Obestyrkta uppgifter kränkte fågelägare

februari 1 2005


Exp nr 11/2005 HallandspostenGod publicistisk sed åsidosattes när tidningen publicerade obestyrkta och oemotsagda uppgifter om att en fågelägare var misstänkt för brott. Utpekandet skedde genom tidningens beskrivning av de fåglar personen ägde.


Publiceringarna

Den 22 mars 2004 publicerade Hallandsposten (HP) förstasidesrubriken ”Fågeluppfödare utsatt för terror”. Inne i tidningen löd rubriken ”Ägaren till (företagsnamn) förföljd”.

Det berättades att ägaren (namngiven) till ett fågelpensionat hade känt sig förföljd sedan en inackorderad fågel dött i hans vård. Han hade fått en stor mängd tidningar och varor sända till sig utan att han beställt dem. Någon hade också delat ut flygblad och skickat brev till djurskyddsorganisationer där det stod att han plågade sina djur. Han misstänkte att det var ägaren till den döda fågeln som låg bakom alltihop. Polisen utredde misstankarna. Pensionatsägaren berättade att han hade träffat ägaren till fågeln ett par gånger och erkände att han då hade haft svårt att hålla sig lugn. Tidningen beskrev att pensionatsägaren sagt sig knyta näven i fickan av återhållen ilska.

Under rubriken ”Fel mat dödade fågeln” berättade tidningen att den döda fågeln var en kaja. Det hänvisades till ett veterinärutlåtande om dödsorsaken. Miljö- och hälsoskyddsnämnden hade utrett omständigheterna kring fågelns död. Nämnden hade inspekterat fågelpensionatet som fått mer än gott betyg. Tidningen tillade att det inte var tillåtet att hålla vilda fåglar i fångenskap.

I publiceringar den 22 april, 19 maj och 11 juni 2004 skrev HP om fågelägarens anmälningar till olika myndigheter mot pensionatsägaren. Det berättades i en artikel att kajan hade fötts upp tillsammans med två papegojor. Namnen på fåglarna användes. I flera av artiklarna påpekades att det är förbjudet att hålla vilda djur i fångenskap.

Anmälan

Publiceringarna anmäldes till Allmänhetens Pressombudsman (PO) av fågelägaren, A. Han och hans familj hade blivit utpekade genom artiklarna. De var allmänt kända som fåglarnas ägare och hade bl a framträtt i TV.

Det förekom oriktiga sakuppgifter bl a rörande på vilket sätt fåglarna hade skötts under sin vistelse på fågelpensionatet, kajans ålder samt om resultatet av obduktionen och en foderanalys.

I artikeln den 22 mars utpekades han som den person som trakasserat pensionatsägaren. Rent generellt hade publiceringarna innehållit ordval som missgynnat honom och hans familj och ställt dem i en dålig dager. De kände sig hotade eftersom det stod att pensionatsägaren hade svårt att hålla sig lugn och knöt näven i fickan av återhållen ilska.

I tre av publiceringarna (22 mars, 22 april, 19 maj) utpekades han och hans familj som brottslingar då tidningen angav att de inte följt bestämmelserna som sa att vilda fåglar inte får hållas i fångenskap.

Yttranden till PO

Tidningen anförde i yttrande till PO bl a följande: HP:s bevakning grundade sig framför allt på de inblandade myndigheternas beslut. A var inte identifierbar i en vidare krets genom tidningens publiceringar. Fågelägarna hade själva aktivt agerat i offentlighetens ljus genom sina anmälningar till miljö- och hälsoskyddsnämnden, ARN och JO samt genom att väcka enskilt åtal mot fågelpensionatets ägare. Då handlingarna var offentliga var de därmed tillgängliga för allmänheten. A hade inte begärt rättelse av eventuella faktafel och inte heller krävt genmäle i frågan.

A vidhöll att han och hans familj hade blivit identifierade och att det medfört mycket negativa konsekvenser för familjen. De hade talat med den ansvarige utgivaren men denne hade hänvisat till tidningens reporter. Reportern i fråga hade nekat dem att komma till tals i tidningen.

PO:s beslut

I beslut den 15 september 2004 hänsköt PO ärendet till Pressens Opinionsnämnd med följande motivering:

Anmälaren och hans familj har tidigare framträtt tillsammans med sina fåglar i bl a TV och andra tidningar. Han har uppträtt som aktiv fågelvän och kan anses vara känd inom Hallandspostens spridningsområde som ägare till kajan och de båda papegojorna. Dessa omständigheter gör att anmälaren har utpekats i publiceringarna. Samma omständigheter gör emellertid också att han får tåla att omskrivas i samband med rapportering om fåglarna.

De eventuella faktafel som kan ha förekommit i texterna är inte av sådant slag att de bör ha förorsakat någon större publicitetsskada eller att de av pressetiska skäl fordrat något tillrättaläggande.

I den första artikeln utpekades emellertid anmälaren som skyldig till ofredande och andra brott. Tidningen förmedlade brottsmisstankarna oemotsagda. Den återkommande uppgiften om att det var otillåtet att hålla vilda fåglar i fångenskap förstärkte intrycket av att kajans ägare inte kunde hålla sig inom lagens råmärken.

Hallandsposten har härigenom brutit mot god publicistisk sed och bör därför klandras.

Yttranden till Pressens Opinionsnämnd

Tidningen har anfört bl a följande: A är helt okänd inom tidningens spridningsområde och kan inte identifieras efter publiceringarna. Kontakter med experter i burfågelbranschen och andra djurexperter ger inte stöd för påståendet att A uppträtt i media med sina fåglar. I en av artiklarna har HP informerat om att anmälaren bestrider misstankarna och avser att väcka enskilt åtal för förtal. När A:s hustru kontaktade tidningens ansvarige utgivare och begärde publicering av parets syn på ärendet fick hon beskedet att hon skulle vända sig till reportern. Det är alltså inte sant att de blivit nekade att komma till tals i tidningen. Kvinnan invände att reportern tidigare gett besked om att det inte var aktuellt att publicera mera från parets perspektiv.

A har yttrat bl a följande: Familjen har varit medlemmar i en fågelhobbyförening och i många tidningsreportage från deras hem där fåglarna var med. HP:s artiklar innehåller faktafel bl a rörande obduktionsresultatet och anklagelserna mot dem är felaktiga.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Av det som framkommit drar nämnden slutsatsen att A varit känd i vissa kretsar som ägare till den tama kajan och de två papegojorna. HP:s beskrivning av de i viss mån särpräglade förhållandena rörande fåglarna har mot denna bakgrund inneburit ett utpekande av A. När HP på sätt som skett vidarebefordrat pensionatsägarens obestyrkta misstankar om att A utsatt honom för brottsliga gärningar har tidningen förorsakat A en publicitetsskada. HP skall därför klandras för att ha åsidosatt god publicistisk sed.