma under åren 2017 till 2019. Du var därför lätt att identifiera. Om tidningarna hade skrivit norra Dalarna i stället, kunde fyra eller fem personer ha varit aktuella. Men eftersom tidningarna hade skrivit just [orten] kunde publiceringen endast avse dig. Vanligtvis brukade tidningarna skriva att någon var verksam i Dalarna.

Rubriksättningen var fel eftersom det inte hade varit fråga om en långvarig felmedicinering. En tidning som pratade med patienter som klagade måste vara försiktig. Det fanns risk för att media blev ett redskap för missnöjda patienter att svartmåla vården eftersom vården på grund av lag inte kunde försvara sig.

Medieombudsmannens bedömning

Det finns ett allmänintresse av att rapportera om missförhållanden inom vården. Att en lokal vårdinrättning kritiserats av en myndighet är också av allmänintresse för tidningens läsare. Medieombudsmannen har därför inget att invända mot att tidningarna rapporterade om ämnet.

Att ämnet är viktigt utesluter dock inte att en enskild person kan ha lidit en oförsvarlig publicitetsskada. För detta krävs dels ett utpekande, dels att klandervärda eller nedsättande uppgifter publicerats om den enskilde på ett sätt som inte varit försvarligt.

Du är inte namngiven i artikeln. Du menar dock att du ändå har blivit utpekad, eftersom du är den ende person som kan vara aktuell.

Ett utpekande kan ha skett även om den enskilde inte namnges. Så kan till exempel vara fallet när andra identifierande uppgifter har publicerats som gör det möjligt för en större krets att förstå vem publiceringen handlar om.

Det är förståeligt att du reagerar när tidningarna rapporterar om kritik som du fått. I detta fall har det dock av publiceringen endast framkommit att kritiken riktats mot vårdpersonal i [orten] för hanteringen av en patients andningsbesvär. Dessa uppgifter är inte tillräckligt identifierande för att en större krets ska förstå att det är just du som har kritiserats.

Sammanfattningsvis: Kritiken från IVO är av betydande allmänintresse och du är inte personligen utpekad för en större krets. Det finns därför inte skäl att rikta medieetisk kritik mot tidningarna.

Ärendena avskrivs.

Ärendena hos Mediernas Etiknämnd

Anmälaren har överklagat MO:s avskrivningsbeslut och bland annat anfört att det i ett litet samhälle är möjligt att peka ut en människa utan att ange namnet eftersom ryktesspridningen är stor.

Tidningarnahar inte yttrat sig i sak i nämnden.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning att det inte finns skäl att rikta pressetisk kritik mot Mora Tidning och dt.se.