Nyheter Idag klandras för namnpublicering av brottsdömd

november 18 2021


Det har inte funnits ett oavvisligt allmänintresse att publicera namn och bild på anmälaren.

Exp.nr. 50/2021 dnr. 21105

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd klandrar Nyheteridag.se. för att ha brutit mot god publicistisk sed.Genom beslut den 24 augusti 2021 hänsköt Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot Nyheteridag.se.

MO:s beslut hade följande lydelse.

NN [namn angivet] har i en anmälan till Allmänhetens Medieombudsman (MO) riktat kritik mot Nyheter Idag som den 16 februari 2021 publicerade en artikel med rubriken Gick till attack mot polis med samurajsvärd – slipper utvisning på sin webbplats, nyheteridag.se.

Vad Nyheter Idag publicerade

Presentation av nyheten

Nyhetsartikeln presenterades i mediets ”nyhetsflöde” med den ovan angivna rubriken tillsammans med en bild på anmälaren och det aktuella svärdet. Under bilden fanns samma ingress som till artikeln. För att ta del av artikeln i sin helhet behövde läsaren Nyheter Idag PLUS (betalvägg).

Artikelns ingress

Syriern NN hade huggit med samurajsvärd mot en polis. Nu dömdes han till två månaders fängelse av [tingsrätt angiven] tingsrätt för försök till grov misshandel. Han slapp dock utvisning. ”Det aktuella brottet är inte så allvarligt att han inte bör få stanna kvar. Utvisningsyrkandet ska därför avslås”, skrev tingsrätten i sin dom.

Artikeltexten

Det hade varit under ett polistillslag mot en lägenhet i [ort angiven] den 15 december 2020 som den 19-årige syriern NN attackerat en polisman med ett samurajsvärd, något som bland annat Fria Tider hade rapporterat om.

Tillslaget hade genomförts då det förelegat misstanke om narkotikabrott i lägenheten, och där hade då fyra män befunnit sig. Tre poliser som befunnit sig utanför lägenheten hade misstänkt att de blivit upptäckta och att männen i lägenheten därför skulle göra sig av med narkotikan. För att förhindra det hade en av poliserna krossat en ruta och hoppat in i lägenheten.

Männen hade då gripits av panik och sprungit ut ur lägenheten genom ytterdörren där de mötts av ytterligare en polisman.

”Polis!” hade polisen skrikit varpå NN, beväpnat med ett japanskt samurajsvärd, gått till attack.

Svärdet hade träffat polismannens vänstra arm innan det fallit till marken och syriern hade därefter kunnat gripas utan att något skott behövt avlossas. Men enligt polisen hade det varit ytterst nära.

Polisen berättade följande om händelsen i förhör:

” – Det var en väldigt hotfull och stressad situation.”

” – Jag har aldrig varit så nära att behöva använda mitt tjänstevapen.”

Han beskrev NN som svårkontrollerad och uppkäftig. Ett vittne uppgav att ”Han skriker åt [polismannen] ’du har fel mannen’ på svenska. Därefter skriker han även på andra språk”.

Polismannen uppgav att han hade svårt att komma till ro om kvällarna. Han hade också funderat på om det var värt att fortsätta med tanke på sin familj.

NN nekade till brottet. I polisförhör svor han på sin heder att ”kniven” legat på marken. Vidare menade han att han inte haft ett svärd i sin hand under flykten och att han aldrig skulle dra ett svärd mot någon.

Till en början hade svärdattacken utretts som försök till mord, men tingsrätten hade sedan ändrat rubriceringen till försök till grov misshandel. Tingsrätten hade funnit den 19-årige syriern skyldig till brottet och dessutom skyldig till olovlig körning samt ringa narkotikabrott.

Domen mot NN hade blivit två månaders fängelse kombinerat med skyddstillsyn, vilket i praktiken innebar att han slapp fängelse eftersom han tidigare varit frihetsberövad med restriktioner. Han dömdes också till att betala skadestånd på 17 500 kronor till polismannen. Vid straffmätningen hade tingsrätten tagit hänsyn till den dömdes låga ålder.

Tingsrätten valde dessutom att ogilla åklagaren Johan Henningssons yrkande om utvisning. Det gjorde man med följande motivering:

”Tingsrätten finner att det saknas förutsättningar att anta att NN kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet här i landet och att det aktuella brottet är inte så allvarligt att han inte bör få stanna kvar. Utvisningsyrkandet ska därför avslås.”

I december hade åklagare Kjell Jannesson, som också varit inblandad i fallet, uppgett till P4 Kalmar att NN sedan tidigare varit känd hos polisen.

” – Han är ju känd av polisen sen tidigare till följd av allvarliga saker”, hade Jannesson sagt till radiokanalen.

NN hade beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige i maj 2017. Enligt Migrationsverkets bedömning var han nu i vapenför ålder och riskerade därmed att kallas till militärtjänstgöring vid återkomst till Syrien, varför de konstaterade att det förelåg hinder mot utvisning eftersom ”en person som inkallas till militärtjänstgöring löper en generell risk att utsättas för förföljelse”.

Åklagaren Johan Henningsson trodde inte att han skulle överklaga tingsrättens beslut. Henningsson sa följande till Nyheter Idag:

” – Nej, det kommer jag nog inte. I och med att han är 19 år så är det en rimlig påföljd. Han fick skyddstillsyn och två månaders fängelse.”

” – Och beträffande utvisningen så meddelade Migrationsverket att man inte kan genomföra den på grund av hur läget är i Syrien, så då är det inte någon större mening med att överklaga det.”

Anmälan

Anmälaren tyckte inte att det var rätt att han hade blivit uthängd med namn och bild på nyheteridag.se. Han var bara 19 år gammal och ingen känd person. Han var tidigare ostraffad. Han hade mått dåligt över att ha blivit uthängd och fått motta dåliga kommentarer.

Mediets svar

Nyheter Idag svarade genom Jakob Bergman, ansvarig utgivare.

Inledningsvis kunde det konstateras att anmälarens uppgift om att han tidigare var ostraffad var felaktig. Han hade tidigare dömts för att ha burit kniv på allmän plats.

Anmälaren hade nu dömts för ett allvarligare brott. Tingsrätten skrev i domen att ”det har varit fråga om ett hänsynslöst angrepp med ett svärd och gärningen har varit livsfarlig, vilket också NN måste ha förstått. Han ska därför dömas för försök till grov misshandel.”

Som anmälaren påpekade var han 19 år gammal, det vill säga en vuxen människa. Att någon valde att angripa en polis med vapen var en anmärkningsvärd händelse med ett uppenbart allmänintresse, och domen hade också inneburit ett fängelsestraff för gärningen.

Publiceringen var försvarlig.

Medieombudsmannens bedömning

MO:s uppdrag är att pröva om en publicering orsakat en utpekad person en oförsvarlig publicitetsskada. För att avgöra det vägs publiceringens allmänintresse, det vill säga allmänhetens rätt till insyn i olika förhållanden, mot intrånget i den enskildes privatliv.

Vid den aktuella rättegången dömdes anmälaren för försök till grov misshandel, eftersom han i samband med ett ingripande attackerat en polisman med ett svärd. Frågan är om nyhetshändelsen kan motivera att mediet pekar ut anmälaren med namn och bild.

Det finns ett stort allmänintresse i att rapportera om brottslighet – i synnerhet allvarlig sådan – som riktar sig mot poliser i deras yrkesutövning. Den anmälda artikeln behandlar även utvisning på grund av brott – även den frågan har ett allmänintresse.

Anmälaren är dock inte en offentlig person. Han är också förhållandevis ung. Även om brottet varit av allvarlig art har det i detta fall inte framkommit att det skulle finnas någon särskild omständighet som gör att allmänheten borde få insyn i vem det var som begick brottet mot den aktuella polisen.

MO har således inget emot att Nyheter Idag rapporterat om fallet, men det har inte funnits ett oavvisligt allmänintresse att publicera namn och bild på anmälaren. Allmänintresset av att rapportera om allvarlig brottslighet riktad mot poliser i deras yrkesutövning rättfärdigar alltså inte utpekandet av anmälaren på det sätt som har skett i sammanhanget. För det bör Nyheter Idag klandras.

Ärendet hänskjuts till Mediernas Etiknämnd.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Varken anmälaren eller Nyheter Idag har yttrat sig i nämnden.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning och klandrar Nyheteridag.se. för att ha brutit mot god publicistisk sed.