Oskäligt kort svarstid

mars 15 2005


Exp nr 29/2005 Göteborgs-PostenAnmälaren befann sig utomlands och fick inte skälig tid för bemötande.Publiceringen

Göteborgs-Posten publicerade den 1 juni 2004 en artikel med rubriken ”Nu tänker jag åka hem”. Det gällde en anställd (A) i ett svenskt storföretag som i ett och ett halvt år arbetat i Saudiarabien och som nu intervjuats om förhållandena i landet. Det var väldigt oroligt, alla var uppjagade och han tänkte försöka åka hem till Sverige; A hade redan – efter terrordådet den 1 maj – skickat hem sin familj. Det gisslandrama som inträffat den gångna helgen hade enligt A spätt på oron bland västlänningar. Kidnapparna hade försökt särskilja muslimer från icke-muslimer. A uppfattade det som ett tecken på att alla västlänningar var måltavlor för al-Qaida. Det framgick av artikeln att varken A eller hans fru mådde bra.

Anmälan

A anmälde publiceringen till Allmänhetens Pressombudsman (PO). A hade fått löfte om att hans namn och hans arbetsgivare inte skulle nämnas. I det utkast som sänts över till honom hade han tagit bort de identifierande uppgifterna. Trots det hade tidningen publicerat uppgifterna. A bifogade den mejlkorrespondens med reportern som ägt rum före och efter publiceringen. Av den framgick bl.a. att A kände oro för att al-Qaida nu hade hans namn och att han ansåg det troligt att publiceringen negativt kunde påverka hans arbetsgivares inställning till honom.

Tidningens yttrande till PO

Tidningen beklagade att A inte hade anonymiserats i artikeln. Den direkta orsaken var en kommunikationsmiss inom tidningen. A hade lovats att få läsa artikeln och att därefter få ta ställning till om han ville framträda med sitt namn eller inte. A hade emellertid dröjt fyra timmar med att reagera på den översända texten och under denna tid inte heller gått att nå per telefon. Reportern mejlade texten till A kl. 20.27 och A:s svar kom till tidningen först kl. 00.26; det var då för sent eftersom tryckstart var kl. 23.00. Det var enligt tidningen inte försvarbart att en artikel av stort allmänintresse inte skulle kunna publiceras bara för att en intervjuad person som lovats förhandsläsning inte gått att nå inför tryckstart.

PO:s beslut

PO hänsköt i beslut den 26 oktober 2004 ärendet till Pressens Opinionsnämnd med följande motivering:

En persons beskrivning av läget i Saudiarabien är av allmänintresse, särskilt efter de terrordåd som hade ägt rum i landet. En sådan rapportering kan också vinna på att kunna knytas till en individs personliga upplevelser.

Artikeln innehåller inga uppgifter av integritetskänsligt eller kränkande slag. Det saknas emellertid anledning att ifrågasätta anmälarens uppgifter om att han känt obehag efter namnpubliceringen, dels för negativa reaktioner från hans arbetsgivare, dels – en mer diffus oro – över att hans namn förekommit i sammanhanget.

Det är ostridigt i ärendet att anmälaren utlovats en förhandsgranskning och att han själv skulle få ta ställning till om han ville framträda med sitt namn. Genom en kommunikationsmiss inom tidningen har det löftet brutits. Det förhållandet att anmälaren svarat fyra timmar efter att utkastet sänts till honom, och under dessa kvällstimmar inte varit nåbar per telefon, kan inte tas till intäkt för att han gjort sig oanträffbar. Om hans svar krävts med kortare varsel än så hade det ålegat tidningen att informera honom om det.

Mot bakgrund av de löften som anmälaren fått av tidningen väger de obehagskänslor som denne orsakats genom namnpubliceringen i det här fallet tyngre än tidningens skäl för en publicering. Tidningen har alltså brustit i förhållande till god publicistisk sed.

Tidningens yttrande till Pressens Opinionsnämnd

Tidningen framhöll att omständigheterna var speciella. A:s uttalanden under intervjun gav ett klart intryck av att han insåg att artikeln skulle skrivas under kvällen och publiceras följande dag. Rimligen borde A i rent egenintresse ha gjort sig nåbar under kvällen om han bedömde frågan om namnpublicering som väsentlig. Även om A orsakats obehag var det inte fråga om en integritetskränkning.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Nämnden ansluter sig till PO:s bedömning och finner att Göteborgs-Posten genom den anmälda publiceringen brutit mot god publicistisk sed.