Om att höra båda sidor

november 9 2009


Exp nr 109/2009 KristianstadsbladetTidningen rapporterade om de stundande tingsrättsförhandlingarna gällande en f.d. kommunanställd som skulle ha skrivit ut luftfakturor och gynnat en bekants företag. Rapporteringen var på det hela taget en partsinlaga till förmån för åklagaren. Anmälarens kommentarer inhämtades inte och försvarsadvokaten kom inte heller till tals i skuldfrågan. Vid tiden för publiceringen hade dom i målet ännu inte meddelats. Senare friades mannen helt från anklagelserna. PON fällde tidningen och ansåg att den brutit mot god publicistisk sed.


Publiceringen

Kristianstadsbladet publicerade den 30 oktober 2008 samt den 1 februari 2009 artiklar om en utdragen rättstvist.

Den 30 oktober 2008 löd en av tidningens mindre uppslagna förstasidesrubriker X (en beteckning för den samlade tekniska verksamheten i kommunen Y angavs)-härvan i rätten. I texten stod att det snart var dags för huvudförhandling vid tingsrätten i den så kallade X-härvan som utspelat sig för sex år sedan. Det rörde sig om en anställd som skrivit ut luftfakturor för miljonbelopp.

Inne i tidningen utvecklades historien under rubriken Härva ska nystas upp. Artikeln publicerades även på webben, kristianstadsbladet.se.

Det aktuella målet handlade om ett tjugotal osanna fakturor på vägsalt, hyra av liftar och annat som X arbetade med. Två personer stod åtalade för grov trolöshet mot huvudman och medhjälp därtill. En av de åtalade männen hade varit anställd som driftsledare hos kommunen mellan oktober 1989 och december 2005. Driftsledaren hade gynnat en bekants företag och handlat varor och tjänster för över en miljon utan upphandling. Kommunens talan fördes av åklagaren och skadeståndsanspråket var på över en miljon kronor.

På tidningens webbsida publicerades den 1 februari 2009 en artikel med rubriken Förre driftsledaren på X riskerar fängelse i minst ett år. I ingressen stod att åklagaren i den så kallade X-härvan yrkat på minst ett års fängelse för de båda åtalade. Vid en fällande dom riskerade de att tvingas betala skadestånd på drygt en miljon kronor.

Åklagaren hade under sin slutplädering konstaterat att han lyckats styrka åtalet mot den före detta driftsledaren och en till denne bekant företagare. Driftsledaren skulle ha attesterat osanna fakturor från företagarens bolag. – Allt talar för att leverans inte har skett. Inget talar för det, sade åklagaren. Troligast är att (driftsledaren) har upprättat fakturorna. Sedan har sannolikt en uppdelning gjorts vad gäller pengarna, sade åklagaren.

I tingsrätten hade åklagaren förklarat att driftsledaren grovt utnyttjat sin ställning hos kommunen. Enligt åklagaren var brottsligheten planerad, omfattande och svår för kommunen att upptäcka.

De åtalades försvarsadvokater hade inlett sina slutpläderingar med att diskutera påföljdsfrågan. Budskapet var att rätten, om den fann tilltro till åklagarens yrkanden, skulle beakta den långa tid som hade gått sedan händelserna samt att driftsledaren förlorat sitt jobb och att även företagaren drabbats hårt. Enligt den ene försvarsadvokaten var straffvärdet, om hans klient skulle fällas i målet, betydligt lägre än vad åklagaren yrkat på.

Dom i målet skulle meddelas den 24 februari 2009.

Anmälan

A anmälde Kristianstadsbladet till Allmänhetens Pressombudsman (PO). Han var den i artikeln omskrivne driftsledaren.

Anmälaren anförde att han pekades ut i artiklarna. Y var ingen stor stad och anmälaren hade blivit relativt känd genom sitt arbete. Tidningen hade under sex års tid rapporterat om den aktuella tvisten och då skrivit om den avskedade driftsledaren. Det fanns endast fyra driftsledare i kommunen och det var således inte svårt att räkna ut vem som avsågs. Det var endast ett fåtal personer i Y som inte förstod att artiklarna handlade om honom.

Anmälaren kände sig förtalad av tidningen. I artiklarna stod att han hade skrivit ut luftfakturor för miljonbelopp, vilket inte stämde. I själva verket var anmälaren endast misstänkt för att ha gjort det. Tidningen återgav endast den ena partens version av konflikten, dvs. kommunens och förmedlade således en partisk och felaktig bild av saken.

Vad gällde publiceringen den 1 februari 2009 vände sig anmälaren särskilt mot att tidningen på ett ställe återgav åklagarens uttalande rakt av utan att försvarsadvokaterna fick möjlighet att lämna några kommentarer.

Tidningens yttrande

Kristianstadsbladet svarade att man skrivit om den så kallade X-härvan under flera år. Driftsledaren hade haft en central roll i bedrägerihärvan. Händelserna hade lett till att kommunens förvaltningschef samt tekniska nämndens ordförande avgått efter revisorernas granskning. Saken var således uppseendeväckande och ägde stort allmänintresse.

Tidningens formulering om att det förekommit osanna fakturor var riktig. Skrivningen grundades på vad som framkommit vid revisionsbolaget Öhrlings granskning samt på hur kommunens personalavdelning hanterat ärendet. Av handlingar som tidningen tagit del av framkom bl.a. att anmälaren hade åsamkat kommunen stor ekonomisk skada genom ett stort antal osanna fakturor. Huruvida anmälaren gjort sig skyldig till grov trolöshet mot huvudman eller annat brottsligt beteende hade Kristianstadsbladet emellertid inte tagit ställning till.

I artikeln den 1 februari 2009 redogjordes för såväl åklagarens som försvarets synpunkter. Tidningen hade refererat till de viktigaste delarna av rättegången.

Ytterligare kommentarer

Anmälaren vidhöll att Kristianstadsbladet inte hade skildrat omständigheterna på ett sakligt sätt, utan tagit parti för åklagarsidan. Tillspetsade formuleringar hade använts och anmälaren utmålades som skyldig till brott, utan att någon dom förelåg. Genom att anmälarens försvarare inte fått möjlighet att svara på åklagarens uttalanden fick läsare en felaktig bild av saken.

PO:s bedömning

I beslut den 5 augusti 2009 hänsköt PO ärendet till Pressens Opinionsnämnd och anförde följande.

Avgörande för den pressetiska bedömningen är huruvida anmälaren är utpekad i publiceringarna. I Kristianstadsbladets artiklar stod att anmälaren varit driftsledare på X vid Y kom¬mun, begynnelse- och slutdatum för anställningen preciserades. Efter vad som framkommit har det endast funnits ett fåtal driftsledare inom organisationen. Vidare har den aktuella tvisten under lång tid varit uppmärksammad i kommunen. Mot denna bakgrund måste många läsare ha förstått vem den omskrivne driftsledaren var.

I artikeln den 30 oktober 2008 skrevs om den stundande rättegången. Målet uppgavs handla om en före detta kommunanställd som skrivit ut luftfakturor och gynnat en bekants företag genom att handla för miljonbelopp. Artikeln om tingsrättsförhandlingen, publicerad i februari 2009, bestod huvudsakligen av åklagarens gärningsbeskrivning. Försvarets inställning återgavs bara till den del som rörde eventuell straffpåföljd.

Enligt de pressetiska reglerna bör tidningar sträva efter att höra båda sidor i en konflikt. Kristianstadsbladets rapportering var på det hela taget en partsinlaga till förmån för åklagaren. Anmälarens kommentarer inhämtades inte och för-svarsadvokaten kom inte heller till tals i skuldfrågan. Vid tiden för publiceringen hade dom i målet ännu inte meddelats.

PO har uppmärksammat att anmälaren sedermera friades från alla mångomskrivna misstankar, något Kristianstadsbladet också redogjort för. Det var förvisso bra att tidningen följde upp saken. Mot bakgrund av de grova anklagelser som riktades mot anmälaren anser jag dock att uppföljningen inte förtog den skada som anmälaren tillfogades genom ensidigheten i de anmälda artiklarna. Därför kan Kristianstadsbladet enligt min mening inte undgå klander.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Varken tidningen eller anmälaren har yttrat sig i ärendet hos Pressens Opinionsnämnd.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Nämnden instämmer i PO:s bedömning och finner att Kristianstadsbladet ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.